Komenského 7, příspěvková organizace

Informace o ochraně osobních údajů (doložka ke GDPR):

V souvislosti s přijetím Všeobecného nařízení EU o ochraně osobních údajů Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany školy, ve vztahu ke kterým je škola v pozici správce. Škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou zejména: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, IČO, DIČ.

Tyto údaje jsou nutné v souvislosti s naším vzájemným obchodním nebo jiným vztahem. Osobní údaje získáváme přímo od Vás z Vašich faktur nebo nabídek nebo vizitek. Účelem zpracování osobních údajů z naší strany je: plnění uzavřené smlouvy a její archivace, s tím související ochrana práv naší školy, statistické účely, plnění zákonných povinností. Vaše osobní údaje uchováváme, jen dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování nebo zákonné povinnosti uchovávání dokladů (zákon o archivnictví, zákon o účetnictví, ….). Vaše osobní údaje můžeme poskytnout: orgánům, kterým máme povinnost poskytovat osobní údaje, policie a jiných orgánů dohledu, soudů a orgánů činných v trestním řízení; poskytovateli software, který nám poskytuje služby související s účetnictvím, provozovatelům našich IT systémů, našim právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte: právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace; právo na přístup, právo na opravu, právo na vymazání, právo na omezení zpracování, právo podat, právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz . Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme. Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na odpovědnou osobu školy pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky na tel. č.: +420 604684395, elektronicky na adrese poverenecKV@centrum.cz .

Karlovy Vary 25. 5. 2018

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy