Komenského 7, příspěvková organizace

ORGANIZACE ZÁPISU dětí do mateřské školy pro nový školní rok 2021/2022

Zápis dětí do 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvkové organizace (dále jen 1. MŠ) pro nový školní rok 2021-2022 (od 1.9.2021) bude probíhat distančním způsobem, tj. bez přítomnosti dětí, případně i bez osobní přítomnosti jejich zákonných zástupců (dále jen ZZ). Důvodem jsou mimořádná opatření vlády ČR k ochraně obyvatelstva v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a následné zajištění bezpečnosti všech účastníků Zápisu.

 

Jak bude Zápis, který bude probíhat od úterý 4. května do pátku 14. května 2021 probíhat?

 

1 . V rámci správního řízení o přijetí dítěte do naší 1. MŠ potřebujete následující podklady:

  1. Žádost o přijetí – v rámci 1. MŠ lze podat pouze jednu žádost
  2. Doklad o dítěti – prostá kopie rodného listu dítěte (nebo jeho sken)
  3. Evidenční list – s potvrzením zdravotního stavu dítěte a jeho úplného očkování dětským lékařem
  4. Další podklady podle individuálních potřeb dítěte

 

*tiskopisy Žádost a Evidenční list k vytištění naleznete ZDE nebo si je můžete vyzvednout z bílého poštovního boxu na plotě u budovy ředitelství 1. MŠ v Komenského 7 v Doubí

 

2 . Vyplněnou a podepsanou Žádost (včetně kopie rodného listu a originálu evidenčního listu dítěte) mohou ZZ od 4. – 14. 5. 2021 doručit následujícími způsoby:

  1. elektronicky do datové schránky 1. MŠ (7mxu27a); datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma na https://chcidatovku.cz/ , odeslání žádosti je také zdarma;
  2. emailem s certifikovaným elektronickým podpisem ZZ na adresu 1. MŠ  sekretariat@materinkykv.cz (k zaslané žádosti bez tohoto podpisu se nepřihlíží, je možné však do 5 dnů přijít na ředitelství 1. MŠ žádost osobně podepsat);  
  3. poštou na adresu 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, Komenského 48/7, 360 07 Karlovy Vary;
  4. osobním podáním, kdy vložíte v obálce označené Zápis do poštovní schránky mateřské školy na adrese Komenského 48/7 v Doubí (popis cesty naleznete ZDE);
  5. individuálně v případě, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci, a to po předchozí domluvě na tč. 776 142 100 nebo emailem na reditelka@materinkykv.cz .

 

*v Žádosti vždy uveďte váš kontaktní email, případně číslo datové schránky a telefonní spojení

 

3 . V úterý 18. 5. 2021 bude ukončena registrace všech došlých elektronických i listinných zásilek. Všechny evidované Žádosti budou vyřizovány najednou a neplatí přednost dřívějšího doručení. Každá Žádost obdrží svoje jedinečné registrační číslo, které bude účastníkovi řízení oznámeno. Žádosti budou seřazeny podle ředitelkou 1. MŠ stanovených kritérií (platná kritéria pro školní rok 2021/2022 naleznete ZDE).

 

4 . Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání a potvrzení o očkování dokládat nemusí (povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let).

 

*ZZ může místo povinného předškolního vzdělávání v 1. MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona, dítě pak vzdělává doma sám nebo jiná osoba, anebo navštěvuje jiné zařízení, než je 1. MŠ; ZZ však musí dítě k Zápisu přihlásit a písemně podat Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte ředitelce 1. MŠ zároveň s Žádostí nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

 

5 . Pokud se jedná o dítě vyžadující speciálně vzdělávací potřeby, tj. dítě se zdravotním postižením, zdravotním omezením či komplikacemi kontaktujte zástupkyni ředitelky 1. MŠ I. Bešťákovou k individuálnímu jednání na t.č. 602 522 988 nebo emailem na edestinove1@materinkykv.cz .

 

6 . V rámci správního řízení může ředitelka 1. MŠ požadovat doložení potřebných dokladů (např. u cizinců povolení k pobytu na území ČR, nebo potvrzení místa trvalého bydliště dítěte*, ověření předložených prostých kopií, apod.), aby nic nebránilo v přijetí dítěte do MŠ. I přes omezení osobních kontaktů není dotčeno právo ZZ nahlédnout do spisu svého dítěte, nejlépe dne 3. 5. 2021 v době od 9-11 hodin a 13-15 hodin, anebo po předchozí telefonické dohodě s ředitelkou 1. MŠ na tč. 776 142 100. 

 

*dítě má trvalé bydliště zpravidla u svého ZZ; pokud jej má ale na jiné adrese, je potřeba doložit kopii tohoto dokladu; jestliže dítě fyzicky bydlí na jiné, než trvalé adrese (doručovací adresa), je zapotřebí při registraci i na žádosti vyplnit obě adresy (totéž se týká ZZ: vyplňte svou trvalou i doručovací adresu!)

 

7 . Dne 16. 6. 2021 od 13 hodin budou zveřejněny výsledky Zápisu na webových stránkách 1. MŠ materinkykv.cz. Výsledkové listiny s jedinečnými registračními čísly budou rovněž vyvěšeny na veřejně přístupném místě v jednotlivých mateřských školách 1. MŠ (jejich seznam naleznete ZDE).

 

8 . Kde získat další důležité informace? Veškeré informace ohledně vzdělávací nabídky jednotlivých MŠ, organizaci zahájení nového školního roku, formuláře ke stažení a další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách 1. MŠ www.materinkykv.cz a na veřejně přístupných místech ve všech našich mateřských školách.

 

Závěrem vás všechny zvu na virtuální prohlídku našich mateřských škol. Seznamte se s nimi ZDE!

 

V Karlových Varech 7. 4. 2020                        Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy