Komenského 7, příspěvková organizace

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
Praha 30. dubna 2021 Č. j.: MZDR 14592/2021 -8/MIN/KAN
MZDRX01FS020
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, věznění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 3. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-3/Ml N/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 12. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-4/Ml N/KAN, mimořádného opaření ze dne 19. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-5/Ml N/KAN, mimořádného opatření ze dne 22. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN, a to tak, že

1. čl. I zní:

“II.

1. Dítěti, žákovi nebo studentovi, kterému není jiným mimořádným opatřením nebo krizovým opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání a který je dítětem nebo žákem mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia, prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, oboru vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, žákem nebo studentem účastnícím se praktického vyučování nebo praktické přípravy na střední škole nebo vyšší odborné škole, žákem školy nebo studentem vyšší odborné školy, který se účastní skupinové konzultace nebo zkoušek na vyšší odborné škole, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutorií, umožní daná škola osobní přítomnost pouze tehdy, pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) podstoupil ve frekvenci stanovené podle čl. III vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní tesť’), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, není-li ve čl. II stanoveno jinak.
Omezení podle věty první se nevztahuje na dítě v mateřské škole v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze, a dále na individuální konzultace a individuální prezenční výuku nebo jiné individuální činnosti. Škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití laickou osobou.

2. V případě, že dítě, žák nebo student se středním nebo těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo s poruchami autistického spektra nemůže ze zdravotních důvodů podstoupit preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. b) a doloží tuto skutečnost potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, považuje se za dítě, žáka nebo studenta, jehož škola nebo školské zařízení, které navštěvuje, jsou uzavřeny z důvodu mimořádného opatření při epidemii.

2. čl. III zní:

„III.

Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 12. dubna 2021. Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí:

a) dvakrát týdně v případě žáků 2. stupně základní školy, žáků nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny,
b) jedenkrát týdně v případě žáků 2. stupně základní školy ve třídách nebo školách podle § 16 odst. 9 školského zákona,
c) jedenkrát týdně v ostatních případech.
Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.”

 

II.

S účinností ode dne 3. května 2021 se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-7/MIN/KAN.

III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění:
Změnou mimořádného opatření dochází k vynětí z povinnosti testování jako podmínky přítomnosti na vyučování v případě dětí v mateřské škole nově v Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Středočeském kraji a v hlavním městě Praze, a to z důvodu aktuální příznivé epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v těchto krajích, resp. hlavním městě Praze, která je charakterizována postupným a kontinuálním poklesem sledovaných parametrů. V Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Středočeském kraji a v hlavním městě Praze se hodnota sedmidenní incidence blíží hranici 100 případů na 100 tisíc obyvatel.

Vzhledem ke zlepšující se epidemiologické situaci a skutečnosti, že žáci již byli ve zvýšené frekvenci (dvakrát týdně) testovaní, se upravuje frekvence preventivního testování na jedenkrát týdně. To se netýká žáků 2. stupně (a odpovídajících ročníků nižších gymnázií a konzervatoří), kteří nastoupí k osobní docházce v některých krajích postupně od 3. května 2021. V jejich případě, neboť dosud pravidelné testování nepodstupovali, je vhodné prozatím zachovat zvýšenou frekvenci, stejně jako ji měli žáci z předešlých fází uvolnění opatření. Proto se frekvence jedenkrát týdně vztahuje na žáky 2. stupně základní školy ve třídách nebo školách podle § 16 odst. 9 školského zákona, kteří již do školy docházejí a testovali se ve zvýšené frekvenci.

Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 137951918-316335-
210430100546, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:
30.4.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Marcela Bendigová
137951918-316335-210430100546

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
Elektronický podpis – 30.4.2021

 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
Praha 30. dubna 2021 Č. j.: MZDR 14592/2021-9/MIN/KAN
MZDRX01FSUL7
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 3. května 2021 se mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 č.j. MZDR 14592/2021-2/M IN/KAN, a to tak, že Cl. I zní:

“I

1. Zaměstnavatel, který je školou nebo školským zařízením, smí nejpozději od 12. dubna 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupil POC antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo v prostorách zaměstnavatele, které zaměstnavatel určí, preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, není-li v čl. II stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní. Preventivní testování se provádí s frekvencí jedenkrát v každém pracovním týdnu.
2. Zaměstnavatelé uvedení v odstavci 1 jsou povinni zajistit pro své zaměstnance POC antigenní testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo antigenní testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které jsou určené pro sebetestování nebo povolené Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště. Pokud zaměstnanec v rámci období mezi jednotlivým testováním vykonává práci výlučně mimo prostory zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test podle věty první mimo prostory zaměstnavatele; to se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home Office). Zaměstnavatel vystaví zaměstnanci na jeho žádost potvrzení o negativním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.”

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění:
Vzhledem ke zlepšující se epidemiologické situaci a dosavadnímu množství záchytů případů ve školství se upravuje frekvence testování zaměstnanců ve školství stejně, jako je frekvence pro zaměstnance v ostatních oblastech. Frekvence dvakrát týdně již není nezbytná pro řízené uvolňování opatření a sledování dalšího vývoje epidemie.

Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 137952021-316335-
210430100751, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:
30.4.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Marcela Bendigová
137952021-316335-210430100751

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
Elektronický podpis – 30.4.2021

Certifikát autora podpisu :
Jméno : Bc. Marcela Bendigová
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RS…
Platnost do : 13.4.2022 13:48:10-000 +02:00