Komenského 7, příspěvková organizace

Výsledky přijímacího řízení ke stažení ZDE

Zápis 2020/2021

 

Jak postupovat při zápisu dětí v roce 2020/2021:

 

1.

Žádost o přijetí do 1. MŠ

a) Elektronická forma - zapis.materinkykv.cz
     -  po vyplnění formuláře a stlačení "ODESLAT" bude žádost doručena ve formátu pdf
na váš email a do našeho systému

b) Žádost k tisku
     -  formulář ke stažení PDF nebo ODT

c) Vytištěná žádost
     -  k vyzvednutí z bílého boxu na vstupní brance do MŠ na adrese: Komenského 48/7,
360 07 Karlovy Vary -Doubí

2.

 

Podepsání a odeslání vyplněné žádosti
o přijetí

Bez podpisu není žádost o přijetí platná. Vyberte jednu z následujících možností:

a) Datovou schránkou  na ID 7mxu27a

b) Emailem s elektronickým podpisem na zapis@materinkykv.cz

c) Poštou nebo kurýrní službou na adresu:

        1. MATEŘSKÁ ŠKOLA Karlovy Vary, Komenského 7,
         příspěvková organizace
         Komenského 48/7
         360 07 Karlovy Vary, Doubí

d) Osobním doručením do naší poštovní schránky na adrese:

        1. MATEŘSKÁ ŠKOLA Karlovy Vary, Komenského 7,
         příspěvková organizace
         Komenského 48/7
         360 07 Karlovy Vary, Doubí

3.

 

Doručení ostatních dokladů

K žádosti o přijetí je potřeba doložit následující doklady nejpozději do 19. 05. 2020 způsobem uvedeným v bodě č. 2 (datovou schránkou, emailem, poštou, kurýrní službou nebo osobním doručením do naší poštovní schránky).

a) Rodný list dítěte (sken nebo prostou kopii)
b) Očkovací průkaz dítěte (sken nebo prostou kopii)
s čestným prohlášením o očkování (podepsané!) PDF   DOC  ODT
     nebo lékařem potvrzený Evidenční list dítěte v MŠ  PDF  ODS
c) Další podklady podle individuálních potřeb dítěte 

4.

 

Vyrozumění o přijetí žádosti

Do 29. 05. 2020 bude vaše žádost zpracována a bude jí přiděleno registrační číslo. V případě potřeby doplnění nebo opravy, vás budeme vás kontaktovat.
Informace o přidělení registračního čísla vám bude zaslána poštou nebo elektronicky.


5.

 

Výsledek správního řízení

15. 06. 2020 od 13:00 budou na našich webových stránkách vyvěšeny informace o výsledcích zápisu. Taktéž budou informace vyvěšeny na veřejně přístupném místě jednotlivých školek.

     
 

Dokumenty ke stažení:

Organizace zápisu  PDF 

Žádost o přijetí dítěte do MŠ   PDF  ODT

Evidenční list dítěte v MŠ   PDF  ODS

Dětský očkovací kalendář   stáhnout PDF

Čestné prohlášení k očkování  PDF   DOC  ODT

Kriteria k přijetí stáhnout PDF

Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání 2020  PDF

Školské obvody PDF 

 

 

 

 

 

ORGANIZACE ZÁPISU dětí do mateřské školy pro nový školní rok 2020/2021

 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude Zápis probíhat bez přítomnosti dětí, případně i bez osobní přítomnosti jejich zákonných zástupců.

 

Jak bude Zápis v květnu 2020 probíhat?

1. V termínu od 2. - 15. května zaregistrujte své dítě, včetně sebe jako zákonného zástupce, do registračního formuláře na adrese https://zapis.materinkykv.cz.

