Komenského 7, příspěvková organizace

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí  k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole

Obsah:

 

Článek 1:       Úvodní ustanovení
Článek 2:       Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
Článek 3:       Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
Článek 4:       Závěrečná ustanovení

 

Příloha:

  1. Stanovené školské obvody mateřských škol zřízených Statutárním městem Karlovy Vary platné k 1. 9. 2017.
  2. Zákon LEX Ukrajina č. 67/2022 Sb. ve znění novely č. 20/2023 Sb. pro oblast regionálního školství

 

Článek 1:       Úvodní ustanovení

1.1       Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1. MŠ), stanovuje podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v 1. MŠ na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), a stanoveného školského obvodu spádové oblasti mateřských škol zřizovaných Statutárním městem Karlovy Vary.

 

1.2       Ředitelka mateřské školy bude při rozhodování o přijetí dítěte do 1. MŠ k předškolnímu vzdělávání postupovat jako správní orgán příslušný podle zákonných ustanovení § 165 odst. 2, písm. b) a § 34 a 34a školského zákona, v platném znění, dále podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Pro zajištění rovného zacházení a předcházení diskriminace dítěte bude ředitelka 1. MŠ rozhodovat na základě splnění stanovených podmínek a stanovených kritérií k přijímání dětí.

 

1.3       Ředitelka 1. MŠ může dítě přijmout k předškolnímu vzdělávání nejenom v době oficiálních zápisů, ale i v průběhu celého školního roku, mimo měsíců července a srpna (§ 34 odst. 2 a 7, školského zákona), a to pouze za předpokladu volné kapacity

 

Článek 2:       Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

2.1       Zákonní zástupci dítěte (rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci či osvojitelé dětí) se dostaví k zápisu do mateřské školy ve stanovených termínech a vzájemně se dohodnou, že záležitosti spojené s přijímacím řízením k předškolnímu vzdělávání bude vyřizovat a jejich nezletilé dítě zastupovat právě ten z nich, který podává žádost o přijetí do 1. MŠ a bude na ní jmenovitě uveden (jméno a příjmení). Ten je také povinen na vyzvání pověřené úřední osoby 1. MŠ předložit průkaz své totožnosti, rodný list dítěte, doklad o trvalém pobytu dítěte, případně jeho cestovní pas; u žadatelů samoživitelů a náhradní péče doklad o svěření do vlastní péče originálem soudního rozhodnutí.

 

2.2       Ředitelka 1. MŠ zahajuje správní řízení o přijetí dítěte do 1. MŠ pouze na žádost účastníka řízení, kterému je přiděleno jedinečné registrační číslo. Povinnou přílohou k Žádosti o přijetí dítěte do 1. MŠ je řádně a čitelně vyplněný evidenční list dítěte, jehož součástí je doklad o zdravotní způsobilosti dítěte a o jeho řádném proočkování. Zákonní zástupci jsou rovněž seznámeni s požadavkem, že dítě musí být schopno samostatně zvládat osobní hygienu. Přihlášku ke stravování dítěte v 1. MŠ podává zákonný zástupce pouze v případě přijetí dítěte.

 

2.3       Ředitelka 1. MŠ přijímá dítě, které doloží, že se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, anebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5, školského zákona v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů). To se netýká dětí, které mají plnit povinnost předškolního vzdělávání. Do 1. MŠ může docházet pouze dítě zdravé a učitelka si může vyžádat lékařský doklad o jeho zdravotní způsobilosti.

 

2.4       Ředitelka 1. MŠ může přijmout dítě se zdravotním postižením na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (§ 34 odst. 6, školského zákona), a to pouze v případě organizačního zajištění nižšího počtu dětí ve třídě dané MŠ (nejvíce 19 dětí).

 

2.5       Ředitelka 1. MŠ může přijmout dítě, které je občanem Evropské unie, Švýcarské konfederace, smluvního státu Smlouvy o EHS (§ 183 b), školského zákona a § 83 zákona č. 326/1996 Sb., o pobytu cizinců na území ČR) a toto prokáže doložením oprávnění k pobytu na území ČR (§ 20 odst. 2 písm. d), školského zákona) a ve spádové obvodu 1. MŠ. V době zvláštního zápisu ředitelka 1. MŠ může přijímat děti z Ukrajiny, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR (také vízum pro cizince s dočasnou ochranou)

2.6       Ředitelka 1. MŠ může ve výjimečném případě zohlednit prokazatelně dokladovanou velmi tíživou sociální situaci dítěte, kterému hrozí sociální vyloučení (např. dítě samoživitelů, osiřelé, umístěné v dětském domově ve školském obvodu spádové 1. MŠ, zařazené v SOS Sluníčko Karlovy Vary a SOS vesničce Karlovy Vary) a dítě přijmout bez ohledu na trvalý pobyt dítěte vždy ve spolupráci s příslušnými orgány (nejčastěji s OSPOD).

 

2.7       Ředitelka 1. MŠ rozhodne o přijetí dítěte do 1. MŠ a stanoví zkušební pobyt dítěte na dobu nepřesahující délku 3 měsíců (§ 34 odst. 3, školského zákona), kdy se dítě adaptuje na režim MŠ

 

Článek 3:       Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

K předškolnímu vzdělávání do 1. MŠ ředitelka přijímá od nového školního roku 2023/2024 děti předškolního věku za předpokladu splnění podmínek pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v 1.  MŠ (bod 2.1 – 2.7) a podle stanovených kritérií v uvedeném pořadí (bod 3.1 – 3.5) pouze do možné volné kapacity daného místa poskytování předškolního vzdělávání 1. MŠ a do zákonem stanoveného počtu dětí na 1 třídu (§ 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).  V jednotlivých kritériích budou děti řazeny podle věku sestupně (od nejstaršího k nejmladšímu). V případě shodného data narození budou děti seřazeny abecedně podle příjmení.

 

3.1       dítě s povinností předškolního vzdělávání, které nejpozději k 31. 8. 2023 dosáhne 5 let věku (a více, tj. děti s odkladem povinné školní docházky) s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové 1. MŠ (§ 34a odst. 3 školského zákona), v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu spádové 1. MŠ (§ 179 odst. 3 školského zákona), anebo u dětí umístěných v dětském domově ve školském obvodu spádové 1. MŠ, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (pozn.: Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.)

 

3.2       dítě s právem přednostního přijetí, tj. spádové dítě, které se do spádové 1. MŠ přijímá na základě věku (podle § 34 odst. 3 školského zákona) a které

  1. nejpozději k 31. 8. 2023 dovrší 4 let věku a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové 1. MŠ,
  2. nejpozději k 31. 8. 2023 dovrší 3 let věku a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové 1. MŠ,
  3. v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu spádové 1. MŠ (§ 179 odst. 3 školského zákona),
  4. anebo dětí umístěných v dětském domově ve školském obvodu spádové 1. MŠ, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

 

3.3       dítě, které nejpozději k 31. 12. 2023 dovrší 3 let věku s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové 1. MŠ; přednostně bude přijato dítě, jehož sourozenec se již v 1. MŠ vzdělává; dále pak ostatní děti podle věku řazené od nejstaršího k nejmladšímu; v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu spádové 1. MŠ (§ 179 odst. 3 školského zákona), anebo dětí umístěných ve školském obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

 

3.4       dítě, které má trvalý pobyt mimo školský obvod spádové 1. MŠ (v pořadí školský obvod 2. MŠ K. Vary, a dále ostatní obce); rozhodný bude věk dítěte (přednostní přijetí podle § 34 odst. 3 školského zákona a povinné předškolní vzdělávání, dále pak podle věku), platí i v případě cizinců, anebo dětí umístěných v dětském domově mimo školský obvod 1. MŠ, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

3.5       dítě se zdravotním postižením (podle § 16 odst. 9) na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře, které nejpozději k 31. 8. 2023 dovrší 3 let věku a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové 1. MŠ.

 

Článek 4:       Závěrečná ustanovení

4.1       Přednostně budou zpracovány žádosti podané ve dnech stanoveného oficiálního zápisu dětí do 1. MŠ. O přijetí dítěte v době přijímacího řízení nerozhoduje čas ani pořadí podané žádosti, ale splnění podmínek pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v 1. MŠ a naplnění jednotlivých stanovených kritérií v uvedeném pořadí od 3.1 – 3.5.

 

4.2       Žádosti podané v době zvláštního zápisu určeného pro děti přicházející z Ukrajiny budou posuzovány ředitelkou 1. MŠ v souladu s podmínkami pro přijímání dětí a podle stanovených kritérií v uvedeném pořadí (bod 3.1 – 3.5) pouze do možné volné kapacity daného místa poskytování předškolního vzdělávání a do zákonem stanoveného počtu dětí na 1 třídu.  Ostatní žádosti doručené po dnech vyhlášeného přijímacího řízení budou posuzovány ředitelkou 1. MŠ individuálně, vždy v souladu s podmínkami pro přijímání dětí a podle stanovených kritérií v uvedeném pořadí (bod 3.1 – 3.5) a to pouze do možné volné kapacity daného místa poskytování předškolního vzdělávání a do zákonem stanoveného počtu dětí na 1 třídu.

 

4.3       Všechny podklady v rámci správního řízení je potřeba předložit písemně (žádost, evidenční list, popřípadě jiné rozhodné dokumenty). Výsledky řízení přijatých dětí budou zveřejněny pod přidělenými registračními čísly na webových stránkách 1. MŠ www.materinkykv.cz a na vývěskových tabulích na ředitelství 1. MŠ a ve všech místech poskytování předškolního vzdělávání (MŠ).

 

4.4       Kritéria pro přijímání dětí do 1. MŠ nabývají účinnosti od 3. 5. 2023 a jsou platná pro všechna místa poskytování předškolního vzdělávání (MŠ), která se nacházejí na adresách: Komenského 7, Krymská 10 (společně s MŠ Krymská 12), U Brodu 73, Mozartova 4, E. Destinnové 1, Východní 6, Hornická 66.

 

4.5       Tento pokyn nahrazuje původní vnitřní předpis „Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole“ (čj.: 1MSKV/R142/2022 s účinností od 3. 5. 2022) a je závazný pro všechny vedoucí pracovníky mateřské školy. Zákonní zástupci budou s tímto předpisem prokazatelně seznámeni na veřejně přístupných místech ve všech místech poskytování předškolního vzdělávání 1. MŠ a na webových stránkách mateřské školy www.materinkykv.cz.

 

V Karlových Varech 11. 4. 2023

 

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy