Komenského 7, příspěvková organizace

SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ
(DÁLE TAKÉ „MANUÁL“)
Praha, 17. srpna 2021

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19

Úvod

Tento manuál je určen zejména vedoucím pracovníkům všech škol a školských zařízení zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „škola“) a slouží jako pomůcka při organizaci poskytování vzdělávání a školských služeb (dále jen „výuka“) ve školním roce 2021/2022.

Záměrem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) je umožnit ve školním roce 2021/2022 průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu. Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a rozdílné intenzitě výskytu onemocnění covid-19 v jednotlivých okresech České republiky, jakož i vzhledem k rozdílným podmínkám fungování konkrétních škol a školských zařízení, není zcela reálné stanovit plošně jednotný a závazný postup pro organizaci vzdělávání a školských služeb. Pravidla je nutné adaptovat v konkrétních podmínkách školy, resp. s přihlédnutím k dalším okolnostem, zejména vnějším, které mají vliv na provoz školy. Podmínky provozu a vnitřního režimu stanoví ředitel školy. Rozhodnutí ředitele musí respektovat závazná pravidla a měla by být učiněna s vědomím dále uvedených informací a doporučení. Manuál se vztahuje na provoz všech druhů škol a školských zařízení, pokud není uvedeno jinak.

Základem správného postupu škol ve školním roce 2021/2022 je porozumění preventivním a protiepidemickým opatřením; v této souvislosti je nutné sledovat aktuální epidemiologickou situaci.1

Manuál je metodikou MŠMT.

‼ Manuál v částech týkajících se hygienických a protiepidemických opatření vychází z doporučení Ministerstva zdravotnictví (MZd) – které je také věcně příslušné k jejich bližšímu vysvětlení a metodickému vedení škol v této oblasti.

Manuál v sobě zahrnuje:

Informativní části (označené piktogramem I) – v těchto pasážích MŠMT informuje o některých zásadních skutečnostech, odkazuje na jiné zdroje informací, stanoviska jiných správních úřadů apod.
Doporučující části (označené piktogramem D) – v těchto pasážích MŠMT (resp. v částech týkajících se hygienických a protiepidemických opatření) metodicky vede školy s tím záměrem, aby dodržením níže uvedených doporučených postupů (případně vytvoření podmínek pro jejich dodržení) školy omezily riziko šíření onemocnění covid-19 a minimalizovaly tak omezení v souvislosti s případnými mimořádnými opatřeními, pokud nastanou.2 Realizací těchto doporučení škola ve vztahu k onemocnění covid-19 zároveň naplňuje svou povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání podle § 29 školského zákona, resp. povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců podle příslušných ustanovení zákoníku práce.
Závazné části (označené piktogramem §) – v těchto pasážích MŠMT poskytuje informace o souvisejících závazných pravidlech vycházejících z platných právních předpisů, které v dané souvislosti považuje MŠMT za stěžejní.3
1 Zdrojem oficiálních informací v této oblasti je zejména: https://koronavirus.mzcr.cz/.
2 Například nižší počet osob/tříd v karanténě při zjištění výskytu onemocnění covid-19 ve škole, zachování prezenční formy vzdělávání v maximální možné míře apod.
3 Tyto pasáže však v žádném případě nepředstavují komplexní přehled povinností školy vycházejících ze školských, hygienických či pracovněprávních předpisů.

Při naplňování principů prevence vzniku a šíření infekčních nemocí postupují školy a školská zařízení v souladu s:

* vydanými mimořádnými opatřeními event. uloženými protiepidemickými opatřeními na regionální úrovni místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, na celostátní úrovni MZd,
* s tímto Manuálem, který vychází z Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19.

V případě změny některých rozhodujících skutečností uvedených v tomto manuálu bude vedení škol informováno prostřednictvím zprávy zaslané do datových schránek.

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ:

I Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
I MZd doporučuje, co nejvíce je to v praxi možné, dodržovat skupinovou izolaci, event. sociální distance. I Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory)4 a řádná respirační hygiena v závislosti na mimořádných opatřeních MZd.
I Opakovaná edukace.
I S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se kterými se dítě/žák/student nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko šíření onemocnění covid-19.
I Při realizaci konkrétních protidepidemických opatření má kompetence jak škola či školské zařízení, tak místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS):
*Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.
*Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod. (kontakty na místně příslušné KHS jsou obsaženy v závěru tohoto manuálu v části Kontakty).
4 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém manuálu považují takové prostředky dýchacích cest, které jsou uvedeny v aktuálně platném mimořádném opatření MZd

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY

I Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
I Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

D Při zahájení prezenčního vzdělávání škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).
D Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech zaměstnance školy, děti/žáky/studenty a jejich zákonné zástupce.
D Doporučuje se udržovat ve škole či školském zařízení systém sdílení informací (např. komu se hlásí onemocnění dítěte/žáka/studenta nebo zaměstnance), stanovit jednotné místo, kde se budou zveřejňovat aktuální oznámení.
D Škola průběžně dětem/žákům/studentům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.5
D Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků a žáky a studenty, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
D Během prezenční výuky je vhodné sledovat zdravotní stav dětí/ žáků/studentů, zdali nevykazují symptomatické příznaky virového infekčního onemocnění.
D Doporučuje se, aby byl pohyb zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen, pokud to lze. V opačném případě se doporučuje dle možností školy vyčlenit zónu pro všechny cizí příchozí osoby s nastavením příslušných protiepidemických opatření podle pravidel manuálu.
D Škola vyhodnotí a zváží nutnost a organizaci přesouvání dětí/žáků/studentů mezi učebnami a v dalších prostorách školy s cílem snížení rizika nákazy covid-19, zejména v období září 2021.
D Doporučuje se dle možností školy minimalizovat kontakt mezi dětmi/žáky/studenty různých tříd a skupin, zejména v období září 2021.
D Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se vzdělávacím procesem (naplňováním ŠVP), jsou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s dětmi/žáky/studenty školy a zaměstnanci školy. Při střídání provozů je třeba zajistit řádné provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor.

§ V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
5 K využití - http://www.szu.cz/tema/prevence/hygiena-rukou

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU

D U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
D V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
D Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Pokud je nutné použít nucenou ventilaci, je zajištěna její funkčnost a dostatečný výkon. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
D Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití, případně vysoušeči rukou; v mateřské škole lze používat také textilní ručníky.6
D Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
D Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí/žáků/studentů do školy, po zahájení vyučování a po odchodu dětí/žáků/studentů ze školy po skončení vyučování.
D Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
D Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti/žáci/studenti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
D Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
D Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
D Škola výslovně určí, kdo, kdy, kde, co a čím bude čistit a dezinfikovat. Přípravky je nezbytné používat podle pokynů výrobce uvedené na etiketě (vhodnost pro povrch, typ působení, způsob aplikace, koncentrace, kontaktní čas atd.).
D Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti. Škola používá vhodné transportní obaly, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní nebo omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) škola skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru. Nelze společně skladovat čisté a použité prádlo. D Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Je důležité, aby se zajistilo mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). Při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C.
6 Příloha č. 1 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

§ Každá osoba (děti7, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty
*osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
*osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest8. Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů).

Škola je vybavena:

D Čisticími a dezinfekčními prostředky – tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob. Na koronavirus působí dezinfekční přípravky s virucidní aktivitou. Na etiketě přípravku by měla být uvedena účinná koncentrace dezinfekčního přípravku a čas působení.
D Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem jejich průběžného doplňování do dávkovačů.
D Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětí/žáků/studentů, popřípadě zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.
D Přiměřeným počtem roušek a respirátorů pro děti/žáky/studenty pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky dítěte/žáka/studenta.

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

§ Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění u dětí/žáků/studentů a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
7 Pod pojmem dítě je myšleno dítě v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních
8 Jinými slovy – pokud např. žák nemůže mít respirátor, ale může mít roušku, musí používat roušku.

*příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
*příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
*příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; dítě/žák/student si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené samostatné místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

D V izolační místnosti pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě dítěte/nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Doporučuje se tento prostor vybavit umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace by měla být vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti a ta nemá být v době využití izolace používána dalšími osobami.

I V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti9 je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.
I V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.

§ Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochrany dýchacích cest a při dodržení dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
§ Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.10

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

§ Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava podkladů k výuce apod.); v takovém případě zaměstnanci přísluší plat (nebo mzda). Pokud k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat, protože v daném období je z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci
9 Odborná společnost praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
10 Pokud u dítěte/žáka/studenta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).

(hmotné zabezpečení zaměstnance: za prvních 14 kalendářních dní náhrada mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku zaměstnance, od 15. kalendářního dne nemocenská).
§ Pro ostatní pracovněprávní souvislosti platí ustanovení zákoníku práce.

D Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu používat ochranu dýchacích cest s vyšším stupněm ochrany, než vyžaduje aktuálně platné mimořádné opatření MZd, a zachovávat sociální distanci. Důležitým preventivním opatřením je očkování.

I V případě pozitivního dítěte, žáka nebo studenta se povinná izolace kontaktů nevztahuje na zaměstnance školy (pokud KHS nerozhodne jinak).

§ Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci. § Z hlediska pracovního práva samoizolace představuje jinou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance podle
§ 199 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Po dobu trvání této překážky v práci je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno, náhrada mzdy nebo platu ovšem zaměstnanci v tomto případě nepřísluší. Umožňuje-li to zdravotní stav zaměstnance a povaha vykonávané činnosti, může zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat pro dobu povinné samoizolace výkon práce zaměstnance z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele podle § 317 zákoníku práce (tzv. home office). Výkon práce z jiného místa je možné pouze dohodnout, nelze jej nařídit.

DALŠÍ SOUVISLOSTI

Školní stravování

D Při poskytování školní stravování je vhodné dodržovat níže uvedená doporučení, pokud nestanoví KHS, vláda nebo MZd jinak:
*V rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin (např. rozložit vydávání obědů v delším čase, je-li to možné, nebo vytvořit v jídelně sektory oddělující jednotlivé třídy).
*Hygiena a úklid podle pravidel stanovených v předchozím textu.
*Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.
*Neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).
*Personál školní kuchyně má při vydávání školních pokrmů nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest, pokud to aktuálně platné mimořádné opatření MZd stanovuje.
*Cizí strávníci a děti/žáci strávníci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, musí mít pro konzumaci vyčleněný samostatný čas nebo oddělený prostor a po ukončení stravování musí být stoly a židle očištěny a dezinfikovány. Pro výdej stravy cizím strávníkům je nutné nastavit pravidla pro manipulaci s doneseným nádobím tak, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný provoz školní jídelny.

§ Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba. Strávníci musí být usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu sedí nejvýše 6 strávníků, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi skupinami nejvýše 6 strávnících, je rozestup alespoň 1,5 metru; provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více strávníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro strávníky.
§ Děti a žáci (případně zaměstnanci), kteří se nepodrobní testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek (tj. děti, žáci a zaměstnanci, kteří jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor/roušku), jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob (tedy těch, kteří se testují, mají ukončené očkovaní, jsou po prodělání nemoci, případně nemohou vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 m.

Ubytovací školská zařízení

I Ubytovací školské zařízení musí mít vyčleněnou místnost pro případně pozitivně testovaného ubytovaného.
I O dalších preventivních opatřeních rozhodne místně příslušná krajská hygienická stanice na základě znalostí specifických podmínek v konkrétním zařízení.

D Doporučuje se v souladu s aktuální epidemiologickou situací identifikovat kritické pracovní funkce a pozice a naplánovat alternativní pokrytí směn, tj. pracovat v oddělených směnách, které se navzájem nepotkávají.

§ Osobní přítomnost dítěte nebo žáka ve školském výchovném a ubytovacím zařízení není podmíněna předložením negativního testu/ukončeným očkováním/prodělanou nemocí. Pro děti a žáky platí pravidla vyplývající z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému nošení ochranných prostředků
*Tzn. všichni děti a žáci jsou povinni nosit ve společných prostorech respirátor nebo roušku, výjimka je stanovena pro pobyt na pokojích.

Praktické vyučování

I Organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování se řídí pravidly provozu pracovišť, kde je praktické vyučování vykonáváno. Doporučuje se předem se s nimi seznámit.

Plavecké školy

I MŠMT doporučuje, aby se základní školy ve spolupráci s plaveckými školami a bazény maximálně snažily zajistit povinnou výuku plavání pro všechny žáky, kteří se jí v důsledku pandemie nemohli zúčastnit, aby o tuto výuku nepřišli a aby měli možnost získat tuto život zachraňující dovednost. Základní školy by se měly aktivně zapojit do jednání s plaveckými školami a bazény ohledně jejich volných kapacit a přednostního organizačního zajištění povinné výuky plavání.

I Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání není v tomto smyslu omezující a základním školám nic nebrání absolvovat povinnou výuku plavání v souladu s opatřeními vlády ČR v příštím školním roce nebo ji přesunout do vyššího ročníku, případně i na 2. stupeň ZŠ, a to v rámci organizačních možností plaveckých škol a bazénů, tedy i na úkor nepovinné výuky plavání, zájmového plavání dětí a mládeže, případně plavání mateřských škol.

Primární prevence

D Škola umožní přítomnost třetích osob z organizace, která ve škole realizuje programy primární prevence, a to při dodržování aktuálně platných hygienických opatření. Dále umožní přítomnost pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden pro výkon jejich činnosti ve škole.

Úplata za vzdělávání a stravování, poplatek za ubytování11

Zařízení veřejných zřizovatelů

§ Pokud je určitému dítěti/žákovi/studentovi/účastníkovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
§ Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující:
*V mateřských školách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.
*S ohledem na povinnost základních uměleckých škol poskytovat vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.
*Ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.
*Ve školním klubu nebo středisku volného času se úplata poměrně vrací (nebo nepožaduje), není-li vzdělávání nahrazeno nebo neposkytuje-li se vzdělávání distančním způsobem. Úplata se tedy nepožaduje po účastnících nebo žácích zapsaných k činnostem, které neprobíhají a ani v budoucnu (ale ve stejném školním roce) neproběhnou nebo které nemohou probíhat na dálku.
§ Úplata za ubytování v domově mládeže se přiměřeně sníží, pokud žák kvůli organizaci vyučování opakovaně nebude ve škole. Rozhodnutí o přiměřeném snížení je v kompetenci ředitele (např. odpočty po dnech, týdnech apod.). Úplata za ubytování na internátě se stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák ubytován.
§ Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.

Zařízení jiných než veřejných zřizovatelů

I Úplata u škol a školských zařízení jiných zřizovatelů se vždy řídí smlouvou mezi školou (zřizovatelem) a zákonným zástupcem (případně zletilým žákem či studentem) a zákonnými pravidly, kterými se tato smlouva řídí (typicky občanský zákoník).
11 Následující pravidla vyplývají z příslušných vyhlášek.

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZÁŘÍ 2021

Během školních letních prázdnin lze očekávat, podobně jako v loňském roce, zvýšený pohyb obyvatel v rámci České republiky, a především pak cestování do a ze zahraničí. Tyto skutečnosti, s ohledem na šíření nových mutací viru SARS-CoV-2, představují nezanedbatelné riziko opětovného zhoršení epidemiologické situace na začátku září. S tím dále souvisí fakt, že v okamžiku zahájení nového školního roku nebude podstatná část žáků ještě očkována.

Proto bude na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 provedeno plošné preventivní testování dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních a žáků základních škol a středních škol a konzervatoří v denní formě vzdělávání, a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních dvou týdnech září 2021. Testování v tomto základním segmentu vzdělávací soustavy, umožňuje získat komplexní informaci o virové náloži a s tím souvisejícím potenciálem šíření nákazy v této populační skupině, a to v období bezprostředně po letních prázdninách. Cílem je tak primárně zamezení vzniku výraznějších ohnisek nákazy, které mohou vzniknout na podkladě zavlečení nákazy do škol a školských zařízení např. po návratu ze zahraničních dovolených, či případně podchycení vznikajících ohnisek nákazy v co nejkratším čase, a to z důvodu možnosti nastavení adekvátních protiepidemických opatření, která by zabránila následnému nekontrolovatelnému šíření onemocnění a nedošlo tak k výraznému zhoršení epidemiologické situace a zároveň by zabránila výraznějšímu omezení prezenční výuky.

Plošné testování bude zacíleno pouze na děti a žáky. Zaměstnanci škol (pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci) se doručenými testy testovat nebudou. Pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, kde se již očekává dostatečná proočkovanost, systém plošného testování zajišťovaného školou ztrácí opodstatnění a je vhodnější provádět cílené testování této skupiny u osob dosud neočkovaných, popř. z důvodu výskytu ohniska nákazy ve škole nebo školském zařízení.

§ Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září nebo pokud škola rozhodne, tak se první test provede druhý den školního vyučování (možnost rozhodnout o začátku testování v druhý den školního vyučování se týká pouze přípravných tříd, přípravných stupňů, prvních ročníků a tříd s žáky 1. a vyšších ročníků), a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.
§ Pokud se škola rozhodne, že bude testovat druhý den školního vyučování (tam, kde to mimořádné opatření dovoluje), nejsou děti a žáci povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest po celou dobu, ale pravidla nošení ochranného prostředku se řídí obecným mimořádným opatřením k nošení ochrany dýchacích cest – tedy stejně, jak se budou řídit pravidla nošení ochranných prostředků v případě, negativního výsledku testů.
*To znamená, že děti a žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech dětí a žáků).

I Školám budou distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – RAT), kterými se bude testovat ve stanovených termínech. Testovací sady budou dodány do škol podle počtu dětí a žáků.
I Škola zajistí distribuci příslušného počtu testovacích sad na odloučená pracoviště, případně pracoviště zaměstnavatele.

§ Školy mohou zvolit i variantu testování neinvazivními RT-PCR testy pro samoodběr a samotestování, kterými postačuje testování 1krát týdně. Testování se provádí první vyučovací den v týdnu.
*Do doby obdržení výsledků testů PCR, se děti a žáci řídí obecným mimořádným opatřením k nošení ochrany dýchacích cest – tedy stejně, jak se budou řídit pravidla nošení ochranných prostředků v případě negativního výsledku testů • To znamená, že děti a žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech dětí a žáků)
*Děti a žáci, kteří nepodstoupí PCR testování jsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu dle mimořádného opatření k preventivnímu testování (pravidla nošení ochranného prostředku dětmi a žáky, kteří se nepodrobí testování viz níže).

I Plošné testování by mělo společně s dalšími režimovými opatřeními přispět k bezpečnějšímu a trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách. Je nutné zdůraznit, že plošné testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 musí být chápáno pouze jako jeden z nástrojů omezení šíření onemocnění covid-19 při obnově prezenční výuky ve školách. V žádném případě nemůže v důsledku zavedení testování dojít k oslabení ostatních režimových opatření realizovaných ve školách. Samotné plošné testování má primárně screeningovou funkci, a proto nemůže nahradit další režimová opatření a má sloužit především jako jejich doplněk, který zvyšuje jejich účinnost.
I Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý a další test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy, tj. pokud bude ve školách v daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních testů na 100 000 provedených testů v součtu dvou prvních testů. Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně.
I Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace.

§ Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
*Evidenci o ochranné lhůtě a termínech očkování jednotlivých dětí a žáků je možné vést např. prostřednictvím nově doplněných funkcionalit školních informačních systémů (např. Bakaláři, Škola online, Edupage, Edookit). Bližší informace o nových funkcionalitách k testování obdržíte přímo od poskytovatele systému. Příklad: Žák byl 20. srpna 2021 očkován poslední dávkou vakcíny proti onemocnění covid-19. Za bezinfekčního je žák považován od 4. září 2021. Žák tedy podstoupí screeningové testování dne 1. září (příp. 2. září), nebude se už ale testovat ve dnech 6. a 9. září.
§ Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
§ Screeningové testování stanovených skupin dětí a žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.

Obecné informace ke screeningovému testování

§ Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví povinnost pro děti v přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální a žáky v základní škole a žáky denní formy vzdělávání ve střední škole a denní formy vzdělávání konzervatoři podrobit se preventivnímu testování. Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní a střední škole, školní družině nebo školním klubu pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:
*povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, • je tedy povinnost ve vnitřních prostorech a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95); děti a žáci do 15 let věku a žáci základní školy při vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
*z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek,
*nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
*nesmí zpívat,
*používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení,
*při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,
*nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou,
*v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest).
§ Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
*Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

I V případě testování dětí v přípravné třídě nebo přípravném stupni, žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ a žáků škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). V takovém případě je nutné uzpůsobit počet osob v testovacím prostoru tak, aby byly dodrženy rozestupy (viz níže “Příprava“). Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka z doporučeného omezení vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).
I Dále v ostatních individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám (např. z důvodů fyzických či jiných indispozic), je také možná asistence třetí osoby. V takovém případě proběhne testování ve vyhrazených prostorách školy tak, aby nedošlo k rizikovému kontaktu této asistující osoby s ostatními dětmi nebo žáky.

§ V případě, že dítě nebo žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku. Výjimky jsou uvedeny výše.
§ Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

I V případě, že se dítě/žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Dítě/žák může být testován až ve škole.

Pravidla ve školních družinách, školních klubech

§ Osobní přítomnost dítěte nebo žáka ve školní družině nebo školním klubu lze připustit také pouze tehdy, pokud splní stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost v samotné škole s tou výjimkou, že školní družina nebo školní klub děti a žáky netestují a děti a žáci jim tak mohou předložit čestné prohlášení o negativním výsledku testu provedeného ve škole. Pokud je školní družina nebo školní se školou jednou právnickou osobou, pak se žádné čestné prohlášení nepředkládá, protože školní družina nebo školní klub má informace o tom, zda bylo dítě či žák testován nebo zda musí nosit po celou dobu pobytu stanovený prostředek ochrany dýchacích cest.

Pravidla pro testování zaměstnanců

§ Škola není povinna poskytovat pro své zaměstnance testy.

§ Povinné testování se týká všech zaměstnanců základních škol, středních škol, konzervatoří, školních družin, školních klubů, školních jídelen a školních jídelen-výdejen (čili všech škol a školských zařízení, ve kterých probíhá screeningové testování dětí a žáků, resp. v nichž jsou stanovena pravidla mimořádným opatřením a navíc pak ve školní jídelně, do které ale tyto děti a žáci nutně docházejí).
*Tato povinnost pro zaměstnance platí pouze po dobu screeningového testování dětí a žáků Zaměstnanci jsou tedy povinni v těch samých termínech, ve kterých probíhá testování dětí a žáků, škole nebo školskému zařízení předložit platný negativní test z odběrového místa (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů) nebo je povinen podrobit se samotestu na místě - rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určeny pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud zaměstnanec na místě prokáže, že podstoupil rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb (tento samotest si zajišťuje zaměstnanec sám).
V případě, že nepředloží negativní test nebo se nepodrobí samotestu na místě, je zaměstnanec povinen nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu ve všech prostorech budovy nebo ve venkovním prostoru, pokud nelze dodržet rozestup min 1,5 metru od ostatních osob – tato povinnost je totožná s povinností dítěte nebo žáka nosit ochranný prostředek v případě, že se dítě nebo žák nepodrobuje testování a s tím, že výjimky z této povinnosti jsou také totožné.

Povinnost předkládání negativního testu se netýká zaměstnanců, kteří mají řádně ukončené očkování nebo prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě.

Zaměstnanec je tedy po dobu screeningového testování povinen dodržovat stejná pravidla jako děti a žáci, kteří se podrobují screeningovému testování. Stejně jako u dětí a žáků tato pravidla a povinnosti z nich plynoucí platí pouze po dobu screeningového testování. PŘÍPRAVA k testování – platí pro centrálně distribuované testy, pro jiné testy platí obdobně

Prostory pro testování:

D Testování probíhá v učebně či jiných prostorách školského zařízení s možností větrání.
D Pokud je to možné a venkovní teploty to umožňují (15 – 30 °C), doporučujeme využít testování ve venkovních prostorách.
D Pro každého testovaného je třeba zajistit místo k sezení a odkládací plochu (lavice, stoleček apod.).
D Vždy je nutné dodržet rozestup mezi testovanými alespoň 1,5 metru.
D V případě testování dětí nebo žáků s asistencí 3. osoby, která není zaměstnancem školy, je nutné v maximální míře zajistit oddělení těchto osob od ostatního personálu a dětí/žáků, kteří nejsou součástí testované skupiny. Zároveň musí být dodrženy rozestupy mezi dvojicemi (testovaný + asistující) 1,5 metru, např. redukcí počtu testovaných v testované skupině. Každá asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření.

Materiál pro každou testovací místnost

D Testovací sady (skladovat v suchu, při teplotě od 2 °C do 30 °C), sáček z hliníkové fólie v uzavřeném stavu je stabilní po dobu 18 měsíců, po otevření je stabilní 1 hodinu.
D Datum expirace extrakčního pufru je 1 měsíc od data otevření.
D Otevřený odpadkový koš či jiná vhodná nádoba bez víka.
D Odpadkové pytle na likvidaci testovacích souprav. Pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm (jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit).
D Dezinfekční prostředek na ruce s virucidním účinkem.
D Dezinfekční přípravek na plošnou a povrchovou dezinfekci s virucidním účinkem s rozprašovačem.

§ Seznam testovaných osob v elektronické nebo papírové formě12.

D Stopky nebo jiný přístroj pro měření času.
D Jednorázové papírové utěrky pro případ, že by bylo nutné uklidit rozlité tekutiny atp.

§ Respirátor min. třídy FFP213 pro dohlížející osoby.
12 Na seznamu bude uvedeno: datum, označení třídy, jména a příjmení žáků, výsledek testu. U žáků, kteří z důvodu nepřítomnosti byli testováni v jiný den, se uvede datum vykonání testu. Možnost generování seznamu žáků k testování pro konkrétní den bude obsažena v některých školních informačních systémech (např. Bakaláři, Škola online, Edupage…).
13 Respirátor bez výdechového ventilu s klasifikací nejméně FFP2, KN95, N95, P2 nebo DS.

D Jednorázové rukavice pro osoby nakládající s odpadem.

Personální zajištění:
*Osoba dohlížející na děti nebo žáky při provádění testů a zaznamenávající výsledky, Pedagogičtí pracovníci, kteří se budou podílet činnostech souvisejících se samoodběrem, budou fakticky vykonávat nad dětmi/žáky dohled, resp. se bude jednat o „práce, které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve školách a školských zařízeních, jako je dohled nad dětmi a nezletilými žáky ve škole“ podle § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Dohled nad samoodběrem lze přirovnat k činnostem, kdy pracovník dohlíží na dodržování hygieny obdobně jako v případě výskytu jiné infekční nemoci ve škole. Pedagogický pracovník v případě dohledu nad samoodběrem seznámí děti/žáky se způsobem provedení testu např. tím, že jim pustí informační video a přečte pravidla odběru, což lze přirovnat např. se seznámením s pravidly chování. Zápis výsledků testů do seznamu je pak běžný administrativní úkon srovnatelný s kontrolou docházky apod. Úkony související se zjišťováním aktuálního zdravotního stavu dětí a žáků které mají eliminovat podezření na výskyt nemoci covid-19, nejsou úkony, které vyžadují odbornost v oblasti zdravotnictví, ale pouze dohled nad správným samoodběrem, tedy nad tím, že si děti nebo žáci sami provedou test. Podle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb. platí, že „Dohled může vykonávat vedle pedagogického pracovníka i jiný zletilý zaměstnanec školy nebo školského zařízení, jestliže byl o výkonu tohoto dohledu řádně poučen. O tomto poučení se provede záznam.“
*Osoba pověřená likvidací použitých testů pro celou budovu, tj. sběr a likvidace pytlů (např. provozní zaměstnanec)
*Osoba určená k zajištění dohledu v izolační místnosti.

Příprava na testování:
*Před prvním testováním je potřeba všechny testované osoby seznámit s průběhem testu (výkladem/videem/manuálem). Rozešlete obdržené informační materiály zákonným zástupcům dětí a žákům.
*Zajistěte, aby dohlížející osoby byly předem dobře obeznámeny s postupy při testování a byly připraveny poskytnout radu či pomoc.
*Je-li to dle kapacitních a prostorových možností nutné, rozdělte testované děti a žáky do testovacích skupin.
*Připravte testovací sady a seznamy testovaných pro konkrétní den.
*V testovací místnosti umístěte na dobře dostupném místě otevřený odpadkový koš, do kterého je vložený pytel na odpad.
*V testovací místnosti umístěte na dobře dostupném místě stůl s potřebným materiálem: dezinfekce, papírové utěrky, jednorázové rukavice.
*Zkontrolujte, že jsou připraveny stopky či jiný přístroj k měření času (např. telefon, hodinky).

Proces samoodběru:
*Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.
*Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice.
*Během testování je vhodné zajistit větrání.

Průběh testování dodanými AG testy:

1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.
a) Genrui BioTech test: Upozorňujeme, že ke každému balení budou dodány celkem dva stojánky na zkumavky s celkovou kapacitou pro udržení 20 zkumavek najednou (tj. celého balení). Oproti předchozím instrukcím tedy nejsou balení uzpůsobena na možnost odložení zkumavek na jednotlivých lavicích.
*zkumavky s roztokem je možné nakapat předem (ale jen v rámci minut před odběrem) a připravit a shromáždit je v hromadných stojáncích na jednu plochu.
*poté, co si testovaní odeberou tyčinkou vzorek, může je dohlížející osoba se stojánkem obejít a každý si vezme jednu zkumavku s roztokem a dále již pokračuje dle návodu s tím, že musí zkumavku stále držet ve vzpřímené poloze.
4. Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 3 až 4 kapky, aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.
5. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:
*Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky.
*Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
6. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:
*Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočte jej asi 5x až 6x.
*Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.
*Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.
*Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.
*Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.
*Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minut.
7. Děti a žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.
8. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.
9. Vyhodnocení testu:
*Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Dítěti/žákovi je umožněna účast na prezenční výuce (pokud není rozhodnuto jinak – viz “Výsledky a následní kroky“).
*Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.
*Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

Nakládání s odpadem z testování:

§ Ze stanoviska Ministerstva životního prostředí14 vyplývá:
*Bezprostředně po dokončení testování v daném dni určená osoba zaváže odpadkový pytel, zvenku pytel ošetří dezinfekcí v rozprašovači a pytel odnese na určené místo. Použité testovací sady nejsou nebezpečným odpadem vyžadujícím speciální likvidaci. Odpadkové pytle s použitými testovacími sadami, případně ochrannými pomůckami se ukládají do nádob určených na komunální odpad.
*Při nakládaní s odpady pověřenou osobou je vhodné, stejně jako v jiných případech, používat rukavice, dbát na zvýšenou hygienu a dezinfekci rukou.
*Odpadkové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm, jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Tenčí plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až po ošetření dán do běžného kontejneru na směsný komunální odpad.

Výsledky a následné kroky

Děti a žáci:

§ V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných; negativně testovaní mohou počkat na zákonné zástupce společně v jedné třídě).
§ V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti a žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu.
§ Nezletilé dítě nebo žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.
§ Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je ideální, pokud je tento prostor vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace by měla být
14 https://www.mzp.cz/cz/odpad_samotesty_metodika

vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti, a ta nemá být v době využití izolace používána dalšími osobami.
§ Zletilý žák – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu/školské zařízení nebo místo výkonu praktické výuky/odborné praxe;
§ V případě, že je pozitivně testované dítě nebo žák ubytované ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, tak následný postup řeší místně přístupná krajská hygienická stanice.

Konfirmace a návrat:

§ Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace neprovádí): Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení (viz příloha) o tom, že byl pozitivně testován. Dané dítě nebo žák, nebo zákonný zástupce dítěte nebo žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
§ Dítě nebo žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
§ Dítěti nebo žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě nebo skupině s dítětem nebo žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. (V praxi se bude jednat fakticky v případě AG testů pouze o testování 9. září, protože u prvního testu a u testu ze 6. září nebude splněna podmínka, že spolu děti nebo žáci byli v předcházejících 2 dnech. V případě, že škola testuje RT-PCR testy se uvedené pravidlo může uplatnit u obou testovacích termínů.) Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků nebo dětí a žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě, jak stanoví mimořádné opatření MZd.
§ V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.
§ V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného dítěte nebo žáka a seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s tímto dítětem nebo žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.
§ Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí, žáků nebo studentů alespoň jedné skupiny/třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona.
§ V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem, žákům či studentům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Doporučuje se, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat ve škole nepřítomným dětem, žákům či studentům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Děti a žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.
§ Podmínky omlouvání absence škola stanoví ve svém školním řádu, který schválí školská rada.
§ Obdobně se pak postupuje v případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku). V takovém případě škola (školské zařízení) nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Pokud by škola (školské zařízení) osobní přítomnost dítěte nebo žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádné opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření.
*V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce.
*Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Dítě či žák tedy musí být omluven v souladu se školním řádem.
*Pokud se poměřuje zájem na ochraně zdraví a právo na vzdělávání, je třeba zdůraznit, že mimořádné opatření neomezuje právo na vzdělávání. Dětem a žákům je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání i bez toho, aniž by se podrobili preventivnímu testování. Jak je uvedeno výše, tyto děti nebo žáci jsou pak povinni s ohledem na ochranu zdraví ostatních osob po celou dobu pobytu nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. Mimořádné opatření pak také myslí i na případy, kdy jsou osoby z povinného nošení ochranného prostředku vyjmuty. Testování samoodběrem představuje minimální zásah, který ale umožní naplnit právo na vzdělání a zároveň je nástrojem pro ochranu zdraví, obdobné pak platí i pro povinnost nosit prostředek ochrany dýchacích cest. Je tedy legitimním požadavkem dětem a žákům, které odmítají jak testování, tak i prostředek ochrany dýchacích cest, neumožnit osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb, když by museli být společně ve škole či školském zařízení s osobami, které se testování, případně povinnosti nosit prostředek ochrany dýchacích cest, podrobili.

Předávání informací o výsledcích testů

§ Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu nejpozději v den provedení/obdržení výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o provedeném testování dítěte nebo žáka do aplikace CovidFormsApp.
§ V případě potvrzeného15 pozitivního případu škola zašle KHS seznam dětí nebo žáků, kteří byli v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s jiným dítětem nebo žákem, který měl pozitivní výsledek preventivního testu (v případě PCR testů také těch, kteří byli s pozitivně testovaným v jedné třídě, oddělení nebo skupině 2 dny po provedení testu, provedením testu je myšlen odběr vzorku) a také jméno samotného pozitivně testovaného dítěte nebo žáka.
15 RAT antigenní test z odběrového místa doprovázený příznaky/ RT-PCR test z odběrového místa/ RT-PCR preventivní test ze školy

Ochrana osobních údajů

§ K údaji o výsledku testu konkrétního dítěte nebo žáka musí mít přístup pouze pověření pracovníci školy. § Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého bylo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vydáno, a spadá tedy pod ustanovení o tom, že „zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“ (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR), tzn. zpracování těchto údajů není založeno na souhlasu se zpracováním, takže školy v tomto případě souhlas nezajišťují.
§ Z důvodu minimalizace nakládání s osobními údaji se informace o výsledku testu konkrétního dítěte nebo žáka nesmí dostat mimo školu. Škola dále reportuje pouze anonymizované, souhrnné výsledky testování. Údaje o konkrétním dítěti nebo žákovi se předávají pouze mezi školou a místně příslušnou KHS.

D Škola zpracovává seznamy testovaných v rozsahu identifikační údaje dítěte nebo žáka (postačí jméno, příjmení a třída), datum provedení testu a výsledek testu. Seznamy testovaných škola uchovává do konce do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Poté je odstraní/skartuje.
D V případě osob, které prodělaly onemocnění covid-19 nebo mají ukončené očkování, a které se tedy v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nemusí testovat, škola zaznamená tuto skutečnost po ověření z předloženého dokladu nebo jiného potvrzení o prodělání onemocnění. Škola si zaznamená dobu, do kdy není nutné osobu testovat. I tyto údaje škola uchovává po dobu 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Poté je odstraní/skartuje. Pokud se škola rozhodne uchovávat přímo samotný doklad o prodělání onemocnění covid-19, pak jej rovněž uchovává po dobu 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Po uplynutí této doby doklad nebo potvrzení vrátí, nebo není-li jej možné vrátit, tak jej odstraní/skartuje.

KONTAKTY

I Další informační podporu ze strany MŠMT v oblastech spadajících do věcné působnosti MŠMT (tedy oblasti pedagogicko-organizační, aplikace školské legislativy apod.) zajišťuje speciálně zřízená „koronalinka“ MŠMT (kontakty v tabulce níže) a prostřednictvím mailu koronavirus@msmt.cz. Koronalinka má zvláštní číslo určené jen pro vedení škol a školských zařízení. Koronalinka je Vám k dispozici od 23. 8. 2021 po dobu prvních dvou týdnů školního roku každý všední den od 8 do 16 hodin. Rovněž je možné navštívit stránky MŠMT https://koronavirus.edu.cz/, které obsahují metodické materiály a aktuální informace ke covid-19 v oblasti školství. I K metodické a informační podpoře v oblasti hygienických a protiepidemických doporučení je příslušné MZd a místně příslušné KHS.

Zvláštní „koronalinka“ MŠMT pro vedení škol a školských zařízení:
+420 771 139 410
+420 771 139 398

Další kontakty na „koronalinku“ MŠMT:
+ 420 770 158 757

Kontakty na Krajské hygienické stanice:

V případě mimořádné situace v souvislosti s onemocněním covid-19 škola nebo školské zařízení kontaktuje odbor hygieny dětí a mladistvých místně příslušné krajské hygienické stanice, tj. příslušné územní pracoviště, dle místa sídla školy nebo školského zařízení. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách krajských hygienických stanic nebo lze užít níže uvedené kontaktní adresy:
• Hygienická stanice hl. m. Prahy: hdm@hygpraha.cz
• KHS Středočeského kraje: hdm@khsstc.cz
• KHS Jihočeského kraje: marie.noskova@khscb.cz
• KHS Plzeňského kraje: petra.langova@khsplzen.cz
• KHS Karlovarského kraje: klara.coganova@khskv.cz
• KHS Ústeckého kraje: jan.bechyne@khsusti.cz
• KHS Libereckého kraje: hdm@khslbc.cz
• KHS Královéhradeckého kraje: zaneta.moravkova@khshk.cz
• KHS Pardubického kraje: lenka.labudova@khspce.cz
• KHS kraje Vysočina: kamila.hodacova@khsjih.cz
• KHS Moravskoslezského kraje: michaela.pavelkova@khsova.cz
• KHS Jihomoravského kraje: hdm@khsbrno.cz
• KHS Olomouckého kraje: dana.vranova@khsolc.cz
• KHS Zlínského kraje: ivana.lukasikova@khszlin.cz