Komenského 7, příspěvková organizace

 

DOHODA O UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE
v 1. Mateřské škole Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvkové organizaci

 

Smluvní strany

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1.MŠ),

zastoupená Mgr. Bc. Zdeňkou Tichou, ředitelkou 1. MŠ,

na místě poskytovaného vzdělávání (dále jen MŠ) ………………………………………..…….

zástupkyní ředitelky 1. MŠ ……………………………………………

a

zákonný zástupce dítěte paní/pan:        ………………………………………………………

kontaktní e-mail:                                 ………………………………………………………

doručovací adresa:                               ………………………………………………….……

 

se dohodly o ukončení předškolního vzdělávání dítěte

jméno dítěte:                ……………………………………………………………………………..……

datum narození:           ……………………………………….. rodné číslo:       ………………………

s trvalým pobytem:      …………………………………………………………………………………..

v 1. MŠ Karlovy Vary, MŠ…………………. ………………………………....... ke dni ……………...

Odůvodnění:

K dohodě o ukončení předškolního vzdělávání dochází z těchto důvodů (stěhování, odchod do ZŠ, jiné důvody… zakroužkujte nebo doplňte): ___________________________________________________

Touto dohodou se ruší Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  ze dne ………………. pod č.j.: …………… spisová značka dítěte: ……………………….…

Další ujednání:

Zákonný zástupce dítěte se zavazuje, že ke dni ukončení předškolního vzdělávání dítěte si převezme všechny jeho věci a vypořádá veškeré finanční závazky vůči 1. MŠ. Vypořádání finanční jistiny a vybrané zálohy za čip/y ze strany 1. MŠ proběhne do 30 kalendářních dnů následující formou:

  1. bezhotovostním převodem na číslo bankovního účtu uvedeného na přihlášce dítěte ke školnímu stravování
  2. bezhotovostním převodem na účet číslo: ______________________________________________________
  3. v hotovosti v dohodnutém termínu v kanceláři vedoucí školního stravování dané MŠ, kam dítě docházelo.

Zákonný zástupce si může vyžádat písemné vyrozumění o vyúčtování finanční jistiny vedené na stravné v 1. MŠ na kontaktní emailové adrese vedoucí školní jídelny, která je zašle do 30 dnů na vámi uvedenou doručovací nebo e-mailovou adresu.

Tato dohoda o ukončení předškolního vzdělávání je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zákonný zástupce dítěte a jeden bude součástí spisu dítěte v 1. MŠ.

 

V …………………………           dne ……………………               …………………………………...                                                                                                Podpis zákonného zástupce dítěte               

 

 

Razítko došlé pošty:

 

 

 

 

 

 

 

Podpis ZŘŠ:      

Podpis VŠJ: