Komenského 7, příspěvková organizace

Organizace Zápisu dětí do mateřské školy pro nový školní rok 2022/2023

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvkové organizace (dále jen 1. MŠ), stanovila na základě ustanovení § 34 odst. 2 zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), místo, termín a dobu Zápisu pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od následujícího školního roku 2022/2023 (dále jen Zápis). Pro 1. MŠ byl obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených Statutárním městem Karlovy Vary, stanoven školský obvod, který naleznete na https://mmkv.cz/cs/vyhlasky nebo ZDE!

 

1 . Termín Zápisu byl stanoven na úterý 3. května a středu 4. května 2022 v době vždy od 13,30 - 16,00 hodin v souladu s právními předpisy a opatřením k organizaci zápisů pro školní rok 2022/2023 vydaných MŠMT.

 

2 . Místem Zápisu a podání žádosti k přijetí dítěte do 1. MŠ budou všechna místa poskytování předškolního vzdělávání 1. MŠ, tzn. všechny její mateřské školy:

 

  1. MŠ BAREVNÁ ŠKOLKA Komenského 7 v Doubí
  2. ZDRAVÁ MŠ Krymská 12 v Tuhnicích - od září 2022 se na MŠ již nebude otevírat třída pro dvouleté děti
  3. MŠ STUDÁNKA Krymská 10 v Tuhnicích
  4. MŠ KOPRETINA U Brodu 73 v Tašovicích
  5. MŠ NA KOPEČKU Mozartova 4 v Horních Drahovicích
  6. MŠ CESTIČKA E. Destinnové 1 v Dolních Drahovicích
  7. MŠ SLUNÍČKO Východní 6 v Horních Drahovicích od září 2022 se na MŠ již nebude otevírat třída pro dvouleté děti
  8. MŠ ŠIKULOVÉ Hornická 66 v Olšových Vratech
  9. LESNÍ MŠ DUBĚNKA na biofarmě KOZODOJ ve Staré Roli (Zápis bude realizován z technických důvodů na MŠ CESTIČKA E. Destinnové 1)

 

3 . K Zápisu se dostavte nejlépe se zapisovaným dítětem (nutné je předložit jeho rodný list, doklad o místu trvalého pobytu dítěte a písemnou žádost k přijetí dítěte do 1. MŠ). Základními kritérii pro přijetí dítěte, které dovrší k 31. 8. 2022 nejméně 3 let, je věk (přijímá se od nejstaršího) a jeho trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je doložení řádného očkování dítěte potvrzené pediatrem na evidenčním listu dítěte (netýká se dítěte plnícího povinné předškolní vzdělávání). Zápis je povinný pro ty děti s povinností předškolního vzdělávání, které do 1. MŠ dosud ještě nedocházejí a které k 31. 8. 2022 dosáhnou 5 let věku! Zákonný zástupce takového dítěte je povinen jej přihlásit do MŠ a přijít ve stanoveném termínu k Zápisu do mateřské školy.

 

Pozn.: Zřizovatel ředitelce 1. MŠ poskytne na základě § 34 odst. 4 seznam dětí, kterých se povinné předškolní vzdělávání od 1. 9. 2022 týká a které mají ve školském obvodu 1. MŠ trvalý pobyt (pro děti, které k 31. 8. 2022 dosáhly 5 let věku, je předškolní vzdělávání ze zákona povinné).

 

4 . Tiskopis Žádosti k přijetí dítěte do 1. MŠ (včetně evidenčního listu dítěte) můžete obdržet na vyžádání v době Zápisu, nebo předem v mateřské škole v době Dnů otevřených dveří, anebo je ke stažení na webových stránkách 1. MŠ v záložce Dokumenty školy https://www.materinkykv.cz/index.php/formulare-ke-stazeni/ ). Při Zápisu dítěte do 1. MŠ je možné prostřednictvím zákonného zástupce dítěte podat pro zapisované dítě pouze jednu písemnou žádost. Zákonný zástupce je při Zápisu povinen prokázat svoji totožnost předložením osobního dokladu.

 

5 . Pro Zápis dítěte bez osobní účasti je možné také využít jeden z následujících způsobů v době od 2.-13.5.2022:

a) datovou schránku školy (ID) – 7mxu27a
b) emailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu sekretariat@materinkykv.cz (nelze zaslat prostý email!!!)
c) poštou na adresu 1. MŠ Karlovy Vary, Komenského 48/7, 360 07 Karlovy Vary

 

6 . Každé přijaté Žádosti bude přiděleno jedinečné registrační číslo, které vám bude sděleno prostřednictvím emailu nebo SMS. Pod tímto číslem budou vyvěšeny výsledky o přijetí dítěte do konkrétní MŠ na přístupném místě v jednotlivých MŠ a rovněž na webových stránkách školy od středy 1. 6. 2022 od 13 hodin po dobu 15 dnů do 15. 6. 2022.

 

7 . Dodatečný zápis dětí, které dovrší 3 let věku po 31. 8. 2022, se uskuteční v případě neobsazených míst a volné kapacity našich MŠ v úterý 17. 6. 2022 od 9–14 hodin v budově ředitelství 1. MŠ v Komenského 48/7, Karlovy Vary – Doubí.

 

8 . Rodiče, kteří pro své dítě s povinným předškolním vzděláváním zvolí formu individuálního vzdělávání, doručí k rukám ředitelky školy Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte jedním z výše uvedených způsobů (tiskopis oznámení je ke stažení na https://www.materinkykv.cz/index.php/formulare-ke-stazeni/ ).

 

Kritéria k přijetí dítěte, harmonogram a další informace k průběhu celého Zápisu naleznete zde!

 

 

V Karlových Varech 13. 4. 2022                      Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy