Komenského 7, příspěvková organizace

METODICKÉ DOPORUČENÍ k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování – vydalo MŠMT dne 3. dubna 2015

METODICKÁ POMOC k zajištění kvalitního školního stravování – MŠMT

NUTRIČNÍ DOPORUČENÍ
 Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Cook for life – boří hranice veřeného stravování – i ve školních jídelnách, přečtěte si jejich případovou studii

Závěrečná zpráva z kurzu vaření pro kuchařky

***

V našich školních jídelnách je připravována a následně podávána dietní strava na základě lékařského potvrzení vyžadující stravovat se s omezeními podle dietního režimu. Dieta znamená léčebné opatření, při kterém je dítěti nastaven specifický dietní režim zajišťující dostatečný přísun živin pro jeho zdárný růst a vývoj v období předškolního věku, a bývá dlouhodobějšího charakteru. Poskytujeme rovněž alternativní stravování, které není považováno za dietu a zákonní zástupci mohou využít možnosti dohodnout se s ředitelkou 1. MŠ na vlastním způsobu stravování dítěte formou donášky hotových pokrmů, které si sami připraví. Tento způsob stravování, včetně servírování jídla, je realizován mimo prostory školní kuchyně, neboť za přípravu pokrmu (včetně pitného režimu) v plné míře odpovídá zákonný zástupce dítěte. Pokrmy jsou dítěti servírovány přímo na třídě ve stejném denním režimu jako ostatním dětem. Tyto děti jsou však vyřazeny ze systému školního stravování 1. MŠ a nejsou zahrnuty do ročního statistického výkazu. Podrobnější informace naleznete ve vnitřním předpisu zde

 

Článek 1: Úvodní ustanovení
1.1
Ředitelka 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace

(dále jen 1. MŠ) vydává vnitřní předpis pro systémové poskytování dietního stravování ve všech školních jídelnách v rámci celé 1. MŠ (školní jídelny na adrese Komenského 7, Krymská 10 a 12, U Brodu 73, Mozartova 4, E.Destinnové 1, Východní 6, Hornická 66).

1.2 Tento pokyn vychází ze základního právního rámce školního stravování a řídí se  následující legislativou:

 • zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění,
 • vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 17/2015, v platném znění,
 • Metodické doporučení k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízení školního stravování,
 • zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních),
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb.,
 • vyhláška č. 137/ o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách provozní a osobní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů.

1.3 Ředitelka 1. MŠ zveřejní veškeré informace ohledně dietního stravování na webových stránkách mateřské školy www.materinkykv.cz/Dokumenty a na nástěnkách v šatnách jednotlivých odloučených pracovišť, jejichž součástí jsou všechny výše uvedené školní jídelny.

Článek 2:   Podmínky dietního stravování, druhy diet, alternativní stravování

2.1       Podmínky využití dietního stravování
Dietní stravování
je léčebnou výživou pro strávníky školního stravování v mateřské škole. Nezbytnou podmínkou pro jeho využití v 1. MŠ je lékařské potvrzenívyžadující stravovat se s omezeními podle dietního režimu. Na základě lékařského doporučení pak bude dítěti ve školní jídelně připravována a následně podávaná dietní strava. Dieta znamená léčebné opatření, při kterém je dítěti nastaven specifický dietní režim zajišťující dostatečný přísun živin pro jeho zdárný růst a vývoj v období předškolního věku, a bývá dlouhodobějšího charakteru.

2.2 Druhy diet
Školní jídelny 1. MŠ poskytují dietní stravování pro tyto druhy diet:

 • diety, které se dají celoplošně popsat (bezlepková a šetřící),
 • diety, které jsou vytvářené podle individuálních potřeb, např. diety při alergiích na některé složky běžných potravin.

2.3 Provozní podmínky dietního stravování
Pro přípravu
dietního stravování je používáno speciální, barevně odlišené nádobí.

Pro servírování připravených dietních pokrmů je používán barevně odlišený porcelán, a to  včetně hrnečků na pitný režim.

2.4 Alternativní stravování
Alternativní stravování není považováno za dietu a zákonní zástupci mohou využít možnosti dohodnout se s ředitelkou 1. MŠ na vlastním způsobu stravování dítěte formou donášky hotových pokrmů, které si sami připraví. Tento způsob stravování, včetně servírování jídla, je realizován mimo prostory školní kuchyně, neboť za přípravu pokrmu (včetně pitného režimu) v plné míře odpovídá zákonný zástupce dítěte. Pokrmy jsou dítěti servírovány přímo na třídě ve stejném denním režimu jako ostatním dětem. Tyto děti jsou však vyřazeny ze systému školního stravování 1. MŠ a nejsou zahrnuty do ročního statistického výkazu.

Článek 3:  Nutriční terapeut, spotřební koš, úplata za poskytování dietního stravování

3.1       Nutriční terapeut

Nutriční terapeut v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 17/2015 Sb., odpovídá za

 • výběr potravin (zdroje a typy potravin pro dietní stravování doporučuje pouze NT!),
 • výběr receptur,
 • sestavování jídelních lístků ve spolupráci s vedením školní jídelny,
 • způsob přípravy jídel vydávaných v rámci dietního stravování,
 • proškolení personálu školní jídelny (teoretická i praktická průprava).

Nutriční terapeut garantuje bezpečnost přípravy dietního stravování a dodržování nastaveného dietního režimu. Proto je povinen předem vyhodnotit technické zázemí školní kuchyně jako vhodného prostředí pro přípravu diet (všechny školní kuchyně 1. MŠ byly pozitivně vyhodnoceny během měsíců 7-8/2015).

Nutriční terapeut vzhledem k nutriční vyváženosti pokrmů pravidelně a podle předem dohodnutého časového harmonogramu

 • sestavuje měsíční jídelní lístek pro jednotlivé typy diet,
 • konzultuje a projednává jakékoliv změny v jídelním lístku s vedením školní jídelny (např. změna sortimentu potravin, požadavek na jinou dietu),
 • preventivně upozorňuje kuchařky na nebezpečí křížové kontaminace potravin, technologických postupů a vhodnosti používaných potravin,
 • kontroluje a vyhodnocuje s vedením školní jídelny 1x za 3 měsíce dodržování nastavených jídelníčků a receptur z hlediska plnění nutričních parametrů,
 • případně spolupracuje s lékařem, který předepisuje léčebná dietní opatření.

Veškeré informace ohledně dietních úprav jsou podrobně a konkrétně popsány v každém jídelním lístku. Převzetí těchto informací stvrzuje hlavní kuchařka svým podpisem. Naopak je hlavní kuchařka povinna konzultovat s nutričním terapeutem jakékoliv změny v jídelním lístku, které jsou ve vztahu k připravovaným dietám, a vždy je písemně do jídelního lístku uvést.

3.2 Plnění spotřebního koše (dále jen SK)
SK je osvědčeý způsob, jak úspěšně realizovat školní stravování v souladu s výživovými požadavky na stravování dětí v mateřské škole. Sledováním správně vyváženého SK, který má dostatečně funkčně využivatelné živiny a energii z připravených pokrmů, je pro nás zárukou zdravého vývoje dětského organismu. Vzhledem k tomu, že na každém odloučeném pracovišti se vyskytuje méně než 5 dětí, kterým školní jídelna poskytuje dietní stravování, je toto dietní stravování do SK zahrnuto bez výjimky.

3.3 Úplata za poskytování dietního stravování
Období  9 – 11/2015 je považováno z hlediska kalkulace cen za dietní stravování jako zkušební doba. Do 15.12.2015 bude tříměsíční období vyhodnoceno a na základě výsledků bude případně cena stravného upravena (tj. stanovení finančního normativu pro jednotlivé typy diet, kdy výslednou úplatu za poskytování dietního stravování ovlivní výhradně ceny vstupních surovin, které se u jednotlivých druhů diet liší).

Článek 4:   Závěrečná ustanovení
4.1
Kontrolou provádění ustanovení tohoto pokynu jsou pověřeni zejména vedoucí pracovníci školní jídelny na jednotlivých odloučených pracovištích.  O kontrolách pravidelně předkládají písemné záznamy ředitelce 1. MŠ, a to 1x za každé kalendářní čtvrtletí.

4.2 Tento pokyn nabývá platnosti i účinnosti 1.9.2015 a je závazný pro všechny zaměstnance 1.MŠ, rovněž tak i pro všechny zákonné zástupce dětí přijatých do 1. MŠ, kteří jsou prokazatelně seznámeni se školním řádem, vnitřním řádem školní jídelny a s tímto pokynem.

V Karlových Varech dne 20. 8. 2015

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy