Komenského 7, příspěvková organizace

O nás

Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary (IČ 00254657) je zřizovatelem
17ti mateřských škol (MŠ).
K 1. 1. 2005 bylo sloučeno tehdejších 17 MŠ Statutárním městem Karlovy Vary do dvou příspěvkových organizací:

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace
(IČO: 712 37 003), DIČ: CZ71237003

Komenského 48/7, 360 07 Karlovy Vary,
kontakt na ředitelství 1. MŠ:  e-mail: sekretariat@materinkykv.cz, tel.: 606 677 289
                                                nebo: info@materinkykv.cz
číslo datové schránky 1. MŠ (ID): 7mxu27a
provozní doba ředitelství 1. MŠ: pondělí – čtvrtek od 7:00 do 13:00 hodin
úřední hodiny řediltelky školy 1. MŠ: úterý 9:30 – 11:00 a 13:30 – 15:00 hodin,
po dohodě možno domluvit i jiný termín – tel. číslo ŘŠ: 776 142 100.

2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace
(IČO: 712 37 011)

Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary,
kontakt: e-mail: 2.ms.reditelka@seznam.cz, tel: 353 449 570

Organizační struktura
1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1. MŠ):
– je příspěvková organizace zřízená k 1.1.2005 Statutárním městem Karlovy Vary
– hlavní činností organizace je poskytování všestranné péče dětem zpravidla ve věku od 3–6 let, provozování
zařízení školního stravování včetně zajištění stravování zaměstnanců  škol a  třetích osob, 
a nákupu potravin podle
§ 119 zák. č. 561/2004 Sb., 
školský zákon
– od školního roku 2016/2017 škola poskytuje výchovu a vzdělávání i dětem mladším 3 let, zpravidla od 2 let
  (vyhláška č. 14/2015 Sb.)
– v současnosti sdružuje devět mateřských škol, tj. 9 míst poskytování předškolního vzdělávání
od školního roku 2014/2015 škola poskytuje výchovu a vzdělávání i dětem vyžadující speciální vzdělávací potřeby
  (vyhláška č. 27/2016 Sb.)

– provozuje devět školních jídelen a osm školních kuchyní se specifickým stravováním předškolních dětí
– ředitelství 1. MŠ se nachází na adrese Komenského 48/7, 360 07 Karlovy Vary (totožné s místem poskytování
předškolního vzdělávání v Komenského 7 – Doubí)

– statutárním orgánem školy je ředitelka příspěvkové organizace Mgr. Bc. Zdeňka Tichá
– statutárním zástupcem pro pedagogickou oblast byla ředitelkou školy k 1. 9. 2014 jmenována Ivana Bešťáková
– řízením jednotlivých míst poskytování předškolního vzdělávání byly pověřeny zástupkyně ředitelky školy
– schéma organizační struktury naleznete zde
 
Řízení předškolního vzdělávání
– zaměření jednotlivých míst poskytování předškolního vzdělávání jsou různorodá, vychází z „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“ (RVP PV) a celoškolního vzdělávacího programu “KORÁLKY”
– v rámci 1. MŠ se pro každý nový školní rok otvírá speciální třída pro děti s vadami řeči a do dvou tříd se integrují děti se zdravotním postižením s odborným zajištěním speciálních pedagogů a jejich asistentů
– INDIVIDUÁLNÍ integrace dětí vyžadujících speciální vzdělávací potřeby probíhá i v jiných místech poskytování předškolního vzdělávání na základě možností vytvořit vhodné provozní podmínky
– od školního roku 2016/2017 otevíráme dvě tzv. “jeslové třídy” pro děti od 2 let (dokumenty MŠ)