Komenského 7, příspěvková organizace

Organizace Zápisu dětí do mateřské školy pro nový školní rok 2023/2024

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvkové organizace (dále jen 1. MŠ), stanovila na základě ustanovení § 34 odst. 2 zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), místo, termín a dobu zvláštního Zápisu pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od následujícího školního roku 2023/2024 (dále jen Zápis). Pro 1. MŠ byl obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených Statutárním městem Karlovy Vary, stanoven školský obvod, který naleznete na https://mmkv.cz/cs/vyhlasky nebo ZDE!

 

Pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020 s ukrajinským občanstvím přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem je stanoven termín zvláštního zápisu na den 2. 6. 2023 od 8 do 12 hodin na ředitelství 1. MŠ Karlovy Vary, Komenského 48/7, Karlovy Vary - Doubí.

 

Vyhlášení dvou termínů zápisů vychází ze zákona LEX Ukrajina č. 67/2022 Sb. pro oblast regionálního školství.

 

1 . Termín Zápisu byl stanoven na středu 3. května a čtvrtek 4. května 2023 v době vždy od 13,00 - 16,00 hodin v souladu s právními předpisy a opatřením k organizaci zápisů pro školní rok 2023/2024 vydaných MŠMT.

2 . Místem Zápisu a podání žádosti k přijetí dítěte do 1. MŠ budou níže uvedená místa poskytování předškolního vzdělávání 1. MŠ, tzn. její mateřské školy:

 

  • MŠ BAREVNÁ ŠKOLKA Komenského 7 v Doubí
  • MŠ STUDÁNKA Krymská 10 v Tuhnicích (pro obě budovy MŠ Krymská 10 i MŠ Krymská 12)
  • MŠ NA KOPEČKU Mozartova 4 v Horních Drahovicích
  • MŠ CESTIČKA E. Destinnové 1 v Dolních Drahovicích
  • MŠ SLUNÍČKO Východní 6 v Horních Drahovicích
  • pro MŠ ŠIKULOVÉ Hornická 66 v Olšových Vratech a pro MŠ KOPRETINA U Brodu 73 v Tašovicích bude Zápis realizován z technických důvodů na MŠ CESTIČKA E. Destinnové 1

 

3. K Zápisu se dostavte nejlépe se zapisovaným dítětem (nutné je předložit jeho rodný list, doklad o místu trvalého pobytu dítěte a písemnou žádost k přijetí dítěte do 1. MŠ).

 

4 . Základními kritérii pro přijetí dítěte, které dovrší k 31. 8. 2023 nejméně 3 let, je věk (přijímá se od nejstaršího) a jeho trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je doložení řádného očkování dítěte potvrzené pediatrem na evidenčním listu dítěte (netýká se dítěte plnícího povinné předškolní vzdělávání).

 

5 . Zápis je povinný pro ty děti s povinností předškolního vzdělávání, které do 1. MŠ dosud ještě nedocházejí a které k 31. 8. 2023 dosáhnou 5 let věku! Zákonný zástupce takového dítěte je povinen jej přihlásit do MŠ a přijít ve stanoveném termínu k Zápisu do mateřské školy.

 

Pozn.: Zřizovatel ředitelce 1. MŠ poskytne na základě § 34 odst. 4 seznam dětí, kterých se povinné předškolní vzdělávání od 1. 9. 2023 týká a které mají ve školském obvodu 1. MŠ trvalý pobyt (pro děti, které k 31. 8. 2023 dosáhly 5 let věku, je předškolní vzdělávání ze zákona povinné).

 

6 . Tiskopis Žádosti k přijetí dítěte do 1. MŠ (včetně evidenčního listu dítěte) můžete obdržet na vyžádání v době Zápisu, nebo předem v mateřské škole v době Dnů otevřených dveří, anebo je ke stažení na webových stránkách 1. MŠ v záložce Dokumenty školy https://www.materinkykv.cz/index.php/formulare-ke-stazeni ). Při Zápisu dítěte do 1. MŠ je možné prostřednictvím zákonného zástupce dítěte podat pro zapisované dítě pouze jednu písemnou žádost. Zákonný zástupce je při Zápisu povinen prokázat svoji totožnost předložením osobního dokladu.

 

7 . Pro Zápis dítěte bez osobní účasti je možné také využít jeden z následujících způsobů v době od 3.-12.5.2023:

  1. datovou schránku školy (ID) – 7mxu27a
  2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu sekretariat@materinkykv.cz (nelze zaslat prostý email!!!)
  3. poštou na adresu 1. MŠ Karlovy Vary, Komenského 48/7, 360 07 Karlovy Vary

 

8 . Každé přijaté Žádosti bude přiděleno jedinečné registrační číslo, které vám bude sděleno prostřednictvím emailu nebo SMS. Pod tímto číslem budou vyvěšeny výsledky o přijetí dítěte do konkrétní MŠ na přístupném místě v jednotlivých MŠ a rovněž na webových stránkách školy od čtvrtka 1. 6. 2023 od 13 hodin po dobu 15 dnů do 15. 6. 2023.