2. V rámci správního řízení o přijetí dítěte do naší 1. MŠ potřebujete následující podklady:

a) Žádost o přijetí – vyplníte v elektronické nebo listinné podobě, vytisknete nebo si vyzvednete z boxu u budovy ředitelství 1. MŠ v Komenského 7, Doubí, podepíšete!

b) Doklad o dítěti – sken nebo prostá kopie rodného listu dítěte

c) Doklad o očkování – pro letošní Zápis byla ministerstvem školství doporučena verze čestného prohlášení doplněná prostou fotokopií očkovacího průkazu dítěte (pozn.: není-li dítě plně očkováno podle očkovacího kalendáře ČR, rodič může na dálku oslovit lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Doložit plné očkování dítěte je možné také na evidenčním listu dítěte, kdy očkování potvrzuje lékař (tiskopis naleznete na webových stránkách nebo si jej vyzvednete z boxu u budovy ředitelství 1. MŠ v Komenského 7, Doubí). Vzor čestného prohlášení a přehled očkování naleznete v závěru těchto informací. Děti narozené do 31. 8. 2015 s povinností předškolního vzdělávání očkování dokládat nemusí.

d) Zdravotní postižení, omezení dítěte, zdravotní komplikace – pokud se jedná o dítě vyžadující speciálně vzdělávací potřeby, kontaktujte ředitelku 1. MŠ k individuálnímu jednání emailem reditelka@materinkykv.cz, anebo osobně na t.č. 776 142 100.

e) Místo trvalého pobytu dítěte - dítě má trvalé bydliště zpravidla u svého zákonného zástupce; pokud jej má ale na jiné adrese, je potřeba doložit kopii tohoto dokladu. Jestliže dítě fyzicky bydlí na jiné, než trvalé adrese (doručovací adresa), je zapotřebí při registraci i na žádosti vyplnit obě adresy (totéž se týká zákonných zástupců: vyplňte svou trvalou i doručovací adresu!).

3. K Zápisu si připravte všechny následující podklady:

a) Žádost o přijetí (podepsanou!)
b) Rodný list dítěte (sken nebo prostou kopii)
c) Očkovací průkaz dítěte (sken nebo prostou kopii)
d) Čestné prohlášení o očkování (podepsané!)
e) Další podklady podle individuálních potřeb dítěte 

Pokud nemáte možnost podklady vytisknout, dostavte se osobně po předchozí telefonní domluvě na t.č. 606 677 289 v úterý 12. 5. 2020 mezi 14:00 – 16:00 hodinou nebo ve čtvrtek 14. 5. 2020 mezi 9:00 – 11:00 hodinou do budovy ředitelství 1. MŠ Komenského 7, Doubí (MHD č. 6) Pro předání všech vámi připravených podkladů do 1. MŠ můžete zvolit následující způsob:

a) Dálkový způsob – elektronickou formu, tzn., že vše naskenujte a pošlete buď

-  datovou schránkou do naší datové schránky 7mxu27a, nebo
-  emailem s elektronickým podpisem na adresu sekretariat@materinkykv.cz

b) Listinnou formu – kdy podklady

- Zašlete poštou na adresu 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, Komenského 48/7, 360 07 Karlovy Vary, nebo

- Vložíte do poštovní schránky mateřské školy na adrese Komenského 48/7 v Doubí (prosím připište váš kontaktní email, případně telefonní spojení pro potvrzení přijetí Žádosti), nebo

- Osobně předáte v úterý 12. 5. 2020 mezi 14:00 – 16:00 hodinou nebo ve čtvrtek 14. 5. 2020 mezi 9:00 – 11:00 hodinou na sekretariátu ředitelství 1. MŠ v Komenského 48/7, Doubí (v případě vaší potřeby změnit termín nás dopředu kontaktujte).

 

4.  V úterý 19. 5. 2020 bude ukončena registrace všech došlých elektronických i listinných zásilek. Všechny Žádosti budou vyřizovány najednou, nerozhoduje den doručení, neplatí přednost dřívějšího doručení. Každá Žádost obdrží svoje jedinečné registrační číslo, které vám bude oznámeno, případně doručeno. Žádosti budou seřazeny podle kritérií a podle věku dětí. Pro nový školní rok 2020/2021 předpokládáme cca 130 volných míst (v MŠ Hornická v Olšových Vratech je zcela naplněná kapacita, tzn., že do ní nebudeme přijímat žádné nové děti).

