Komenského 7, příspěvková organizace
  1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Č.j.: 1MSKV/R150/2021                                                                        V Karlových Varech 14. 6. 2021

 

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání v 1. Mateřské škole Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace od školního roku 2021/2022

 

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen „mateřská škola“), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona

 

oznamuje zveřejněním seznamu rozhodnutí, kterými přijala uchazeče uvedené pod přiděleným registračním číslem k předškolnímu vzdělávání v 1. Mateřské škole Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace od školního roku 2021/2022 (seznam pro jednotlivá místa poskytování předškolního vzdělávání naleznete ZDE).

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí uchazečů k předškolnímu vzdělávání v 1. Mateřské škole Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, od školního roku 2021/20222 za oznámená.

 

Poučení:

V souladu s ustanoveními § 81 a násl. správního řádu a § 183 odst. 2 a 4 školského zákona může uchazeč proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výše uvedeného seznamu přijatých uchazečů; prvním dnem lhůty je den následující po dni zveřejnění tohoto seznamu. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky 1. Mateřské škole Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

 

V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směruje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

 

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

 

Datum zveřejnění:       16. 6. 2021 od 13 hodin

Datum sejmutí:            1. 7. 2021 ve 24 hodin