Komenského 7, příspěvková organizace

HARMONOGRAM ZÁPISU 2022 a přijímání dětí do mateřské školy pro nový školní rok 2022/2023

Jak budou zápisy probíhat?

1 . Než přijdete s dítětem ve dnech Zápisu do vámi preferované MŠ, je nutné se jako zákonní zástupci dítěte (rodiče dětí, zejména těch, které jsou ve střídavé péči, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci či osvojitelé dětí) vzájemně dohodnout na tom, že záležitosti spojené s přijímacím řízením k předškolnímu vzdělávání v 1. MŠ bude vyřizovat a vaše nezletilé dítě zastupovat právě ten z vás, který podává Žádost o přijetí do MŠ (dále jen Žádost) a bude na ní jmenovitě uveden (jméno, příjmení, adresa pobytu, telefonní číslo, email, datová schránka[1]).

 

Pozor!!! U žadatelů samoživitelů a náhradní péče je nutné předložit doklad o svěření do vlastní péče pravomocným originálem soudního rozhodnutí.

 

2 . V úterý 3. 5. 2022 a ve středu 4. 5. 2022 v době od 13,30 – 16,00 hodin se osobně dostavte společně s vaším dítětem k Zápisu do vámi vybrané MŠ, a přineste s sebou: vyplněnou Žádost, případně vyplněný Evidenční list dítěte opatřený lékařským potvrzením o zdravotním stavu dítěte a jeho úplném očkování, nebo doklad o kontraindikaci[2]; potvrzení o očkování se netýká dětí v povinném vzdělávání). Žadatel předkládá pouze jednu Žádost v rámci 1. MŠ. Tiskopis Žádosti je možné obdržet předem na vámi preferovaném místě poskytování předškolního vzdělávání 1. MŠ, např. při příležitosti Dnů otevřených dveří, prostřednictvím internetu na adrese materinkykv.cz/dokumenty/formulářekestazeni, nebo v MŠ v době Zápisu dítěte do 1. MŠ, kam se každý žadatel dostaví osobně, nejlépe v doprovodu svého dítěte a s potřebnými doklady k registraci (rodný list dítěte, doklad o jeho trvalém pobytu, doklad prokazující osobní totožnost zákonného zástupce).

 

3 . V následujících dnech po odevzdání Žádosti společně s evidenčním listem dítěte, konkrétně dne 17. 5. 2022 v době od 9-11 a od 13–15 hodin, bude mít každý žadatel možnost vyjádřit se k podkladům, případně dodat chybějící nebo jiné rozhodné dokumenty vedoucí k rozhodnutí ve věci přijetí dítěte do 1. MŠ (§ 36 odst. 3 správního řádu), nejdéle však do data stanoveného ředitelkou 1. MŠ v rámci zákonné lhůty správního řízení. Při předávání Žádosti budou zkontrolovány pověřenou zástupkyní ředitelky 1. MŠ všechny vyplněné údaje. Zároveň bude žadatelem předložen jeho průkaz totožnosti (§ 36 zákona č.500/2004 Sb., správní řád), rodný list dítěte, doklad o prokázání trvalého pobytu dítěte, případně cestovní pas a karta pojištěnce (u cizinců). Vyjádření registrujícího lékaře bude součástí lékařského prohlášení na evidenčním listu dítěte v podobě originálu! U dětí-cizinců[3] je nezbytně nutné k Žádosti předložit jejich cestovní pas nebo jiný osobní doklad totožnosti a platné povolení k pobytu ve spádové oblasti 1. MŠ delší než 90 dnů (bez tohoto dokladu nebude dítě do 1. MŠ zaregistrováno!). Každé Žádosti bude přiděleno jedinečné registrační číslo, pod kterým bude Žádost v 1. MŠ evidována během celého přijímacího řízení. Registrační číslo vám bude zasláno prostřednictvím SMS zprávy nebo elektronicky do vaší emailové schránky. Pod tímto číslem naleznete výsledky Zápisu o přijetí dítěte do konkrétní MŠ na webových stránkách školy materinkykv.cz, také na vývěskových tabulích na přístupném místě v MŠ a ředitelství 1. MŠ.

 

Upozornění!!! V zájmu žadatele by mělo být pravdivé uvedení a doložení veškerých údajů potřebných při přijímacím řízení. Pokud žadatel neprokáže svoje nároky v souladu se stanovenými kritérii, bude posuzován jako žadatel na dalším místě v pořadí přijímaných dětí.

 

4 . Každý žadatel (zákonný zástupce dítěte) bude v rámci správního řízení dostatečně informován o ochraně osobních údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve znění nařízení EP a Rady /EU/2016/679 ze dne 27. 4. 2016 - GDPR).

 

5 . Ředitelka 1. MŠ jako správní orgán v rámci 30denního správního řízení od přijetí Žádosti přezkoumá všechny předložené dokumenty (maximálně však do 60 dnů u složitějších případů) a podle stanovených kritérií určuje pořadí přijatých dětí. O přijetí dítěte v přijímacím řízení nerozhoduje čas ani pořadí podané Žádosti ve dnech stanoveného Zápisu dětí do 1. MŠ, ale splnění stanovených kritérií v uvedeném pořadí. Ostatní Žádosti doručené po dnech vyhlášeného zápisu budou posuzovány ředitelkou 1. MŠ individuálně, rovněž podle stanovených kritérií v uvedeném pořadí, na základě volné kapacity a do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

6 . V úterý 17. 5. 2022 v době od 9-11 a od 13–15 hodin bude mít každý žadatel možnost vyjádřit se k podkladům, případně dodat chybějící nebo jiné rozhodné dokumenty vedoucí k rozhodnutí ve věci přijetí dítěte do 1. MŠ, a vyjádřit se ke spisu na preferovaném místě poskytování předškolního vzdělávání (MŠ), kde bylo dítě zaregistrováno, anebo přímo v budově ředitelství 1. MŠ na adrese Komenského 7 v Doubí po vzájemné dohodě s ředitelkou 1. MŠ na tč. 776 142 100. V případě dalších závažných nedostatků bude ředitelka 1. MŠ písemně vyzývat žadatele v rámci zákonných lhůt správního řízení o dodání chybějících, či neúplných podkladů k jejím rukám.

 

7 . Ukončením přijímacího řízení bude vydání Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do 1. MŠ a oznámení žadateli o výsledku řízení v souladu se školským zákonem, a to zveřejněním seznamu nově přijatých uchazečů pod jejich jedinečným registračním číslem na přístupném místě v jednotlivých MŠ, dále pak na webových stránkách 1. MŠ od středy 1. 6. 2022 od 13 hodin po dobu 15 dnů do 15. 6. 2022 (podle § 183 odst. 2 školského zákona není Rozhodnutí o přijetí dítěte doručováno automaticky a v písemné podobě, ale zveřejněním na přístupném místě v mateřské škole po dobu 15 dnů, kdy se považují všechna kladná Rozhodnutí za oznámená). Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude žadatelům předáváno osobně v písemné podobě nebo doručováno do jejich vlastních rukou.

 

*Pozn.: Ředitelka 1. MŠ může rovněž stanovit zkušební pobyt dítěte v 1. MŠ na dobu nepřesahující délku 3 měsíců od zahájení docházky do 1. MŠ (§ 34 odst. 3 školského zákona). Zkušební dobu nelze stanovit dítěti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

8 . Upozornění!!! Každý přijatý žadatel se v tento den, tj. 1. 6. 2022, dostaví osobně v době od 13-16 hodin na preferované místo poskytování předškolního vzdělávání 1. MŠ, kde Žádost podával. Obdrží Přihlášku ke stravování v 1. MŠ, složenku s částkou na úhradu zálohové finanční jistiny na stravné v 1. MŠ ve výši 2 200 Kč, která je splatná nejdéle do 30. 6. 2022, a kompletní informace k přijetí dítěte do 1. MŠ pro zahájení nového školního roku 2022/2023.

 

Kde získat další důležité informace?

Veškeré informace ohledně vzdělávací nabídky jednotlivých MŠ, organizaci Dnů otevřených dveří, Zápisu dětí do 1. MŠ, formuláře ke stažení a další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách 1. MŠ www.materinkykv.cz a na veřejně přístupných místech ve všech MŠ.

 

 

V Karlových Varech 13. 4. 2022                      Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

[1] Informace o ochraně osobních údajů ke správnímu řízení (přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy) - příloha

[2] Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, podle něhož může MŠ přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Doklad o provedení pravidelného očkování nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, vydá poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte, pěstouna nebo fyzické osoby, které bylo dítě soudem svěřeno do osobní péče80; s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné).

[3] Za cizince se považuje takové dítě, které je občanem Evropské unie, Švýcarské konfederace, smluvního státu Smlouvy o EHS (§ 183b) školského zákona a § 83 zákona č. 326/1996 Sb., o pobytu cizinců na území ČR) a toto prokáže doložením oprávnění k pobytu na území ČR (§ 20 odst. 2 písm. d) školského zákona).