 

Kritéria pro přednostní přijímání k předškolnímu vzdělávání v 1. MŠ:

1.      děti s místem trvalého pobytu v Karlových Varech, a to ve školském obvodu spádové 1. MŠ, které nejpozději k 31. 8. 2020 dosáhnou 5 let věku (a více) a pro něž je předškolní vzdělávání ze zákona povinné (rovněž v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu spádové 1. MŠ, u dětí umístěných v dětském domově ve školském obvodu spádové 1. MŠ)

2.      děti s místem trvalého pobytu v Karlových Varech, a to ve školském obvodu spádové 1. MŠ, které nejpozději k 1. 9. 2020 dovrší nejméně 3 let (rovněž v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu spádové 1. MŠ, u dětí umístěných v dětském domově ve školském obvodu spádové 1. MŠ)

3.      děti s místem trvalého pobytu v Karlových Varech, a to ve školském obvodu spádové 1. MŠ, které nejpozději k 31. 12. 2020 dovrší 3 let věku (přednostně bude přijato dítě, jehož sourozenec se již v 1. MŠ vzdělává; dále pak ostatní děti podle věku řazené od nejstaršího k nejmladšímu; v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu spádové 1. MŠ, anebo dětí umístěných ve školském obvodu v dětském domově)

4.      děti s místem trvalého pobytu v Karlových Varech, a to ve školském obvodu spádové 1. MŠ, které nejpozději k 1. 9. 2020 dovrší 2 let věku, a to pouze do 2 jeslových tříd v MŠ SLUNÍČKO Východní 6 a ZDRAVÁ MŠ Krymská 12 (rozhodné pro přednostní přijetí bude datum narození dítěte, popřípadě rozhodne losování, a naplnění volné kapacity třídy do maximálního počtu 18 dětí)

5.      děti ostatní

I přes omezení osobních kontaktů není dotčeno právo zákonného zástupce nahlédnout do spisu svého dítěte, nejlépe ve středu 20. 5. 2020 a po předchozí telefonické domluvě na t.č. 776 142 100. V případě chybějícího podkladu vás bude ředitelka 1. MŠ kontaktovat telefonicky, či písemně vyzývat k dodání chybějících, či neúplných podkladů k jejím rukám tak, aby nic nebránilo v přijetí dítěte do MŠ. Do Žádosti uveďte jak spádovou MŠ, tak i vámi vybranou MŠ, případně alternativní MŠ. Podle volné kapacity v jednotlivých MŠ se pokusíme vaše přání uspokojit.

Ukončením celého přijímacího řízení bude vydání Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v 1. MŠ. Výsledky řízení vám budou oznámeny formou zveřejněného seznamu nově přijatých/nepřijatých dětí pod jejich jedinečným registračním číslem na přístupném místě v jednotlivých MŠ a dále pak na webových stránkách 1. MŠ od pondělí 15. 6. 2020 od 13:00 hodin po dobu 15 dnů do 29. 6. 2020. Nejde o jmenný seznam, ale o seznam číselný, v němž bude vaše dítě uvedeno pod číselným kódem, který obdržíte po zaevidování Žádosti. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte je doručováno poštou do vlastních rukou, anebo předáno osobně po dohodě s vámi proti podpisu přímo v sekretariátu 1. MŠ.  

Kde získat další důležité informace?

Veškeré informace ohledně vzdělávací nabídky jednotlivých MŠ, organizaci zahájení nového školního roku, formuláře ke stažení a další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách 1. MŠ www.materinkykv.cz a na veřejně přístupných místech ve všech našich MŠ.

 

 

V Karlových Varech 7. 4. 2020                     Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

 

 

 

---------------------------------------------------   V Z O R --------------------------------------------------------

 

Čestné prohlášení k očkování:

 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar…………..., se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

Datum                                                                                               Podpis zákonného zástupce

__________________________________________________________________________________