Komenského 7, příspěvková organizace

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ k 1. 9. 2024

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1. MŠ) na základě § 34 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), a podle obecně závazné vyhlášky Statutárního města Karlovy Vary č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených Statutárním městem Karlovy Vary, stanovuje následující kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

 

1. k předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti s povinností předškolního vzdělávání, tj. dítě, které nejpozději k 31. 8. 2024 dosáhne 5 let věku (a více) s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové 1. MŠ (§ 34a odst. 3 školského zákona), v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu spádové 1. MŠ (§ 179 odst. 3 školského zákona), a u dětí umístěných v dětském domově ve školském obvodu spádové 1. MŠ, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

 (pozn.: Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.)

2. k předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti s právem přednostního přijetí na základě věku, které nejpozději k 1. 9. 2024 dovrší 4 let (nejméně však 3 let věku) a mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu spádové 1. MŠ, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (§ 34 odst. 3 školského zákona)

(pozn.: platí i v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu spádové 1. MŠ podle § 179 odst. 3 školského zákona, anebo v případě dětí umístěných v dětském domově ve školském obvodu spádové 1. MŠ)

 

3. k předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti, které nejpozději k 31. 12. 2024 dovrší 3 let věku s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové 1. MŠ; přednostně bude přijato dítě, jehož sourozenec se již v 1. MŠ vzdělává; dále pak ostatní děti podle věku řazené od nejstaršího k nejmladšímu; v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu spádové 1. MŠ (§ 179 odst. 3 školského zákona), anebo dětí umístěných ve školském obvodu v dětském domově, a to do výše zákonem stanoveného počtu dětí na třídu mateřské školy

 

4. k předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti, které mají trvalý pobyt mimo školský obvod spádové 1. MŠ (v pořadí školský obvod 2. MŠ K. Vary, a dále jiné obce); rozhodný bude věk dítěte (přednostní přijetí podle § 34 odst. 3 školského zákona a povinné předškolní vzdělávání, dále pak podle věku narození od nejstaršího), platí i v případě cizinců, anebo dětí umístěných v dětském domově mimo školský obvod 1. MŠ, a to do výše zákonem stanoveného počtu dětí na třídu MŠ

 

5. k předškolnímu vzdělávání může být přijato dítě se zdravotním postižením (podle § 16 odst. 9) na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře, které nejpozději k 31. 8. 2024 dovrší 3 let věku a má trvalý pobyt ve školském obvodu spádové 1. MŠ, a to po individuálním zhodnocení požadavků na podmínky mateřské školy

 

6. k předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti na všechna místa poskytování předškolního vzdělávání 1. MŠ do naplnění zákonem stanovené kapacity na třídu MŠ (konkrétní volná místa budou vyvěšena nejdéle ode dne 1. 9. 2024 na webových stránkách 1. MŠ)

 

7. děti budou řazeny podle jednotlivých kritérií a podle věku sestupně (od nejstaršího k nejmladšímu); v případě shodného data narození budou děti seřazeny abecedně podle příjmení

 

8. při přijímání dítěte, které má trvalý pobyt mimo školský obvod spádové 1. MŠ, může ředitelka 1. MŠ ve výjimečném případě zohlednit prokazatelně dokladovanou velmi tíživou sociální situaci dítěte, kterému hrozí sociální vyloučení (např. dítě samoživitelů, osiřelé, zařazené v organizaci SOS Sluníčko KV a SOS vesničce KV)

 

9. Seznam všech míst poskytování předškolního vzdělávání 1. MŠ, pro která platí stanovená kritéria:

 

a) MŠ BAREVNÁ ŠKOLKA, KOMENSKÉHO 7
ředitelka 1. MŠ Mgr. Bc. Zdeňka Tichá
komenskeho7@materinkykv.cz  

b) ZDRAVÁ MŠ, KRYMSKÁ 12 a MŠ STUDÁNKA, KRYMSKÁ 10
zástupkyně ředitelky 1. MŠ Bc. Monika Horáková
krymska10@materinkykv.cz

c) MŠ KOPRETINA, U BRODU 73
zástupkyně ředitelky 1. MŠ Ivana Bešťáková
ubrodu73@materinkykv.cz

d) MŠ NA KOPEČKU, MOZARTOVA 4
zástupkyně ředitelky 1. MŠ Romana Kleinmannová
mozartova4@materinkykv.cz

e) MŠ CESTIČKA, E. DESTINOVÉ 1
zástupkyně ředitelky 1. MŠ Ivana Bešťáková
edestinove1@materinkykv.cz,

f) MŠ SLUNÍČKO, VÝCHODNÍ 6
zástupkyně ředitelky 1. MŠ Věra Kalinová
vychodni6@materinkykv.cz

g) MŠ ŠIKULOVÉ, HORNICKÁ 66
zástupkyně ředitelky 1. MŠ Ivana Bešťáková
hornicka66@materinkykv.cz

 

V Karlových Varech 11. 4. 2024                      Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy