Komenského 7, příspěvková organizace

Organizace Zápisu dětí do mateřské školy pro nový školní rok 2024/2025

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvkové organizace (dále jen 1. MŠ), stanovila na základě ustanovení § 34 odst. 2 zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), místo, termín a dobu zvláštního Zápisu pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od následujícího školního roku 2024/2025 (dále jen Zápis). Pro 1. MŠ byl obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených Statutárním městem Karlovy Vary, stanoven školský obvod, který naleznete na https://mmkv.cz/cs/vyhlasky nebo ZDE!

 

1. Termín Zápisu byl stanoven na úterý 7. května 2024 v dopoledním čase od 9,00-11,30 hodin a odpoledne od 13,00 - 16,00 hodin.

2. Místem Zápisu a podání žádosti k přijetí dítěte do 1. MŠ budou níže uvedená místa poskytování předškolního vzdělávání 1. MŠ, tzn. její mateřské školy:

  1. MŠ BAREVNÁ ŠKOLKA Komenského 7 v Doubí
  2. MŠ STUDÁNKA Krymská 10 v Tuhnicích (pro obě budovy MŠ Krymská 10 i MŠ Krymská 12)
  3. MŠ NA KOPEČKU Mozartova 4 v Horních Drahovicích
  4. MŠ CESTIČKA E. Destinnové 1 v Dolních Drahovicích
  5. MŠ SLUNÍČKO Východní 6 v Horních Drahovicích
  6. pro MŠ ŠIKULOVÉ Hornická 66 v Olšových Vratech a pro MŠ KOPRETINA U Brodu 73 v Tašovicích bude Zápis realizován z technických důvodů na MŠ CESTIČKA E. Destinnové 1

3. K Zápisu se dostavte nejlépe se zapisovaným dítětem (nutné je předložit jeho rodný list, doklad o místu trvalého pobytu dítěte a písemnou žádost k přijetí dítěte do 1. MŠ).

4. Základními kritérii pro přijetí dítěte, které dovrší k 31. 8. 2024 nejméně 3 let, je věk (přijímá se od nejstaršího) a jeho trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu 1. MŠ. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je doložení řádného očkování dítěte potvrzené pediatrem na evidenčním listu dítěte (netýká se dítěte plnícího povinné předškolní vzdělávání).

5. Zápis je povinný pro ty děti s povinností předškolního vzdělávání, které do 1. MŠ dosud ještě nedocházejí a které k 31. 8. 2024 dosáhnou 5 let věku! Zákonný zástupce takového dítěte je povinen jej přihlásit do MŠ a přijít ve stanoveném termínu k Zápisu do mateřské školy.

Pozn.: Zřizovatel ředitelce 1. MŠ poskytne na základě § 34 odst. 4 seznam dětí, kterých se povinné předškolní vzdělávání od 1. 9. 2024 týká a které mají ve školském obvodu 1. MŠ trvalý pobyt (pro děti, které k 31. 8. 2024 dosáhly 5 let věku, je předškolní vzdělávání ze zákona povinné).

6. Tiskopis Žádosti k přijetí dítěte do 1. MŠ (včetně evidenčního listu dítěte) můžete obdržet na vyžádání v době Zápisu, nebo předem v mateřské škole v době Dnů otevřených dveří, anebo je ke stažení na webových stránkách 1. MŠ v záložce Dokumenty školy https://www.materinkykv.cz/index.php/dokumenty-skoly/). Při Zápisu dítěte do 1. MŠ je možné prostřednictvím zákonného zástupce dítěte podat pro zapisované dítě pouze jednu písemnou žádost. Zákonný zástupce je při Zápisu povinen prokázat svoji totožnost předložením osobního dokladu.

7. Pro Zápis dítěte bez osobní účasti je možné také využít jeden z následujících způsobů v době od 7.-10.5.2024:

  1. datovou schránku školy (ID) – 7mxu27a
  2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu sekretariat@materinkykv.cz (nelze zaslat prostý email!!!)
  3. poštou na adresu 1. MŠ Karlovy Vary, Komenského 48/7, 360 07 Karlovy Vary

8. Každé přijaté Žádosti bude přiděleno jedinečné registrační číslo, které vám bude sděleno prostřednictvím emailu nebo SMS nejdéle do 24.5.2024. Pod tímto číslem budou vyvěšeny výsledky o přijetí dítěte do konkrétní MŠ na přístupném místě v jednotlivých MŠ a rovněž na webových stránkách školy od čtvrtka 6. 6. 2024 od 13 hodin po dobu 15 dnů do 21. 6. 2024.

9. Rodiče, kteří pro své dítě s povinným předškolním vzděláváním zvolí formu individuálního vzdělávání, doručí k rukám ředitelky školy Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte jedním z výše uvedených způsobů (tiskopis oznámení je ke stažení na https://www.materinkykv.cz/index.php/dokumenty-skoly/).

 

Kritéria k přijetí dítěte, harmonogram a další informace k průběhu celého Zápisu naleznete zde!

 

V Karlových Varech 11. 4. 2024                   Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy