Komenského 7, příspěvková organizace

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

Přihláška ke stravování ke stažení

ve formátu doc

Přihláška ke stravování ke stažení

ve formátu pdf

 

DÍTĚ (vyplňujte čitelně velkým tiskacím písmem!)

 

Jméno, příjmení:                                                                          

 Rodné číslo:

 Trvalý pobyt:

 Prohlášení zákonných zástupců o stravovacích odlišnostech dítěte (zakroužkujte a konkrétně doplňte):  ANO/NE

- dietní stravování, potravinová intolerance, vegetariánství, veganství, jiné: 

 

ŽADATEL (zákonný zástupce dítěte)

 

Jméno, příjmení:                                                                             

Trvalý pobyt:                                                                  Adresa pro doručování:

Kontaktní email*:                                                                                 Telefon:           

Číslo bankovního účtu: __________________________________________________________________________

(č.ú. slouží pro inkasní způsob plateb, tj. stravné a úplata za předškolní vzdělávání, a zasílání vyúčtovaných plateb v MŠ) 

*Nepovinné pole, vyplňte jen, pokud žádáte, aby s Vámi škola komunikovala i tímto způsobem

 

Prohlášení zákonného zástupce:

1. Na základě Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v 1. MŠ přihlašuji své dítě ke školnímu stravování ke dni jeho nástupu od _______________ (den, měsíc, rok zahájení stravování) v režimu CELODENNÍM/POLODENNÍM (přesnídávka + oběd).

 

*Pozn.: Podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, zákonný zástupce dohodne s ředitelkou 1. MŠ způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy. V případě, že se dítě v povinném předškolním vzdělávání účastní školního stravování, je zákonný zástupce dítěte povinen uhradit úplatu za jeho poskytování v zákonné lhůtě; nebude-li se toto dítě v MŠ stravovat, je zákonný zástupce povinen po dohodě s MŠ zajistit vlastní způsob stravování). Organizace, rozsah a úplata za školní stravování se řídí podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.

 

2. Na základě ustanovení školního řádu 1. MŠ je dětem poskytováno celodenní stravování (přesnídávka, oběd, svačina, včetně pitného režimu). Náklady na stravné v daném kalendářním měsíci jsou zajištěny zálohovou finanční jistinou ve výši 3 000 Kč, splatnou nejdéle v den nástupu dítěte do MŠ (platí i pro povinné předškolní vzdělávání), nebo v den při předání vydaného Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v 1. MŠ (platí u ostatních dětí přijímaných k 1. 9., nejdéle však do 30. 6.). Platba za spotřebované stravné v jednotlivých kalendářních měsících je splatná vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce bezhotovostní inkasní platbou/složenkou/bezhotovostně (vyberte) na níže uvedený bankovní účet školní jídelny. Zálohová finanční jistina bývá jednorázově vyúčtována při ukončení předškolního vzdělávání dítěte v 1. MŠ na výše uvedený osobní bankovní účet zákonného zástupce dítěte.

 *Pozn.: Na základě jednotlivých ustanovení školního řádu jsou zákonní zástupci povinni hradit náklady na stravné, řádně omlouvat nepřítomnost svého dítěte v MŠ a odhlašovat ho ze stravování, dohodnout způsob úhrady stravného (poskytnutí souhlasu s inkasní platbou stravného, ve výjimečných případech složenkou, anebo hotovostní platbou).

 

3. Akceptuji bezhotovostní způsob úhrady stravného za své dítě v 1. MŠ (popřípadě i úhrady za úplatu za předškolní vzdělávání) a dávám tímto Povolení k inkasnímu způsobu plateb, tj. svolení 1. MŠ inkasovat platby za spotřebované stravné z mého výše uvedeného bankovního účtu ve prospěch účtu školní jídelny 1. MŠ (číslo účtu): _______________________________________­­­_____, vedeného na 1. Mateřskou školu Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvkovou organizaci, místo poskytování předškolního vzdělávání __________________________________.

Platby ze svého bankovního účtu limituji částkou 2 200 Kč.

  *Pozn.: K tomuto Povolení je potřeba doložit kopii dokladu o Založení inkasního příkazu potvrzeného bankou, případně doklad o Zadání inkasa prostřednictvím internetového bankovnictví. Neuvádějte variabilní ani specifické symboly. Variabilní symbol bude Vašemu dítěti přidělen v rámci školního stravování.

 

4. Prohlašuji, že jsem jako zákonný zástupce nezatajil žádné závažné a skutečné informace související se stravovacími odlišnostmi svého dítěte a že respektuji systém školního stravování, který 1. MŠ poskytuje, a to včetně možnosti dietního stravování. Zároveň beru na vědomí skutečnost, že platby za stravné proběhnou vždy k termínu 15. dne následujícího kalendářního měsíce, kdy bude učiněn ze strany mateřské školy pouze jeden pokus o inkasní převod.

5. Prohlašuji, že jsem byl poučen o právech na ochranu osobních údajů dítěte a jeho zákonného zástupce podle nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/2016/679 ze dne 27. 4. 2016, v platném znění.

 

V Karlových Varech dne  _________________                ________________________________________

podpis žadatele/ zákonného zástupce

  

Přílohy (řádně a čitelně vyplněny):

  1. Povolení k inkasnímu způsobu plateb
  2. Úhrada jistiny dne ______________________________
  3. Oznámení o příjmu sociální dávky v hmotné nouzi
  4. Jiné: