Komenského 7, příspěvková organizace

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

Přihláška ke stravování ke stažení

ve formátu doc

Přihláška ke stravování ke stažení

ve formátu pdf

variabilní číslo dítěte (VS):                                                                                                                          registrační číslo:

DÍTĚ (vyplňujte čitelně velkým tiskacím písmem!)

 

Jméno, příjmení:                                                                          

 

Rodné číslo:

 

Trvalý pobyt:

 

Prohlášení zákonných zástupců o stravovacích odlišnostech dítěte (zakroužkujte a konkrétně doplňte):  ANO/NE

- dietní stravování, potravinová intolerance, vegetariánství, veganství, jiné:

 

 

 

ŽADATEL (zákonný zástupce dítěte)

 

Jméno, příjmení:                                                                                         

 

Trvalý pobyt:                                                                              Adresa pro doručování:

 

 

Kontaktní email*:                                                                                       Telefon:             

 

Číslo bankovního účtu: __________________________________________________________________________

(č.ú. slouží pro inkasní způsob plateb, tj. stravné a úplata za předškolní vzdělávání, a zasílání vyúčtovaných plateb v MŠ)

 

*Nepovinné pole, vyplňte jen, pokud žádáte, aby s Vámi škola komunikovala i tímto způsobem

 

Prohlášení zákonného zástupce:

 

1. Na základě Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v 1. MŠ přihlašuji své dítě ke školnímu stravování ke dni jeho nástupu od _______________ (den, měsíc, rok zahájení stravování) v režimu CELODENNÍM/POLODENNÍM (přesnídávka + oběd).

 

*Pozn.: Podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, zákonný zástupce dohodne s ředitelkou 1. MŠ způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy. V případě, že se dítě v povinném předškolním vzdělávání účastní školního stravování, je zákonný zástupce dítěte povinen uhradit úplatu za jeho poskytování v zákonné lhůtě; nebude-li se toto dítě v MŠ stravovat, je zákonný zástupce povinen po dohodě s MŠ zajistit vlastní způsob stravování). Organizace, rozsah a úplata za školní stravování se řídí podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.

 

2. Na základě ustanovení školního řádu 1. MŠ je dětem poskytováno celodenní stravování (přesnídávka, oběd, svačina, včetně pitného režimu). Náklady na stravné v daném kalendářním měsíci jsou zajištěny zálohovou finanční jistinou ve výši 2 000 Kč, splatnou nejdéle v den nástupu dítěte do MŠ (platí i pro povinné předškolní vzdělávání), nebo v den při předání vydaného Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v 1. MŠ (platí u ostatních dětí přijímaných k 1. 9., nejdéle však do 30. 6.). Platba za spotřebované stravné v jednotlivých kalendářních měsících je splatná vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce bezhotovostní inkasní platbou/složenkou/bezhotovostně (vyberte) na níže uvedený bankovní účet školní jídelny. Zálohová finanční jistina bývá jednorázově vyúčtována při ukončení předškolního vzdělávání dítěte v 1. MŠ na výše uvedený osobní bankovní účet zákonného zástupce dítěte.

 

*Pozn.: Na základě jednotlivých ustanovení školního řádu jsou zákonní zástupci povinni hradit náklady na stravné, řádně omlouvat nepřítomnost svého dítěte v MŠ a odhlašovat ho ze stravování, dohodnout způsob úhrady stravného (poskytnutí souhlasu s inkasní platbou stravného, ve výjimečných případech složenkou, anebo hotovostní platbou).

 

3. Akceptuji bezhotovostní způsob úhrady stravného za své dítě v 1. MŠ (popřípadě i úhrady za úplatu za předškolní vzdělávání) a dávám tímto Povolení k inkasnímu způsobu plateb, tj. svolení 1. MŠ inkasovat platby za spotřebované stravné z mého výše uvedeného bankovního účtu ve prospěch účtu školní jídelny 1. MŠ (číslo účtu):

 

_______________________________________­­­_____, vedeného na 1. Mateřskou školu Karlovy Vary,

Komenského 7, příspěvkovou organizaci, místo poskytování předškolního vzdělávání __________________________________.

 

Platby ze svého bankovního účtu limituji částkou 2 200 Kč.

 

*Pozn.: K tomuto Povolení je potřeba doložit kopii dokladu o Založení inkasního příkazu potvrzeného bankou, případně doklad o Zadání inkasa prostřednictvím internetového bankovnictví. Neuvádějte variabilní ani specifické symboly. Variabilní symbol bude Vašemu dítěti přidělen v rámci školního stravování.

 

4. Prohlašuji, že jsem jako zákonný zástupce nezatajil žádné závažné a skutečné informace související se stravovacími odlišnostmi svého dítěte a že respektuji systém školního stravování, který 1. MŠ poskytuje, a to včetně možnosti dietního stravování. Zároveň beru na vědomí skutečnost, že platby za stravné proběhnou vždy k termínu 15. dne následujícího kalendářního měsíce, kdy bude učiněn ze strany mateřské školy pouze jeden pokus o inkasní převod.

 

5. Prohlašuji, že jsem byl poučen o právech na ochranu osobních údajů dítěte a jeho zákonného zástupce podle nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/2016/679 ze dne 27. 4. 2016, v platném znění.

 

 

 

V Karlových Varech dne  _________________       ________________________________________

podpis žadatele/ zákonného zástupce

 

 

Přílohy (řádně a čitelně vyplněny):

  1. Povolení k inkasnímu způsobu plateb
  2. Úhrada jistiny dne ______________________________
  3. Oznámení o příjmu sociální dávky v hmotné nouzi
  4. Jiné:

 

 

VYPLŇUJE 1. MŠ:

 

razítko došlé pošty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠJ (název, adresa)

podpis VŠJ