Komenského 7, příspěvková organizace

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL v RÁMCI ORGANIZACE 1. MŠ K. VARY

___________________________________________________________

 OPĚTOVNÉ ZAHÁJENÍ PROVOZU VE VŠECH NAŠICH MŠ BUDE OD PONDĚLÍ 18. 5. 2020.

 Organizační a hygienická opatření při opětovném otevření v době od 18. 5. 2020 do odvolání

Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, které bylo podpořeno rozhodnutím zřizovatele mateřské školy Magistrátem Města Karlovy Vary, bude provoz našich mateřských škol (MŠ) znovu otevřen v pondělí 18. 5. 2020 za dodržení nastavených hygienických opatření, která souvisí se současnou mimořádnou situací (COVID-19)- http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss).

 

Které děti budou chodit do školky?

Předpokladem je, že otevření MŠ využijí pro své děti zejména pracující rodiče. Ideální velikost skupiny ve třídě by byla pro doporučený počet 10-15 dětí. Rodič přivádí dítě do MŠ vždy zdravé a zásadně do 8 hodin z důvodu nastaveného režimu dezinfekce vnitřních ploch.

 

Co udělat při příchodu do MŠ a při předávání dětí? (postup je stejný i při odchodu dětí z MŠ)

Dítě se s rodičem venku pohybuje v roušce, neshlukuje se s ostatními rodiči před budovou MŠ, řídí se pokyny dané MŠ – grafické značení na příchozí komunikaci. Do MŠ přichází rodič s dítětem rovněž v roušce a zůstává v ní po celou dobu pobytu uvnitř budovy na chodbách i v šatně; platí povinnost odstupů od ostatních rodičů (např. u venkovních dveří, vevnitř pak na chodbách či v šatnách). Rodič použije dezinfekci na ruce u vchodu do MŠ nebo do šaten dětí a dále se řídí pokyny personálu MŠ (ten organizuje příchod a pohyb ZZ s dětmi, aby se zajistil náležitý odstup). Zakazuje se dětem vnášet do MŠ jakékoliv vlastní hračky z domova (plyšáky, knihy apod.) a vlastní potraviny (cukrovinky, nápoje, „náhradní svačinky“, apod.).

 

V šatně rodič dítěti roušku uloží do igelitového sáčku, ten společně s druhým sáčkem s náhradní rouškou dá do jeho šatního boxu (poličky), převlečené dítě předá pedagogovi do třídy, kam nevstupuje a vyčká, než pedagog provede tzv. „filtr“ (při něm posoudí, zdali je dítě zdravé a nevyskytují se u něj příznaky respiračního nebo jiného onemocnění, jako je rýma, kašel, horečka, případně použije bezkontaktní teploměr, aj.); po tuto dobu má pedagog nasazenou roušku (pozn.: podle pokynu MŠMT roušku v prostorách MŠ mít nemusí!); po předání si dítě musí neprodleně důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. Při prvním vstupu do MŠ a předání dítěte pedagogovi rodič odevzdá vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (viz příloha), bez kterého nebude jeho dítě do MŠ přijato! Poté rodič sám odchází z MŠ. Rodič by měl zvážit přivádění i vyzvedávání dětí staršími osobami z rizikových skupin, zachování pouze tytéž osoby! Setrvejte v budově i areálu MŠ co nejkratší dobu!

 

Jak bude organizováno vzdělávání a činnosti dětí v MŠ? (zdravotní podmínky pobytu dětí v MŠ)

Pro žádnou třídu nebude tvořen žádný speciální program. Po dohodě s lektorem při zajištění potřebných opatření bude zajištěna výuka anglického jazyka (je v jednání). Vzdělávání organizují třídní učitelé podle svého, upraveného třídního vzdělávacího programu. Zakázány jsou výlety, společné akce, přespání v MŠ, besídky, focení, apod. Upřednostňují se pohybové či jiné aktivity uskutečňované venku v areálu MŠ. Pro pobyt venku se využije pouze areál MŠ (školní zahrada, hřiště, nádvoří…), kde bude mít každá třída (skupina dětí) přidělený svůj prostor, o nějž je možné se střídat v dohodnutých intervalech. Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ nosit roušky v prostorách a areálu MŠ nemusí, používají však jednorázové rukavice při výdeji stravy, při dopomoci s osobní hygienou nebo likvidaci odpadů, apod. Nelze však zabránit těsnému kontaktu dětí, půjčování hraček a předmětů, společnému jídlu u stolečků. Zejména proto je nezbytné, aby děti byly skutečně zcela zdravé a aby rodiče byli ohleduplní a důsledně dodržovali pravidlo, kdy dítě i s malou rýmou či kašlem nebude přivedeno. Při osobní hygieně dětí bude dbáno na důkladné mytí rukou pod teplou tekoucí vodou s použitím tekutého mýdla a utíráním do jednorázových papírových ručníků podle prováděných denních činností. Odpočinek dětí bude probíhat ve vyvětrané místnosti, děti se budou převlékat do čistého pyžama, mezi lehátky bude zajištěn dostatečný rozestup, výměna lůžkovin bude probíhat 1x týdně.

 

Před znovuotevřením byly všechny MŠ vydezinfikovány, vyčištěn byl nábytek, omyvatelné plochy, koberce, hračky aj. Dezinfekci povrchů a předmětů s důrazem na místa dotyku rukou (jako jsou zábradlí, kliky, vypínače, domácí telefon, stoly, židle, vodovodní baterie, splachovače WC, hračky, aj.) bude zajišťovat personál MŠ čisticími prostředky s virucidní aktivitou několikrát denně (zpravidla v 6:00, 8:30, 12:30 hodin). K běžnému úklidu za dodržení nastavených hygienických opatření je připraven dostatek vhodných úklidových prostředků. MŠ bude úklidovou i osobní desinfekci používat ve zvýšené míře.

 

I přes veškerá nastavená opatření se dítě může nakazit jako kdekoli jinde. V současné situaci je tedy nezbytné, aby byl rodič telefonicky k zastižení při podezření na možné příznaky COVID- 19 u jeho dítěte. V takovém případě bude dítě umístěno do samostatné místnosti a rodič bude neprodleně telefonicky kontaktován (MŠ má povinnost informovat KHS).

 

Jak se budou děti stravovat?

Školní kuchyně ve všech našich MŠ splňují veškeré hygienické požadavky. Celodenní stravování včetně pitného režimu bude zajištěno v běžném režimu jako obvykle. Zrušen je samoobslužný výdej stravy, pitného režimu i příborů (děti budou vždy „obslouženy“ pedagogy nebo kuchařkami, při stolování budou povinně používat papírové ubrousky). Zakazuje se však dětem vnášet do MŠ vlastní potraviny (cukrovinky, nápoje, „náhradní svačinky“, apod.).

 

Platby za MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc duben 2020 bude účtována ve výši 0 Kč. V případě již uhrazené částky bude přeplatek mateřskou školou vrácen zpět. Všichni rodiče mají za březen 2020 přeplatek za 11 dní (od 17. 3. 2020), kdy MŠ z důvodu nouzového stavu v souvislosti s COVID-19 byla uzavřena. Ten bude zúčtován v červnu 2020.

 

OČR

Vláda zatím nerozhodla, zda proplácení OČR bude probíhat i v době, kdy už je MŠ v provozu. Tento návrh je v jednání.

 

V Karlových Varech dne 11. 5. 2020        Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy