Komenského 7, příspěvková organizace

V této záložce Vám zprostředkováváme

informace související s výchovou a vzděláváním předškolních dětí,
upozorňujeme a zveme Vás na zajímavé akce:

 

DEN ZEMĚ

27. 3. - 23. 4. 2023
Ukliďme si Karlovy Vary!
Bližší informace ke kampani najdete na
www.mmkv.cz
www.llpkv.cz

Děkujeme, že děláte své město čistější

plakát viz výše

Krajská knihovna Karlovy Vary & 1. Materská škola KARLOVY VARY, KOMENSKÉHO 7 příspevková organizace vás zvou

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

hlavní budova Dvory | hala
5. 6.— 27. 6. 2023

PO - PÁ 9:00 - 19:00
SO 9:00 - 15:00

Přijďte se potěšit dětskými výtvarnými pracemi.

Z akce bude pořizována fotodokumentace pro potřeby Krajské knihovny Karlovy Vary. Může být zveřejněna na webu knihovny, FB profilu či tištěných materiálech.

Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
tel: 354 222 888
email: knihovna@knihovnakv.cz
www.knihovnakv.cz

leták, text viz. výše

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

Zápis se koná  3. – 4. dubna  2023  v 15 – 18 hodin za osobní přítomnosti dětí

Termín podání elektronické přihlášky k zápisu: 1. března - 3. dubna 2023

 

   ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15, Karlovy Vary  otevírá v září 2023 opět dvě první třídy s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a taneční výchovy, ale mohou se přihlásit i žáci bez zaměření. Ve třídách probíhá vyučování všech předmětů podle školního vzdělávacího programu, rozšířeným výukám jsou v rámci učebního plánu věnovány 2 - 3 hodiny týdně. Vedle této rozšířené výuky během dopoledního vyučování žáci navštěvují v odpoledních hodinách hudební, výtvarný i taneční obor ZUŠ nebo docházejí do soukromé školy příslušného oboru.

P o d m í n k y    p ř i j e t í :

            Zápis proběhne za osobní přítomnosti dětí v termínu 3. - 4. dubna 2023 v 15-18 hodin.  Před tím, už od 1. března, bude na webových stránkách školy www.zsazus.cz zpřístupněna elektronická přihláška do 1. ročníku. Tu zákonný zástupce vyplní a tam si také zvolí přesný čas a den zápisu. Je potřeba dodržet časový rozpis a dostavit se k zápisu včas.

Po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky obdrží zákonný zástupce e-mailovou zprávu, ve které si klepnutím na odkaz stáhne žádost o přijetí (pokud při registraci vyplnil i kolonku, že bude žádat o odklad školní docházky, bude mít v mailu ke stažení i žádost o odklad školní docházky). Žádost stáhne, zobrazí v počítači a další nevyplněné kolonky, které nebyly v elektronické přihlášce, doplní přímo na počítači. Pak žádost vytiskne, podepíše a přinese k zápisu. Žádost je možno dopsat ručně i po vytištění. Pokud nemáte možnost tisku, vytiskneme Vám ji před zápisem v kanceláři školy, kde ji ručně doplníte a podepíšete.

V žádosti je nutné vyplnit všechny údaje včetně zdravotního stavu dítěte,             žádosti o odklad školní docházky (pokud rodiče žádají), žádosti o umístění do školní družiny, žádosti o stravování ve školní jídelně, zvolit zaměření (i náhradní zaměření) - hudební, taneční, výtvarnou výchovu nebo bez zaměření

 K zápisu přineste: Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doporučení o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte, informace o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, právně platné rozhodnutí soudu mající vliv na průběh vzdělávání.                                                                                                

 Pokud zákonní zástupci požádají o odklad školní docházky, přinesou podepsanou žádost o odklad školní docházky, doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a zároveň odborného lékaře nebo klinického psychologa. Musí tak učinit nejpozději do konce května. Pokud se do této doby nepodaří získat doporučující vyjádření k odkladu, bude řízení o odkladu přerušeno až do doby, kdy budou doporučení k dispozici.        

Talentové zkoušky:   V případě zájmu o rozšířenou výuku hudební, výtvarné nebo taneční výchovy se zákonní zástupci s dětmi dostaví také k talentové zkoušce. Talentové zkoušky probíhají stejně jako zápis  3. a 4. dubna 2023 v 15-18 hodin v ZŠ  a ZUŠ K. Vary. Tanečníci a hudebníci v budově Šmeralova 40 (budova s podloubím), výtvarníci v budově Šmeralova 15 (hlavní budova).                                                                    

K talentové zkoušce si žáci přinesou nebo připraví:

výtvarníci –přezůvky, pracovní oděv, mohou přinést vlastní výtvarné práce                          

Všichni výtvarníci začínají společně v 15,00 hodin, kdy je jim v ateliéru zadána práce, proto je třeba při vyplňování elektronické přihlášky zvolit čas zápisu na dobu, až skončí talentová zkouška, tedy nejdříve v 16,45, případně můžete přijít k talentové zkoušce druhý den zápisu.             

hudebníci - přezůvky, hudební nástroj (pokud hrají), zazpívají dvě písně                                     

tanečníci - cvičky, sportovní oděv                                                                                          

Přihlášku k talentové zkoušce vyplníte až u talentové zkoušky.

Výsledek talentové zkoušky a přijímacího řízení bude zveřejněn v elektronické podobě na stránkách školy a v tištěné podobě na nástěnce školy.              

                      Aktuální informace sledujte na www.zsazus.cz a na facebooku školy

ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace
www.zskvary.cz
Pro tento školní rok plánujeme otevření 3 prvních tříd.

Zápis do prvních tříd základní školy pro rok 2023/2024 proběhne 11. 4. 2023
Zapsány budou děti narozené do 31. 8. 2017 K zápisu se prosím zaregistrujte v termínu od 1. 3.2023 08:00 hod. do 11.04.2023 14:00 hod.
Pro registraci použijte odkaz, který najdete na našich webových stránkách.
www.zskvary.cz Zápis bude probíhat v šesti učebnách pro registrované a v jedné učebně pro neregistrované v čase 14:00 - 18:00 hod. Přineste s sebou rodný list dítěte a OP zákonného zástupce. Budete-li zvažovat odklad školní docházky, k žádosti o odklad doložte doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Mgr. Karel Fiala
ředitel školy
tel.: 725 595 503
353 226 408

následující dva letáčky upozorňují na bezpečnost v autě - poutání a správné použití autosedaček - odkaz na informace zde

TZ_Do_detske_sedacky_jen_bez_bundy

 

 

 

 

staň se golfistou - pro děti - kontakt 775245409