Komenského 7, příspěvková organizace

MŠ Studánka Krymská 12

Integrujícím principem programu podpory zdraví je:
1. 
Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce
2. 
Rozvíjení komunikace a spolupráce
3. 
Dvanáct zásad podporující zdraví
Učitelka podporující zdraví
Věkově smíšené třídy
Rytmický řád života a dne
Tělesná pohoda a volný pohyb
Zdravá výživa
Spontánní hra
Podnětné věcné prostředí
Bezpečné sociální prostředí
Participativní a týmové řízení
Partnerské vztahy s rodiči
Spolupráce MŠ se ZŠ
Začlenění MŠ do života obce
V letošním školním roce budeme dětem nabízet i doplňkové aktivity jako je hra na flétnu, angličtina.
Mezi další akce školy budou patřit divadelní představení u nás v MŠ,
výlety do okolí K. Varů, návštěva tělocvičny na ZŠ, návštěva u hasičů, návštěva SZŠ,
knihovny, beseda s policií, focení dětí,vánoční besídka, karneval, vernisáž,
nebráníme se nápadům rodičů.
Paní učitelky na třídách vás budou informovat na nástěnkách,
také prostřednictvím dětí nebo webových stránek.

Organizace školy:
Provoz MŠ je od 6.00 do 17.00 hodin

Na škole je:
na pavilonu A jedna třída s dětmi dvouletými a tříletými
a jedna smíšená třída dětí,
na pavilonu B jsou dvě smíšené třídy dětí.

Učitelky přizpůsobují a obměňují denní režim a plnění pedagogicko-výchovných úkolů podle potřeb dětí.
V šatnách na nástěnkách se rodiče mají možnost seznámit s tématy,
která s dětmi probíráme.
Témata plníme v týdenních nebo čtrnáctidenních cyklech dle zájmu dětí.
Veškeré snažení směřuje k bezproblémovému přechodu do ZŠ tak,
aby dítě bylo tělesně, duševně a sociálně připraveno pro důležitý start do dalšího  života.
Po obědě probíhá klidový režim podle potřeb dítěte, spánek nebo odpočinek, klidné hry
(stříhání, modelování, kreslení, prohlížení knížek, tvoření dle zájmu dětí).
Po celý den mají děti zajištěn pitný režim – vlastní i školní hrnečky.
Pracuje zde osm kvalifikovaných učitelek a jedna chůva.

Zástupkyně ředitelky MŠ - Monika Horáková
Vedoucí učitelkou odloučeného pracoviště - Jana Picková

Ředitelkou naší příspěvkové organizace je Mgr. Bc. Zdeňka Tichá,
sídlí v MŠ Doubí.
Schůzku je nutno předem domluvit na telefonu: 776 142 100

Děti se denně schází ve třídě Motýlků (pavilon A) od 6.00 do 7.00 hodin,
poté přecházejí do svých tříd a od 7.15 hodin jsou děti již na svých třídách.
Odpoledne se opět schází ve třídě Motýlků od 16.00 hodin
Třída dvouletých dětí má časový režim odlišný od ostatních tříd -  přizpůsobený jejich věku.
Děti se ráno přijímají  do 8.00 hodin, nepřítomnost dítěte je nutno omluvit den předem,
nebo do 8.00 hodin ráno na telefonech jednotlivých tříd.
Při náhlém pozdním příchodu je nutno zatelefonovat.
Při dlouhodobé zdravotní absenci je potřebná písemná omluva.
Jestliže rodiče vědí, že dítě bude chybět celý měsíc,
podají si žádost o snížení školného k rukám ředitelky školy nejpozději do 28. předešlého měsíce.

Rodiče nebo jejich zákonní zástupci jsou povinni
předat dítě přímo učitelce
a od učitelky také dítě převzít.
Výjimky jsou povoleny jen na základě písemného pověření zástupcem dítěte.

Bezpečnost dítěte:
Do MŠ se přijímají pouze děti zdravé. Učitelky mají právo dítě nepřijmout, pokud se jim zdá nemocné.Je to v zájmu ostatních zdravých dětí. Týká se i vší.
Infekční onemocnění, které se vyskytlo v rodině, je potřeba učitelce na třídě neprodleně nahlásit.
Jestliže rodič v šatně zjistí ztrátu oblečení, je to potřeba ihned řešit.
Pokud se stane dítěti úraz doma, informujte učitelku.

Pedagogické pracovnice odpovídají za bezpečnost dětí v MŠ
po celou dobu výchovné práce a to od doby převzetí dítěte od rodiče,
až do doby předání rodičům.

Dar rodičů škole
Je věcný nebo finanční, rodiče vyplňují darovací smlouvu.
Peníze jsou určené na hračky, knihy, didaktické pomůcky, akce školy.

Stravné a výše úplaty za předškolní vzdělávání
Stravné a školné se platí inkasním způsobem do 15. v měsíci.
S případnými dotazy se obracejte na vedoucí školního stravování paní Janu Štěrbovou,
která má úřední hodiny na naší škole v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin.
Stravné na den činí 42 Kč (snídaně, oběd, svačina), děti s odkladem školní docházky 38 Kč.
Školné - 510 Kč (v případě měsíční omluvené absence 225 Kč.
Od 1. 1. 2013 platí  školné děti s odkladem školní docházky.

Ukončení docházky do MŠ
Rodič závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ,
neplatí ve stanoveném termínu školné a stravné,
u dítěte probíhá špatná adaptace,
dítě citově strádá a je nemocné.

Co vaše dítě potřebuje do MŠ
rezervní oblečení, bačkorky, pyžamo, oblečení pro volný pohyb po zahradě, vhodné oblečení do třídy.
Věci dětem podepište, předejde se ztrátám a nepříjemnostem.
Učte své děti, aby si své věci poznaly, veďte je k samostatnosti při oblékání a svlékání
a kulturním návykům při stolování.

Těší se na Vás Vaše paní učitelky.
Přejeme si, aby se dětem ve školce líbil
o.
logo zdravé mš