Komenského 7, příspěvková organizace

Naše mateřské školy kladou důraz na chápání technického myšlení jako souhrnu historicky se rozvíjejících lidských činností a pracovních postupů.
Tato skutečnost byla podnětem k podpoře technického povědomí právě v našich mateřských školách. Podpora technického vzdělávání v předškolním věku je nezbytná. Vlastní prožitek u pracovních a technických činností, u řešení „výzkumných“ akcí, u řešení problémových úloh, ukotví v dítěti kladný vztah k technice, pokládání otázek „proč“. Naučí dítě zvládat nezdar a překážku, naučí dítě volit postupy a východiska v praktickém životě.

 A aby měl kdo předávat tyto poznatky a dovednosti, zapojila se škola do projektu Dřevo Krušných hor ve vazbě na polytechnické vzdělávání učitelek MŠ, předloženého v rámci výzvy MŠMT z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory č. 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Aktivitou je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy, pod aktivitou podpora profesního rozvoje učitelů mateřských škol v oblasti polytechnického vzdělávání.
Záměrem projektu je zkvalitnit počáteční vzdělávání, inovativně podpořit profesní rozvoj pedagogů – učitelek a učitelů mateřských škol v Ústeckém a Karlovarském kraji, v okresech Most a Karlovy Vary, realizací komplexního dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Technická tvořivost v předškolním technickém vzdělávání se opírá o regionální tradici řemesel, opírá se o přírodu dostupnou v našem regionu jako přírodovědná centra, prolíná technické vědy za asistence odborníků.
Pedagogové se budou vzdělávat formou prezenčního, zážitkového vzdělávání. Zařazením praktických dílen, propojením teorie s praxí si cílová skupina osvojí manipulaci s jednoduchým nářadím, ale i hobby nástroji, činnosti s technickým materiálem. Motivační nitkou bude dřevo. Cílové skupině bude nabídnut jednodenní seminář Drumben jako učební pomůcka pro rozvoj polytechnického vzdělávání v MŠ a dvoudenní vzdělávací program v Krušných horách Objevujeme poklady v polytechnické dílně. Cílem dalšího vzdělávání je inovativně, a to prakticky i teoreticky, zapracovat polytechnickou gramotnost do vzdělávacího procesu ve vazbě na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Na absolvovaná školení naváže ,,Mobilní dílna“, kdy se bude monitorovat, jakým způsobem dojde k přenosu získaných kompetencí do praxe. Vznikne metodický materiál Evaluační sborník DVPP – s příklady dobré praxe, s fotodokumentací, popisem výroby. V červnu 2015 bude pro všechny účastnice realizován evaluační workshop. Na konci projektu obdrží velmi hodnotný vzdělávací materiál, zahrnující zkušenosti a podněty ze všech sedmi opakujících se cyklů dalšího vzdělávání.
Díky tomu budou moci učitelky mateřských škol ve své pedagogické praxi úspěšně aplikovat moderní přístup k polytechnickému vzdělávání.

Bc. Milada Kmínková

Prezentace projektu, dalšího vzdělávání pro pedagogy MŠ v oblasti polytechnické výuky a vzdělávání ke stažení zde (pdf, 61 kb)