Komenského 7, příspěvková organizace

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s přijetím Všeobecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování vašich osobních údajů (dále jen OÚ) ze strany 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 48/7, 360 07 Karlovy Vary (dále jen 1. MŠ), IČ 712 37 003, vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání vašich OÚ (shromažďování, využití, uložení) a jejich ochraně ze strany 1. MŠ ve vztahu, ke kterým je 1. MŠ v pozici správce. 1. MŠ jmenovala pověřence pro ochranu OÚ, kterého lze kontaktovat osobně na telefonním čísle  +420 604 684 395 nebo elektronicky na povereneckv@centrum.cz .


Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

OÚ, které o vás a vašich dětech v přijímacím řízení zpracováváme, zahrnují.:

 • jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, státní občanství, zdravotní stav a trvalé bydliště dítěte
 • jméno, příjmení, trvalé bydliště a korespondenční adresa zákonného zástupce, je-li jiná než adresa trvalého bydliště dítěte; dále vaše kontaktní údaje (telefon, e-mail, datová schránka)
 • dále zpracováváme údaj o sourozencích dítěte v 1. MŠ, také údaje o svěření dítěte do vlastní péče.

Poskytnutí těchto OÚ je nutné v souvislosti s rozhodnutím o přijetí vašeho dítěte do 1. MŠ. OÚ získáváme přímo od vás z vámi podané listinné žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy.


Jak Vaše osobní údaje využíváme?

Vaše OÚ využíváme zejména:

 • pro rozhodnutí o přijetí dítěte do 1. MŠ;
 • ve veřejném zájmu pro kontrolu dětí s povinností předškolního vzdělávání;

Vaše OÚ uchováváme, jen dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování, anebo v případě přijetí vašeho dítěte do 1. MŠ nejdéle do 10 let po ukončení předškolního vzdělávání na základě zákonných lhůt o archivaci.


Právní základ zpracování vašich osobních údajů

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat vaše OÚ, závisí na účelu, pro který dané OÚ zpracováváme. Vaše OÚ tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat, neboť:

 • je to nezbytné pro účely rozhodnutí o přijetí do mateřské školy;
 • je to nezbytné ke splnění našich veřejnoprávních povinností ve smyslu školského zákona;


Komu poskytujeme vaše osobní údaje?

Vaše OÚ můžeme poskytnout:

 • orgánům, kterým máme povinnost poskytovat OÚ, jako je policie a jiné orgány dohledu, OSPOD, soudy a orgány činné v trestním řízení;
 • místně příslušnému odboru školství Karlovy Vary;
 • poskytovateli, který nám poskytuje služby související se školní matrikou.

 

Jaká jsou vaše práva?

V souvislosti se zpracováním vašich OÚ máte právo:

 • na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme vaše OÚ a jaká jsou vaše práva (k tomu slouží i tento dokument);
 • na přístup k OÚ a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany 1. MŠ;
 • na opravu nesprávných a neúplných OÚ;
 • na vymazání vašich OÚ, především pokud (a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • na omezení zpracování vašich OÚ, pokud (a) napadnete správnost OÚ po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete vy pro účely uplatnění vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi zájmy;
 • podat námitky proti zpracovávání vašich OÚ v případě, že je zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů;
 • získat své OÚ a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
 • podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

 

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti vašich OÚ, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

 

Potřebujete další pomoc?

Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na odpovědnou osobu 1. MŠ pro oblast ochrany OÚ, a to telefonicky na tel. č.: +420 776 142 100, elektronicky na adrese reditelka@materinkykv.cz nebo písemně na výše uvedené adrese.

 

Karlovy Vary 11. 4. 2023                                            Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy