Komenského 7, příspěvková organizace

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17. KVĚTNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 bylo vydáno:

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021 (bude uveřejněno ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

o Na středních školách a konzervatořích

▪ v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a v hl. m. Praze se umožňuje osobní přítomnost žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře bez rotace; v ostatních krajích pokračuje rotace tříd nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře,

▪ na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin1.

o Na základních školách

▪ na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací a rovněž osobní přítomnost dětí v přípravném třídě a přípravném stupni základní školy speciální bez rotací,

▪ v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a v hl. m. Praze se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace; v ostatních krajích pokračuje rotace tříd 2. stupně,

▪ na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin1. V ostatních krajích se nic nemění.

o Ve školních družinách a školních klubech

▪ na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin1,

▪ ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů s účinností od 17. května 2021, které se mění oproti současnému stavu tak, že se mění frekvence preventivního antigenního testu:

o dvakrát týdně v Jihočeském kraji, Ústeckém kraji, Olomouckém kraji, Moravskoslezském kraji, Jihomoravském kraji, Zlínském kraji a kraji Vysočina v případě žáků 2. stupně základní školy, žáků nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo studenta ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny,

o jedenkrát týdně v případě žáků 2. stupně základní školy ve třídách nebo školách podle § 16 odst. 9 školského zákona s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo studenta ve škole v týdnu,

o jedenkrát týdně v ostatních případech s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo studenta ve škole v týdnu.
Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

o dochází ke změně frekvence RT-PCR testování (na těch školách nebo školských zařízení, které se rozhodnou nahradit antigenní testování testováním metodou RT-PCR) ve školách na 1x za 14 dní. Tato
1 Při organizaci vzdělávání a školských služeb však doporučujeme i nadále omezit kontakty mezi dětmi, žáky a studenty z různých tříd a skupin tam, kde to je možné.
frekvence platí pro všechny případy testování RT-PCR testy včetně krajů, kde se antigenním testem testuje dvakrát týdně. Zároveň v případě RT-PCR testování platí, že testování nemusí být prováděno první den přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu; testování lze v tomto případě rozložit v daném období i jinak při zachování stanovené frekvence testování u každého žáka.
o upozorňujeme, že pravidla testování zaměstnanců škol a školských zařízení se nemění. Zaměstnanci ve
školství, stejně jako zaměstnanci jiných oblastí, se testují ve frekvenci jedenkrát týdně bez ohledu na typ
testu.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN (ZDE), s účinností od 10. 5. 2021 stanoví, že není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu

2 metru od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst, se stanovenými výjimkami (mj. děti v mateřské škole).
MŠMT 10. 5. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

I.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 6. května 2021 se podmínky provozu škol a školských zařízení v krajích Hlavní město Praha, Jihomoravský, Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký oproti informacím k provozu škol a školským zařízením od 10. května 2021 (zasláno datovou schránkou dne 4. 5. 2021) mění pouze rozšířením velikosti skupiny osob při venkovních vzdělávacích aktivitách v ZUŠ a SVČ tak, že se maximální počet osob ve skupině zvyšuje z původních 20 osob na 30 osob a že potvrzení o negativním testu pro účast na těchto aktivitách v ZUŠ a SVČ nemusí dokládat děti do 6 let věku.

Pro kraje Jihočeský, Vysočina a Zlínský, ve kterých dochází také k rozvolnění, se uplatní od 10. 5. 2021 stejná pravidla jako v ostatních krajích, tedy níže uvedené:

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 10. 5. 2021 (ZDE) ve znění mimořádného opatření ze dne 6. 5. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

o Na středních školách a konzervatořích

▪ se umožňuje osobní přítomnost žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách nebo odděleních.

o Na základních školách

▪ se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.

o Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.

o Jazykové školy s právem statní jazykové zkoušky pokračují ve stejném režimu beze změn.

o V základních uměleckých školách

▪ na základní umělecké škole je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině,

• žáci, kteří se účastní těchto konzultací nebo výuky nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na ně podmínka plochy 15m2,

▪ na základní umělecké škole je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 30 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy za níže uvedených podmínek,

• žáci účastnící se těchto konzultací nebo výuky podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné povinnosti (testování nemá povinnost provádět základní umělecká škola), způsob dokládání ze strany žáka je uveden níže.

o Ve střediscích volného času

▪ se umožňuje osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo vzdělávání konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 účastníků v jedné skupině,
• účastnící, kteří se účastní těchto konzultací nebo vzdělávání nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na ně podmínka plochy 15m2,
▪ se nově umožňuje osobní přítomnost na konzultaci nebo vzdělávání konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 30 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy za níže uvedených podmínek,

• účastnící těchto konzultací nebo vzdělávání podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné povinnosti (testování nemá středisko volného času povinnost provádět), způsob dokládání ze strany účastníka je uveden níže.

o toto mimořádné opatření stanoví jako podmínku osobní účasti na konzultaci nebo výuce v základních uměleckých školách a ve střediscích volného času (toto se vztahuje pouze na ty skupinové konzultace nebo výuku, kterých se účastní venku více než 3 žáci nebo účastníci) to, že žák nebo účastník, s výjimkou dětí do 6 let věku, které nemusí nic dokládat,

a) prokáže, že

i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

iii) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

c) podstoupí preventivní antigenní test (pozn.: myšleno na místě před výukou/vzděláváním, který je platný pouze jednorázově) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;
účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

 Sportovní činnosti v rámci provozu škol a školských zařízení se mohou konat ve vnějších prostorech (venku), umožňují-li jiná mimořádná opatření osobní přítomnost na vzdělávání. Pro obory středního a vyššího odborného vzdělávání, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího programu i nadále platí možnost sportovních aktivit, které jsou součástí vzdělávání i ve vnitřních prostorách. V případě sportovních činností v mateřských školách se nadále nic nemění a jsou povoleny uvnitř i venku.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu s účinností od 10. května 2021 na území celé České republiky se mění oproti současnému stavu tak, že je povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném
místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,

o to znamená, že na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry,

o při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy (děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole), ale doporučujeme při pohybu mimo areál MŠ dodržovat odstup dětí od jiných osob,

o povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov (včetně škol se současnými výjimkami) se nemění.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu maloobchodu a služeb s účinnosti od 10. května 2021 se mění oproti současnému stavu tak, že se mění pravidla provozu zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, anebo pravidla pro organizované volnočasové aktivity pro děti a mládež do 18 let, a to tak, že

o je možné poskytování služby v domácnosti uživatele služby,

o je možný provoz zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti nejvýše 3 účastníků a 1 osoby poskytující služby,

▪ účastníci nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.),

o je možný provoz zařízení nebo poskytování služby ve vnějších prostorech za přítomnosti více osob než 3 osob, nejvýše však 30 osob ve skupině, při dodržení podmínek, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy, bez využití vnitřních prostor (šatny apod.); subjekt provozující zařízení nebo organizující poskytování služeb vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osoby poskytující služby (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby; účastník, s výjimkou dětí do 6 let, před zahájením poskytování služeb:

▪ prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/19 daného mimořádného opatření, tj.

• osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

• osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

• osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

• osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

• přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19, nebo

▪ prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

▪ doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2,
který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

▪ podstoupí preventivní antigenní test (pozn.: myšleno jednorázově na místě před aktivitou, přičemž organizátor nemá povinnost testy poskytovat) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
subjekt organizující poskytování služeb prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle výše uvedených bodů, resp. v případě kdy účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast.
Provozování volnočasových aktivit má tedy stejné podmínky jako provoz základních uměleckých škol a středisek volného času (s výjimkou poskytování služby v domácnosti uživatele služby).

II.

Vláda vyslovila dne 6. května 2021 souhlas se stanovením dalších finančních prostředků pro školy za účelem podpory RT-PCR testování ve školách. Podrobné podmínky budou zveřejněny na počátku příštího týdne ve Věstníku MŠMT.

Finanční prostředky na podporu RT-PCR testování budou určeny výhradně právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy všech zřizovatelů s výjimkou škol zřizovaných státem. Pro právnické osoby, které se k RT-PCR testování závazně přihlásí, bude stanovena normovaná částka na provedený neinvazivní RT-PCR test ve výši 200 Kč vykázaný v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ve webové aplikaci CovidFormsApp.

Finanční prostředky budou poskytnuty jednorázově za všechny RT-PCR testy, které právnická osoba vykáže jako provedené ve webové aplikaci CovidFormsApp za období od data, od kterého se právnická osoba závazně přihlásí k RT-PCR testování – viz níže, do 30. června 2021. Prostředky budou poskytnuty prostřednictvím krajských úřadů v případě škol zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a soukromými subjekty. V případě církevních škol přímo MŠMT. O finanční prostředky nebude nutné žádat.

Právnické osoby, na které se možnost podpory RT-PCR testování ze státního rozpočtu vztahuje, se budou moci v systému sběru dat MŠMT (https://sberdat.uiv.cz/login) k RT-PCR testování přihlásit v rámci kontinuálního mimořádného dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření bude přístupné pouze těm právnickým osobám, kterým je finanční podpora RT-PCR testování určena (viz výše).

Šetření umožní právnickým osobám postupné přihlašování k RT-PCR testování, neboť MŠMT předpokládá, že řada subjektů bude o případných smlouvách s dodavateli RT-PCR testů nyní teprve jednat (případně vypisovat veřejnou zakázku) a k testování se tak připojí teprve v dalším období. Jako datum pro umožnění závazného přihlášení k testování od dalšího týdne bude vždy určena středa týdne předchozího. Pouze pro testování v týdnu od 10. května 2021 bude umožněno, vzhledem k datu spuštění šetření, přihlášení ex-post v termínu do 12. května 2021. Právnické osoby se tedy k testování budou závazně hlásit v následujících termínech:

Pro testování RT-PCR metodou od 10.5.2021 přihlášení nejpozději do 12.5.2021,
Pro testování RT-PCR metodou od 17.5.2021 přihlášení nejpozději do 12.5.2021,
Pro testování RT-PCR metodou od 24.5.2021 přihlášení nejpozději do 19.5.2021,
Pro testování RT-PCR metodou od 31.5.2021 přihlášení nejpozději do 26.5.2021,
Pro testování RT-PCR metodou od 7.6.2021 přihlášení nejpozději do 2.6.2021,
Pro testování RT-PCR metodou od 14.6.2021 přihlášení nejpozději do 9.6.2021,
Pro testování RT-PCR metodou od 21.6.2021 přihlášení nejpozději do 16.6.2021.

Přihlášení se k RT-PCR testování je neodvolatelné, pro období od data přihlášení k testování metodou RT-PCR nebudou subjektu již distribuovány ze strany MŠMT žádné další antigenní testy.
MŠMT 6. 5. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA
2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021 bylo vydáno:
Ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Zlínského kraje se uplatní níže uvedené. V těchto třech krajích vzhledem k epidemiologické situaci bude vyhodnoceno podle aktuálních dat, jestli je možné přikročit k uvolněním opatření ve školství. Vláda o tom rozhodne ve čtvrtek.

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 10. 5. 2021 (ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

o Na středních školách a konzervatořích

▪ se umožňuje osobní přítomnost žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků
prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, a to za podmínky, že se
vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina
tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v
neměnných třídách nebo odděleních.

o Na základních školách

▪ se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém
týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém
počtu tříd lze počet zaokrouhlit), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách
dětí nebo žáků.

o Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.

o Jazykové školy s právem statní jazykové zkoušky pokračují ve stejném režimu beze změn.

o V základních uměleckých školách

▪ na základní umělecké škole se umožňuje osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce bez ohledu
na to, zda se koná ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné
skupině,

• žáci, kteří se účastní těchto konzultací nebo výuky nejsou povinni podrobovat se testování
ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na
ně podmínka plochy 15m2,

▪ na základní umělecké škole se umožňuje osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce konané
pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 20 osob ve skupině tak, že
na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy za níže uvedených podmínek,

• žáci účastnící se těchto konzultací nebo výuky podléhají povinnému testování nebo jiné
obdobné povinnosti (testování nemá povinnost provádět základní umělecká škola),
způsob dokládání ze strany žáka je uveden níže.

o Ve střediscích volného času

▪ se nově umožňuje osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo vzdělávání, bez ohledu na to,
zda se koná ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 účastníků v jedné skupině,

• účastnící, kteří se účastní těchto konzultací nebo vzdělávání nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a
nevztahuje se na ně podmínka plochy 15m2,

▪ se nově umožňuje osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo vzdělávání konané pouze ve
vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 20 osob ve skupině tak, že na 1 osobu
připadá alespoň 15 m2 plochy za níže uvedených podmínek,

• účastnící těchto konzultací nebo vzdělávání podléhají povinnému testování nebo jiné
obdobné povinnosti (testování nemá středisko volného času povinnost provádět), způsob
dokládání ze strany účastníka je uveden níže.

o toto mimořádné opatření stanoví jako podmínku osobní účasti na konzultaci nebo výuce v základních
uměleckých školách a ve střediscích volného času (toto se vztahuje pouze na ty skupinové konzultace
nebo výuku, kterých se účastní vice než 3 žáci nebo účastníci) to, že žák nebo účastník:

a) prokáže, že

i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
nebo
ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním
výsledkem, nebo
iii) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID- 19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více
než 90 dní, nebo

b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském
zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je
určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
výsledkem, nebo

c) podstoupí preventivní antigenní test (pozn.: myšleno na místě před výukou/vzděláváním, který je platný
pouze jednorázově) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k
použití laickou osobou, s negativním výsledkem;
účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast
na vzdělávání.

Sportovní činnosti v rámci provozu škol a školských zařízení se mohou konat ve vnějších prostorech (venku), umožňují-li jiná mimořádná opatření osobní přítomnost na vzdělávání. Pro obory středního a vyššího odborného vzdělávání, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího programu i nadále platí možnost sportovních aktivit, které jsou součástí vzdělávání i ve vnitřních prostorách.
V případě sportovních činností v mateřských školách se nadále nic nemění a jsou povoleny uvnitř i venku.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu (ZDE)
s účinnosti od 10. května 2021 na území celé České republiky, které se mění oproti současnému stavu tak, že

o je povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,

▪ to znamená, že na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek
pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry,

▪ při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy (děti nemusí nosit
ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole), ale doporučujeme při pohybu mimo areál
MŠ dodržovat odstup dětí od jiných osob,

o povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov (včetně škol se současnými výjimkami)
se nemění.

mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu maloobchodu a služeb (ZDE) s účinnosti od 10. května 2021, a to kromě Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Zlínského kraje (o nichž bude vláda rozhodovat ve čtvrtek), se upravilo oproti současnému stavu tak, že se mění pravidla provozu zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako
jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, nebo
poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, anebo pravidla pro organizované
volnočasové aktivity pro děti a mládež do 18 let, a to tak, že

o je možné poskytování služby v domácnosti uživatele služby,

o je možný provoz zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti
nejvýše 3 účastníků a 1 osoby poskytující služby,

▪ osoby, které se účastní těchto aktivit nejsou povinny podrobovat se testování ani dokladovat jiné
skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.),

o je možný provoz zařízení nebo poskytování služby ve vnějších prostorech za přítomnosti více osob než 3 osob, nejvýše však 20 osob ve skupině, při dodržení podmínek, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2
plochy, bez využití vnitřních prostor (šatny apod.); subjekt provozující zařízení nebo organizující
poskytování služeb vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osoby poskytující služby (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby; účastník před zahájením poskytování služeb:

▪ prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/19 daného mimořádného opatření, tj.

• osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem, nebo

• osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS
CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

• osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“)
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

• osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

• přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19, nebo

▪ prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
▪ doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo
školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k
použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
▪ podstoupí preventivní antigenní test (pozn.: myšleno jednorázově na místě před aktivitou,
přičemž organizátor nemá povinnost testy poskytovat) na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití
laickou osobou, s negativním výsledkem, a
subjekt organizující poskytování služeb prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní
podmínky podle výše uvedených bodů, resp. v případě kdy účastníku, kterému vyjde pozitivní
výsledek testu, neumožní účast.
Provozování volnočasových aktivit má tedy stejné podmínky jako provoz základních uměleckých škol a středisek volného času (s výjimkou poskytování služby v domácnosti uživatele služby).

Dále ministerstvo informuje, že sběr dat avizovaný v informaci ze dne 30. 4. 2021, který měl probíhat ve dnech 6. května až 10. května 2021 v systému sběru dat (https://sberdat.uiv.cz/login) mimořádné dotazníkové šetření COVID 4, ke sdělení nezbytných údajů pro další zajištění potřebných testů, nebude z důvodu snížení administrativní zátěže škol a školských zařízení realizován a ministerstvo provede nápočet z jemu dostupných dat o reálné spotřebě testů.
MŠMT 4. 5. 2021