 

9 . Rodiče, kteří pro své dítě s povinným předškolním vzděláváním zvolí formu individuálního vzdělávání, doručí k rukám ředitelky školy Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte jedním z výše uvedených způsobů (tiskopis oznámení je ke stažení na https://www.materinkykv.cz/index.php/dokumenty-skoly/).

 

Kritéria k přijetí dítěte, harmonogram a další informace k průběhu celého Zápisu naleznete zde!

 

 

V Karlových Varech 11. 4. 2023                      Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

 

Vážení rodiče a přátelé, milé děti!

 

Srdečně vás zveme na letošní Dny otevřených dveří do našich mateřských škol v rámci příspěvkové organizace 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7 (dále jen 1. MŠ). Mateřské školy jako místa poskytování předškolního vzdělávání 1. MŠ najdete na polovině území města Karlovy Vary (seznam a mapu naleznete na webové adrese https://www.materinkykv.cz/index.php/kde-nas-najdete-9/). Dny otevřených dveří budou předcházet oficiálnímu zápisu dětí, které budou přijímány k předškolnímu vzdělávání do 1. MŠ od 1. září 2023 pro nový školní rok 2023/2024.

 

Dny oficiálního zápisu dětí do 1. MŠ se budou konat ve středu 3. 5. 2023 a ve čtvrtek 4. 5. 2023 vždy od 13,00 – 16,00 hodin (stanovené podmínky a kritéria k přijetí dětí budou ředitelkou mateřské školy zveřejněny na webových stránkách 1. MŠ www.materinkykv.cz, dále v Radničních listech Statutárního Města Karlovy Vary a na nástěnkách ve všech mateřských školách, tj. v místech poskytování předškolního vzdělávání 1. MŠ).

 

V pátek 2. 6. 2023 od 9,00-12,00 hodin v budově ředitelství 1. MŠ na adrese Komenského 7 v Doubí proběhne zvláštní zápis dětí, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině (podrobnější informace naleznete na https://www.materinkykv.cz/index.php/zapis-2023/ ).

 

Dny otevřených dveří proběhnou ve dnech od 12. 4. 2023 do 27. 4. 2023. V dopoledním či odpoledním čase je možno absolvovat prohlídku vámi zvolené mateřské školy. Zájemcům budou poskytnuty kompletní informace ohledně organizace předškolního vzdělávání a školního stravování s možností obdržet veškeré tiskopisy k přijetí dítěte do MŠ. Naše mateřské školy můžete navštívit podle následujícího harmonogramu:

 

1 . MŠ BAREVNÁ ŠKOLKA, KOMENSKÉHO 7 – DOUBÍ     

středa 19. 4. 2023 od 14,30-16,15 hodin

 

2 . MŠ STUDÁNKA, budovy KRYMSKÁ 10 a KRYMSKÁ 12 – TUHNICE

středa 12. 4. 2023 od 14,30-16,15 hodin

 

3 . MŠ CESTIČKA, nám. E. DESTINOVÉ 1 – DRAHOVICE              

středa 12. 4. 2023 od 10,00-11,30 hodin (pouze dopolední čas!)

 

4 . MŠ NA KOPEČKU, MOZARTOVA 4 – DRAHOVICE

úterý 25. 4. 2023 od 10-11 hodin (komentovaná prohlídka) a od 14,30 -16,15 hodin

 

5 . MŠ SLUNÍČKO, VÝCHODNÍ 6 – DRAHOVICE                

úterý 25. 4. 2023 od 10-11 hodin a od 14,30 -16,15 hodin

 

 

Dny otevřených dveří neproběhnou na mateřských školách v Tašovicích a Olšových Vratech, tj. v MŠ KOPRETINA, U BRODU 73 – TAŠOVICE a v MŠ ŠIKULOVÉ, HORNICKÁ 66 – OLŠOVA VRATA, a také v Lesní MŠ DUBĚNKA, na KOZODOJI - STARÁ ROLE. 

 

Pozn.: pro nový školní rok 2023/2024 bude provoz Lesní mateřské školy DUBĚNKA na biofarmě KOZODOJ přerušen!

 

 

Za celý kolektiv zaměstnanců 1. MŠ     Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy     

 

 

Karlovy Vary 6. 3. 2023