Komenského 7, příspěvková organizace

FINANČNÍ NORMATIV PRO ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ a STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 
1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1. MŠ)

Ředitelka 1. MŠ stanovuje finanční normativ a výši zálohové finanční jistiny na zajištění pravidelných měsíčních nákupů potravin a surovin pro přípravu stravy pro školní stravování dětí a stravování zaměstnanců v mateřské škole s účinností od 1. 2. 2023.

STRÁVNÍCI:

Školní stravování – dětský strávník (věková kategorie):

Děti 2 – 6 let  (C, C – P, C – J)

Druh jídla

Finanční normativ

Zálohová finanční jistina

Přesnídávka

14 Kč

 

Oběd

32 Kč

 

Svačina

12 Kč

 

 

Celodenní stravné celkem

 

58 Kč

 

3 000 Kč

*Pozn.: splatnost zálohové finanční jistiny je nejdéle v den nástupu dítěte do 1. MŠ, její závěrečné vyúčtování pak po ukončení docházky dítěte do 1. MŠ.

 

Děti 7 – 10 let (C – 7)

Druh jídla

Finanční normativ

Zálohová finanční jistina

Přesnídávka

14 Kč

 

Oběd

36 Kč

 

Svačina

12 Kč

 

 

Celodenní stravné celkem

 

62 Kč

 

3 000 Kč

 *Pozn.: splatnost zálohové finanční jistiny je nejdéle v den nástupu dítěte do 1. MŠ, její závěrečné vyúčtování pak po ukončení docházky dítěte do 1. MŠ

 

Stravování ZAMĚSTNANCŮ – dospělý strávník (zaměstnanec 1. MŠ)   

Druh jídla

Finanční normativ

Zálohová finanční jistina

Oběd

54 Kč

 

Cena oběda hrazena zaměstnancem

24 Kč

 

Příspěvek FKSP

1 oběd/1 den

30 Kč

 

 

Denní stravné celkem

 

54 Kč

 

 

1500 Kč

 *Pozn.: pro zajištění stravování zaměstnanců je každý dospělý strávník (zaměstnanec) povinen uhradit zálohovou finanční jistinu ve výši 1500 Kč nejdéle následující den po dni nástupu do zaměstnání (vzniku pracovního poměru)

 

Platba za stravné je stanovena ve stejné výši pro všechny provozovny školní jídelny 1. MŠ (ŠJ): Komenského 7, Krymská 10, Krymská 12, U Brodu 73, Mozartova 4, E. Destinnové 1, Východní 6, Hornická 66. Platba za stravné v jednotlivých kalendářních měsících je splatná vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce bezhotovostním inkasním převodem na bankovní účet ŠJ. U zaměstnanců 1. MŠ je možná i úhrada stravného formou srážky ze mzdy zaměstnance (na jeho vlastní žádost).

Stanovení výše finančního normativu pro školní stravování je v souladu se zněním vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 13/2023 Sb., příloha č. 2 Finanční limity pro nákup potravin, ve znění pozdějších předpisů.

 

V Karlových Varech 20. 1. 2023         

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy