Komenského 7, příspěvková organizace

 

Informace pro zákonné zástupce dětí evidovaných v 1. MŠ o ochraně osobních údajů

Vážení rodiče!

Naše 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 48/7, 360 07 Karlovy Vary – IČ 712 37 003 (dále jen 1. MŠ) se všemi svými 9 místy poskytování předškolního vzdělávání dodržuje v oblasti ochrany osobních údajů platné právní předpisy (Všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů – GDPR). Následující zásady ochrany osobních údajů (dále jen OÚ) vám umožní seznámit se s našimi způsoby ochrany OÚ, s rozsahem i účelem jejich shromažďování, využití, uložení a likvidaci.

 1. Správcem vašich OÚ a údajů vašich dětí je 1. MŠ. Kontaktovat nás můžete na adrese: 1. MŠ Komenského 48/7, 360 07 Karlovy Vary, nebo na e-mailové adrese: info@materinkykv.cz

 2. V případě potřeby můžete kontaktovat také 1. MŠ jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů paní Hanu Nídlovou na následující e-mailové adrese: povereneckv@centrum.cz, anebo osobně na tč. 604 684 395.

 3. Zákonným důvodem pro zpracování OÚ je: správní řízení, školský zákon (vedení školní matriky, evidenční data o dětech, o speciálních vzdělávacích potřebách dětí), zákon o zdraví lidu (zdravotní stav), občanský zákoník, vyhláška o školním stravování apod. Mezi spravovaná data dětí „ze zákona“ náleží: jméno a příjmení dítěte i jeho zákonných zástupců, rodné číslo nebo datum narození, trvalé bydliště, zdravotní informace, telefonní kontakt na rodiče, jejich korespondenční adresa, diagnostika a zprávy odborných pracovišť (např. SPC).

 4. Osobní údaje, které 1. MŠ spravuje nad rámec zákonem daných povinností, podléhají souhlasu subjektu OÚ. V naší 1. MŠ to jsou: e-mailová adresa rodičů, jejich datová schránka a bankovní kontakt, pověření dalších osob k vyzvedávání dítěte, data z výroku soudů, potvrzení z ÚP pro účely finančních úlev, státní občanství dítěte, fotografie a nahrávky dětí, seznamy dětí pro výstavy, výlety, soutěže a kulturní akce (jméno a příjmení), seznamy rodičů pro třídní schůzky (jméno a příjmení), dále zpracováváme údaj o sourozencích dítěte v 1. MŠ, údaje o svěření dítěte do vlastní nebo pěstounské péče.

 5. Osobní údaje dětí mohou být zpracovávány také jinými subjekty, avšak 1. MŠ vždy zůstane jejich správcem.

 6. Zveřejňování některých OÚ (zpravidla dokumentační fotografie z práce MŠ) je minimalizováno a co nejvíce anonymizováno (fotografie jsou společné, bez označení jmen dětí, apod.). Tato data jsou využívána výhradně pro dokumentaci pedagogické práce a propagaci mateřské školy. Předávání jiným subjektům pro jiné účely je možné pouze se souhlasem ke zpracování OÚ s vymezeným a konkrétním účelem zpracování, jinak je předávání nepřípustné.

 7. Zpracovávané OÚ budou uloženy a zpracovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy a to po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování, tj. po dobu přijetí vašeho dítěte do 1. MŠ + 5-20 let (počítáno od roku po ukončení docházky) z důvodu povinné archivační lhůty.

 8. Podrobnější informace o rozsahu a době zpracování můžete získat na e-mailové adrese: info@materinkykv.cz

 9. Máte právo žádat správce o přístup k vašim OÚ, právo na jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování (pokud tak správce nečiní ze zákona), stejně jako právo vznést námitky proti jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost.

 10. Poskytnutí souhlasu pro vyzvedávání dětí dalšími osobami, pro dokumentování rodinné situace, pro užívání seznamu dětí nebo fotografování a nahrávání dětí je dobrovolné. Neposkytnutí souhlasu však zabrání vašim příbuzným děti vyzvedávat či řešit vyzvedávání v rozvedeném manželství, střídavé péči, vám žádat a čerpat finanční úlevy v 1. MŠ, dětem pak účastnit se soutěží nebo jiných školních aktivit.

 11. Svůj souhlas se zpracováním OÚ pro kterýkoli daný účel můžete kdykoliv odvolat. Tímto není dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu.

 12. Informace se týká všech zákonných zástupců dětí evidovaných v 1. MŠ a jejich místech poskytování předškolního vzdělávání: Komenského 7, Krymská 12, Krymská 10, U Brodu 73, Mozartova 4, E. Destinnové 1, Východní 6, Hornická 66, Lesní mateřská škola Duběnka

Karlovy Vary 25. 11. 2018 Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy