Komenského 7, příspěvková organizace

Z R U Š E N Í M I M O Ř Á D N Ý CH O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, postupem podle § 69 odst. 2 ve spojení s § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle § 3 odst. 7 zákona č. 94/2021 Sb.:

I.

S účinností ode dne 18. února 2022 od 23:59 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 26. ledna 2022, č.j. MZDR 1515/2022-2/MIN/KAN (screeningové testování ve školách).

II.

S účinností ode dne 18. února 2022 od 23:59 hod. se ruší mimořádné opatření
1. ze dne 5. ledna 2022, č.j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN (testování zaměstnanců a dalších osob),
2. ze dne 14. ledna 2022, č.j. MZDR 461/2022-2/MIN/KAN, a
3. ze dne 26. ledna 2022, č.j. MZDR 461/2022-3/MIN/KAN.

Odůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že postupně dochází ke zpomalování šíření onemocnění covid-19, které se projevuje v postupném snižování počtu denně nově diagnostikovaných případů nákazy virem SARS-CoV-2 a predikci vývoje epidemické situace na následující 2 týdny, která předpokládá trvající trend poklesu počtu nových případů, navrhl Národní institut pro zvládání epidemie Ministerstvu zdravotnictví k uvedenému datu ukončení plošného preventivního testování vybraných populačních skupin.
Předmětné plošné testování bylo zavedeno v době masivního šíření varianty omikron viru SARS-CoV-2 a v době vrcholící vlny této varianty s cílem identifikovat osoby nakažené, popř. podezřelé z nákazy, a tak zpomalit rychlost šíření nákazy v prostředí škol a školských zařízení nebo v rámci zaměstnání/firmy/podniku a zabránit tak výraznému negativnímu dopadu na chod škol a jednotlivých zaměstnavatelů v případě nekontrolovaného šíření nákazy, ke kterému by v případě netestování mohlo dojít.

V okamžiku zlepšování epidemické situace, kdy je předpoklad jeho trvání, a při stabilizované situaci zdravotního systému v souvislosti s poskytováním péče o pacienty se závažným průběhem onemocnění covid-19 není nadále nutné pokračovat v plošném preventivním testování tak významné části populace. Ministerstvo zdravotnictví si je od počátku vědomo organizační, finanční, časové i personální náročnosti tohoto testování pro všechny zúčastněné, a tak deklarovalo jeho zavedení pouze po nezbytně nutnou dobu. V nadcházejícím období tak bude kladen důraz především na testování osob s příznaky onemocnění, a to z důvodu včasné diagnostiky onemocnění covid-19 a zavedení případné adekvátní léčby.

Proto se Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo k uvedenému datu zrušit tato mimořádná opatření, ve znění pozdějších změn.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.
místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

INFORMACE K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM K MALOOBCHODU S ÚČINNOSTÍ OD 10. 2. 2022, RESP. OD 19. 2. 2022 A O ZRUŠENÍ POVINNÉHO TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A POVINNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNACŮ OD 19. 2. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 2. 2022 vláda schválila následující:

• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, s účinností od 10. 2. 2022 do 18. 2. 2022 (ZDE)
• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, s účinností od 19. 2. 2022 do 28. 2. 2022 (ZDE)
• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které ruší screeningové testování ve školách a testování zaměstnanců (ZDE)
• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, u účinností od 19. 2. 2022 (ZDE)

Nadále však bude platit nyní platné mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu (ZDE), ve znění mimořádného opatření (ZDE), ve znění mimořádného opatření (ZDE), a s účinností od 15. 2. 2022 ve znění mimořádného opatření (ZDE).

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, s účinností od 10. 2. 2022 a 19. 2. 2022

Od 10. 2. 2022 se ruší omezení a podmínky pro obchod, služby a volnočasové aktivity (zejména dokládání OTN). Nadále bude regulováno pouze konání hromadných akcí, a to omezením počtu současně přítomných osob:

• umělecká představení, sportovní utkání, kongresy a vzdělávací akce se mohou konat za účasti maximálně 1000 diváků, a to za podmínky, že jsou všichni diváci usazeni,
o od 19. 2. 2022 se umožňuje až 500 diváků, pokud nejsou usazeni, nebo v případě, že jsou všichni diváci usazeni, nejvýše 1000 diváků, ale přesahuje-li kapacita prostoru 1000 sedících diváků, lze z počtu míst nad 1000 obsadit ještě nejvýše 50 % maximální kapacity k sezení,
• ostatní hromadné akce (spolkové, kulturní, sportovní, tradiční akce, slavnosti a jiná shromáždění) se mohou konat za účasti maximálně 100 účastníků (omezení se nevztahuje na účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu),
o od 19. 2. 2022 se maximální počet účastníků zvyšuje na 500 osob,
• organizované volnočasové (zájmové) aktivity dětí a mládeže, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let se mohou konat za účasti maximálně 100 účastníků,
o od 19. 2. 2022 se maximální počet účastníků zvyšuje na 500 osob.

Znamená to tedy, že pro účely využívání služeb a činností, které upravovalo mimořádné opatření k maloobchodu, již není nikde povinnost dokládat OTN (očkování, negativní test, prodělání nemoci). V případě škol a školských zařízení se to týká zejména těchto činností:

• lyžařský výcvik, kdy pro užívání vleků a pro účely ubytování není povinnost žádného účastníka (žáka ani dozoru) dokládat OTN a lyžařské výcviky jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků,
• školní výlety (vícedenní i jednodenní), školy v přírodě či jiné zotavovací akce nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků,
• plavecký výcvik již není nijak omezen, provoz koupališť není regulován, stejně jako provoz jakýchkoli sportovišť,
• pořádání třídních schůzek, dnů otevřených dveří či jiných akcí pořádaných pro veřejnost nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků,
• koncerty, divadelní představení pořádané školou jsou omezeny pouze počtem diváků stejně jako obecně omezení divadelních představení či koncertů (viz výše) a diváci nejsou povinni dokládat OTN,
• volnočasové aktivity (kroužky) nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků,
• provoz školní jídelny je bez omezení (není již omezen počet osob u stolu), veřejnost není povinna dokládat OTN.

Pro střediska volného času doposud platilo, že v případě, kdy se činnosti účastní více než 20 osob nebo se nejedná o pravidelné aktivity neměnného kolektivu nebo se aktivit neúčastní pouze děti nebo žáci jedné školy, musely osoby předkládat OTN a zároveň vždy byl počet účastníků omezen na 100 osob. Od 10. 2.2022 platí, že nikdo, kdo se účastní aktivit SVČ, nemusí předkládat OTN, pouze zůstává v platnosti omezení maximálního počtu 100 účastníků, od 19. 2. 2022 v maximálním počtu 500 účastníků.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 18. 2. 2022 od 23:59 hod ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování ve školách a školských zařízení a k testování zaměstnanců

Od 19. 2. 2022 se tedy již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat děti, žáci, studenti ani zaměstnanci. Veškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření se s účinností od 19. 2. 2022 ruší bez náhrady. To znamená také, že

• povinnost školy informovat KHS o pozitivním testu dítěte/žáka/studenta/zaměstnance se ruší a školy KHS nekontaktují,
• školy již neposkytují KHS seznamy dětí/žáků/studentů/zaměstnanců, kteří byli určeni jako rizikový kontakt,
• školy mohou poskytnout součinnost KHS, nicméně již nejsou oprávněny předávat osobní údaje dětí/žáků/studentů/zaměstnanců (předávání údajů je nyní zakotveno v mimořádném opatření s jasným výčtem předávaných údajů, bez tohoto zákonného podkladu nejsou školy ani školská zařízení oprávněny předávat osobní údaje),
• zákonní zástupci/zaměstnanci/žáci/studenti již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test.

Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení.

• V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.),
• škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

V testování by mohla škola pokračovat pouze na striktně dobrovolném základě, a to jak ze strany školy, tak ze strany dětí/žáků/studentů, resp. zákonných zástupců. Škola by tak mohla testovat jen ty děti nebo nezletilé žáky, u kterých by měla písemný souhlas zákonných zástupců s testováním, v případě zletilých žáků nebo studentů pak souhlas těchto samotných žáků a studentů. Vzhledem k tomu, že povinné testování již nebude upraveno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, nebudou upraveny ani navazující důsledky a procesy případných záchytů pozitivních testů (pozitivní Ag test by tedy neznamenal okamžité opuštění školy či automatickou karanténu, pozitivně testovaná osoba by mohla nadále zůstat ve škole, pokud by jinak neměla příznaky infekční nemoci).

Povinné testování se bude od 19. 2. 2022 stále týkat žáků a studentů, kteří konají praxi u poskytovatele zdravotních služeb poskytujících jednodenní nebo lůžkovou péči a u poskytovatele sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelům sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení. Tato povinnost plyne z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb (ZDE).

• Toto testování nezajišťuje škola, zajišťuje jej zaměstnavatel (tedy dané zařízení, u kterého žák nebo student koná praxi).

Zbylé antigenní testy si školy ponechají pro případné budoucí využití. Tyto zůstatky lze případně použít pro dobrovolné testování dětí či žáků (nikoliv zaměstnanců), neboť je to v souladu s účelem, pro něž byly testy státem pořízeny (a uhrazeny primárně z prostředků Fondu solidarity).

Nadále však bude platit mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu.

Pro zopakování uvádíme výjimky z povinného nošení ochranného prostředku, které jsou relevantní pro školy a školská zařízení. Z povinného nošení ochranného prostředku jsou vyjmuty

• děti v mateřské škole,
• děti/žáci/studenti, pokud jsou usazeni a je současně přítomno pouze 50 dětí/žáků/studentů,
• s účinností do 14. 2. 2022 pedagogický pracovník nebo akademický pracovník při poskytování vzdělávání, který byl očkován proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání
• u účinností od 15. 2. 2022 pedagogický pracovník nebo akademický pracovník při poskytování vzdělávání, který byl očkován proti onemocnění covid-19 a od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě pracovníků, kteří dovršili 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byl očkován posilovací dávkou,
• další zaměstnanci v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby,
• děti, žáci a studenti v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
• pedagogický pracovník nebo akademický pracovník v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru,
• zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,
• ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže a při pobytu na škole v přírodě,
• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

MŠMT, 9. 2. 2022

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 31. 1. 2022 A 15.2. 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 26. 1. 2022 vláda schválila následující:

• Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců a dalších osob, s účinností od 31. 1. 2022 (ZDE),
• Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování ve školách, s účinností od 31. 1. 2022 (ZDE),
• Změna mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se zkrácení platnosti očkovacích certifikátů, s účinností od 15. 2. 2022 (ZDE).

1.
S účinností od 31. 1. 2022 se zavádí povinné testování studentů denní formy vzdělávání vyšších odborných škol a dochází ke změně režimu testování zaměstnanců těchto škol1. Testování probíhá ve stejném režimu jako testování dětí a žáků a zaměstnanců základních a středních škol a konzervatoří. Veškeré informace týkající se testování naleznete v manuálu (ZDE).

2.
S účinností od 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování ve školách a z povinného testování zaměstnanců obecně pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

• Tato výjimka dopadá na osoby, které se testují jak podle mimořádného opatření k testování ve školách (děti, žáci, studenti, zaměstnanci ZŠ, SŠ, KON, nově VOŠ apod.), tak i na osoby, které se testují podle mimořádného opatření k testování zaměstnanců,
• platí tedy ochranná lhůta 30 dnů od pozitivního výsledku PCR testu; po tuto dobu nejsou osoby povinny podrobovat se testování na školách či pracovištích,
o pro prokázání této skutečnosti je tedy nezbytné disponovat potvrzením o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení,
• tato změna se nedotýká situací, ve kterých je nutné doložit O(T)N jako podmínku pro vstup osob do vnitřních a venkovních prostor a pro účast na činnostech upravených mimořádným opatřením k maloobchodu a službám
o zde nadále platí, že podmínky splňuje i osoba, která prodělala onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech a prokáže tuto skutečnost příslušným certifikátem.

MŠMT požádalo dodavatele školních informačních systémů Bakaláři, Škola on-line, Edupage, Edookit a AMOS, aby tuto změnu ve svých systémech zohlednili a umožnili školám zadávat datum posledního
1 Potvrzujeme tak předběžnou informaci zaslanou vyšším odborným školách do datových schránek dne 25. ledna 2022.
laboratorně potvrzeného pozitivního PCR testu přímo do systému, aby bylo možné automaticky sledovat ochrannou lhůtu a její vypršení.

Dále informujeme, že od 31. 1. 2022 osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Uvedené se bude vztahovat jak na zaměstnance škol a školských zařízení, tak děti, žáky a studenty.

3.
Obecně se také zkracuje platnost očkovacích certifikátů tak, že od 15. 2. 2022 je platný pouze ten očkovací certifikát, u kterého od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou,

• zkrácení platnosti očkovacích certifikátů se tedy plošně týká všech osob, které dovršily 18 let,
• doba platnosti certifikátu se zkracuje na nejvýše 270 dnů od dokončeného očkovacího schématu (2. dávka u dvoudávkových vakcín, 1. dávka u jednodávkových vakcín),
• osobě, která má posilovací dávku, se doba platnosti očkovacího certifikátu nezkracuje,
• pokud osobě uplynula doba platnosti očkovacího certifikátu (tj. 270 dnů od dokončeného očkování) a nemá posilovací dávku, hledí se na ní, jako by nebyla očkovaná, což má důsledky především pro
o výjimku z nošení ochranného prostředku pro očkované pedagogické pracovníky,
o účast na činnostech a službách upravených mimořádným opatřením k maloobchodu a službám (vstup na vlek, do ubytovacích zařízení apod.),
o právo na 5 PCR testů v měsíci, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

MŠMT, 27. 1. 2022

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. LEDNA 2022

Testování zaměstnanců ve školách a školských zařízeních se od 17. 1. 2022 řídí:

• Mimořádným opatřením pro testování ve školách (ZDE) u zaměstnanců škol a školských zařízení, ve kterých probíhá testování dětí a žáků (přípravné třídy základní školy, přípravný stupeň základní školy speciální, základní školy, denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední školy) a zaměstnanců školní jídelny nebo školní jídelny – výdejny, která poskytuje školní stravování těmto dětem nebo žákům

• Novým Mimořádným opatřením pro testování všech zaměstnanců (ZDE) u zaměstnanců všech ostatních škol a školských zařízení neuvedených v předešlém bodě

Od 17. ledna 2022 se plošně testují všichni zaměstnanci škol a školských zařízení bez ohledu na to, zda jsou plně očkovaní nebo zda prodělali v posledních 180 dnech onemocnění covid-19.

V základních školách, středních školách, konzervatořích a některých školských zařízeních se režim testování zaměstnanců od začátku ledna 2022 odvíjí od intenzívnějšího režimu testování dětí a žáků v prvních dvou lednových týdnech.

Z tohoto důvodu budou v nadcházejícím období v platnosti dvě mimořádná opatření vedle sebe, a ve školství se tak budou testovat zaměstnanci ve dvou různých režimech:

Režim 1 (školský):

Poznámka: Na nastavení tohoto režimu, podle kterého se již testování nyní provádí, se nic nemění. Podle původního plánu se od 17. 1. 2022 mění frekvence testování na 1krát týdně. Zde opakujeme pouze základní pravidla podle mimořádného opatření.

Zaměstnanci škol a školských zařízení, ve kterých probíhá testování dětí a žáků (přípravné třídy základní školy, přípravný stupeň základní školy speciální, základní školy, denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední školy) a zaměstnanci školní jídelny nebo školní jídelny – výdejny, která poskytuje školní stravování těmto dětem nebo žákům se testují tak, že:
- Všichni zaměstnanci (neočkovaní, očkovaní, prodělaná nemoc) se v případě využití antigenních testů testují od 17. 1. 2022 pouze 1krát za týden, a to každé pondělí1
o pokud škola testuje děti a žáky PCR testy, neznamená to, že by nemohla zaměstnance testovat antigenními testy v termínu 1krát za týden; škola taky pro své zaměstnance může zvolit metodu PCR, jelikož PCR test ne starší 72 hodin nahrazuje antigenní testování,
- Pokud se zaměstnanec odmítne otestovat, je povinen (a to i v případě, že je očkován) ve vnitřních prostorech nosit respirátor vždy (až na níže stanovené výjimky), ve vnějších prostorech pak v
1 Není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se testování první vyučovací den v týdnu. Není-li zaměstnanec v “testovací” den přítomen na pracovišti, otestuje se první den své přítomnosti na pracovišti v daném týdnu.

případě, pokud nedodrží rozestup minimálně 1,5m od ostatních. Výjimky z této povinnosti jsou nadále stejné, čili

o ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě nebo žák při vzdělávání nebo poskytování školských služeb viděl na ústa pedagogického pracovníka, je možné, aby pedagogický pracovník použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od dětí nebo žáků,
o v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, hra na dechové nástroje), s tím, že musí pedagogický pracovník, udržovat od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru,
o osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
o osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo obdobný prostředek, a tuto skutečnost prokáží škole lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazenou zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

 

- V případě pozitivního antigenního testu provedeného na pracovišti, je zaměstnanec povinen bezodkladně opustit pracoviště a podstoupit konfirmační PCR test,

o v případě, že je konfirmační PCR test pozitivní, je zaměstnanec povinen toto nahlásit škole, která až v návaznosti na to v součinnosti s KHS provede trasování rizikových kontaktů splňujících podmínky vyplývající z metodického pokynu hlavní hygieničky; stejný postup se uplatňuje v případě, kdy je pozitivně antigenně testováno dítě nebo žák,
o „pobyt zaměstnance doma“ do doby výsledku konfirmačního PCR testu se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci za tu dobu náleží náhrada platu/mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku, pokud nevykonává po tuto dobu práci z domova.

- Další pravidla tohoto testování najdete v manuálu pro testování ve školách (ZDE), který je nadále uplatnitelný.

- Zaměstnanec, který by z titulu svého (jiného) zaměstnaní podléhal i testování podle režimu 2 (níže), se testuje pouze podle testování zaměstnanců podle školského režimu 1. Tuto skutečnost musí jinému zaměstnavateli doložit potvrzením od zaměstnavatele; jiný zaměstnavatel je povinen toto potvrzení akceptovat.

 

Režim 2 (obecný):

Zaměstnanci škol a školských zařízení, ve kterých neprobíhá testování dětí a žáků (typicky MŠ, VOŠ, ZUŠ, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, školská poradenská zařízení), se od 17. 1. 2022 testují tak, že

- všichni zaměstnanci (bez ohledu na to, zda jsou očkovaní, nebo prodělali covid-19) se testují 2krát týdně tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí kalendářní den po předchozím testování (typicky se tedy testuje v pondělí a ve čtvrtek, nicméně je možné zvolit např. v případě směnného provozu i jiný režim, např. úterý a pátek),
- pokud se zaměstnanec odmítne testovat, nařizuje se zaměstnavateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušné KHS, v jejíž obvodu zaměstnavatel vykonává činnost. Zaměstnanci, který odmítne podstoupit test, se nařizuje:

o nosit respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (dále jen „respirátor třídy FFP2“), po celou dobu přítomnosti na pracovišti, a
o dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné, a
o stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest. Zaměstnavateli se nařizuje zajistit organizačním opatření.

Výjimka z povinného nošení ochranné prostředku v tomto případě není.

- povinnost podstoupit testování se nevztahuje na osobu, která doloží2, že:
o podstoupila v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
o podstoupila v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, nebo
o podstupuje testování u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu,
▪ k prokázání této skutečnosti vydá zaměstnavatel písemné potvrzení zaměstnavatele nebo právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu, o tom, že u nich podstupuje testování podle tohoto mimořádného opatření.

 

Povinnosti zaměstnavatele:

o zajistit pro zaměstnance testy,
o vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů, a uchovávat tuto evidenci po dobu 90 dnů,
o zaslat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam osob, které byly testovány s pozitivním výsledkem, který obsahuje stejné údaje jako evidence podle výše

2 Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli prokázat tyto skutečnosti:
a) záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (digitální certifikát EU COVID) nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb, nebo
b) písemným potvrzení zaměstnavatele nebo právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu, o tom, že u nich podstupuje preventivní testování zaměstnanců.

uvedeného bodu a kontaktní telefonní číslo testované osoby, a to nejpozději následující den po testování formou elektronického hlášení3.

 

Povinnosti zaměstnance:

o v případě, že má zaměstnanec pozitivní antigenní test, bezodkladně uvědomí zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2, pracoviště opustí a poskytne součinnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který mu nařídí karanténu v délce trvání pěti dnů ode dne provedení testu. Do doby nařízení karantény zaměstnanec nosí respirátor třídy FFP2 a zamezí kontaktu s jinými osobami, pokud to je možné, nejdéle však pět dnů ode dne provedení testu,
o zaměstnanci je tedy po dobu 5 dnů nařízena karanténa, není povinen jít na konfirmační PCR test a do práce se vrací po uplynutí karantény (čili 5 dnů),
o při návratu z karantény je zaměstnanec povinen podstoupit antigenní test na pracovišti nebo v místě výkonu své činnosti v první den, kdy po ukončení karantény bude přítomen na pracovišti, nebo v místě výkonu své činnosti,
o pokud bude zaměstnanec při antigenním testu provedeném po návratu z karantény stále pozitivní, je mu opět nařízena karanténa na dobu 5 dnů a celý výše uvedený cyklus se opakuje,
o zaměstnanec může jít po pozitivním antigenním testu dobrovolně na PCR test - v případě negativního výsledku a absenci příznaků onemocnění karanténu KHS ukončí a zaměstnanec se vrací do práce a dále se testuje podle běžných pravidel pro testování dle režimu 2,
o karanténa se považuje za překážku na straně zaměstnance (zaměstnanci náleží náhrada platu/mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku jako při běžné nemoci) a vedle toho zaměstnanci náleží po dobu karantény (nebo izolace) mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (příspěvek při karanténě/izolaci náleží ve výši až 370 Kč za kalendářní den a poskytuje se vedle náhrady mzdy, platu, odměny z dohody, sníženého platu, snížené odměny v době prvních 14 dnů trvání této sociální události. Součet náhrady mzdy a příspěvku nesmí však přesáhnout 90 % průměrného výdělku zaměstnance za počet neodpracovaných hodin). Podrobnosti uvedeny zde.

 

Vztah mezi režimem 1 (školským) a režimem 2 (obecným):

Vzhledem k tomu, že ve školství platí dva různé režimy testování, může dojít k situaci, kdy bude zaměstnanec spadat právně pod oba dva režimy. V takovémto případě se postupuje tak, že pokud je zaměstnanec zaměstnancem školy, ve které probíhá testování dětí a žáků, řídí se tento zaměstnanec pouze pravidly vyplývajícími z mimořádného opatření pro testování dětí a žáků (režim 1 - školský).

3 Konkrétní parametry elektronického hlášení a další podrobnosti v tuto chvíli bohužel nejsou k dispozici. Jakmile je Centrální řídící tým a Ministerstvo zdravotnictví zveřejní, budeme samozřejmě školy a školská zařízení informovat.

Zaměstnavatel pak pro tyto zaměstnance vydává písemné potvrzení, že se zaměstnanec podrobuje testování u něj.

- Příklad 1 – jsem zaměstnancem školy, ve které probíhá testování dětí a žáků (např. SŠ), a zároveň jsem zaměstnancem školy, ve které testování dětí a žáků neprobíhá (např. VOŠ) - testuju se pouze ve škole, ve které probíhá testování žáků (pouze 1krát týdně), platí pro mne pravidla režimu 1 - školského (především jde zaměstnanec na konfirmační PCR), na VOŠ se prokážu písemným potvrzením, že se testuju na SŠ,
- Příklad 2 – jsem zaměstnancem dvou různých škol, na kterých probíhá testování dětí a žáků (např. dva poloviční úvazky na dvou různých ZŠ) - testuju se pouze v jedné škole, ve druhé škole se prokážu písemným potvrzením zaměstnavatele, že se testuju na dané škole,
- Příklad 3 – jsem zaměstnancem dvou různých škol, na kterých neprobíhá testování dětí a žáků (např. MŠ a ZUŠ) - testuji se pouze na jedné škole v souladu s režimem 2 - obecným (2krát týdně), na druhé škole se prokazuji písemným potvrzením zaměstnavatele o tom, že se testuji na dané škole,
- Příklad 4 – jsem zaměstnancem ZŠ a také zaměstnancem ZUŠ - testuji se pouze na ZŠ 1krát týdně a na ZUŠ donesu potvrzení o testování v ZŠ,
- Příklad 5 - jsem zaměstnancem SŠ a také zaměstnancem výrobní společnosti - testuji se pouze v SŠ 1krát týdně a do firmy donesu potvrzení o testování v SŠ a ve firmě nemám povinnost se testovat.

 

Povinné testování zaměstnanců (režim 2 - obecný) může dopadat také na žáky a studenty, kteří konají praxi na pracovišti fyzické nebo právnické osoby. Tito žáci a studenti se pro účely testování také považují za zaměstnance, nicméně ne automaticky u každého žáka nebo studenta nastupuje povinnost podrobit se testování na pracovišti osoby, u které praxi vykonává

• žák střední školy a konzervatoře v denní formě studia – testuje se povinně podle režimu 1 - školského jako žák; není povinen se již podrobovat testování na praxi v režimu 2 - obecném (platí však, že školní testování se může fakticky odehrát na pracovišti - právně se však jedná stále o testování v režimu 1 školském se všemi jeho pravidly a důsledky),
• ostatní žáci a studenti (studenti VOŠ či žáci jiné než denní formy studia), kteří konají praxi na pracovišti fyzické nebo právnické osoby a zároveň nemají jiné zaměstnání – testují se u fyzické nebo právnické osoby, u které jsou na praxi, v režimu 2 - obecném, jelikož jsou pro účely testování považovaní za jejího zaměstnance; zaměstnavatel je povinen těmto žákům nebo studentům poskytnou testy (nikoliv škola, na které žáci nebo studenti studují),
• ostatní žáci a studenti (studenti VOŠ či žáci jiné než denní formy studia), kteří konají praxi na pracovišti fyzické nebo právnické osoby a zároveň mají zaměstnání (např. i brigády na DPP) - se testují u svého zaměstnavatele, nemusí se již testovat na praxi, pouze předloží potvrzení, že se testují u svého zaměstnavatele,
o Příklad – jsem student VOŠ, který zároveň pracuje v knihovně – testuju se pouze u zaměstnavatele (knihovna), na praxi jen doložím potvrzení, že se testuji u zaměstnavatele.

 

Upozorňujeme a připomínáme:

V souvislosti s nástupem varianty omikron je s účinností od 17. ledna 2022 avizována další změna karanténních pravidel (příslušný metodický pokyn hlavní hygieničky však zatím nebyl vydán). Mělo by dojít ke zrušení výjimek z karantény obsažených nyní v článku IV Metodického pokynu pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 s účinností od 11 .1. 2022 do 16. 01. 2022.

To bude znamenat, že karanténa bude při splnění stanovených podmínek (rizikový kontakt s osobou, u níž bylo potvrzeno onemocnění covid-19 PCR testem či Ag testem provedeným poskytovatelem zdravotních služeb) nařízena ze strany KHS i osobám s očkováním (včetně 3. dávky) a osobám po prodělané nemoci covid-19 v posledních 180 dnech.

V této souvislosti s ohledem na značnou infekčnost varianty omikron a za účelem snížení dopadu karanténních opatření na školy zdůrazňujeme následující pravidla:

• V případě testování jednou týdně (v pondělí nebo první den výuky v týdnu) antigenními testy (dětí, žáků i zaměstnanců) důsledně dodržujte pravidla pro ochranu nosu a úst až do zjištění výsledku testu všech osob zdržujících se ve společném prostoru (třída, kancelář, sborovna).
• Zajistěte okamžitý odchod osoby s pozitivním výsledkem antigenního testu ze školy či z pracoviště (popřípadě její oddělení od ostatních do připravené izolační místnosti).
• V případě pondělního testování PCR testy důrazně doporučujeme užívat ochranu nosu a úst (i při samotné výuce) až do zjištění výsledku testu všech osob zdržujících se ve společném prostoru (třída, kancelář, sborovna).
• Podle pravidel pro určování rizikového kontaktu ze strany KHS, a tedy rozhodování o karanténě dotčených osob, je zásadní skutečnost, zda při kontaktu měly osoby nasazenu adekvátní ochranu dýchacích cest nebo nikoliv.
• Obecně pak opětovně doporučujeme žákům i zaměstnancům školy připomenout pravidla vyplývající z “rouškového” mimořádného opatření spočívající v tom, že žáci a studenti mohou ve škole (ve vnitřním prostoru) odložit ochranu nosu a úst až v okamžiku, kdy jsou usazeni na svých místech ve třídě. Obdobně platí pro pedagogické pracovníky (očkované), že odkládají ochranu nosu a úst až v okamžiku zahájení výuky ve třídě.

MŠMT, 12. 1.2022

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZMĚNY DOBY TRVÁNÍ KARANTÉNY A IZOLACE OD 11. 1. 2022 A PRAVIDEL PRO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. 1. 2022

Na jednání vlády 5. 1. 2022 bylo schváleno

- nové mimořádné opatření k testování zaměstnanců a dalších osob s účinností od 17. 1. 2022 (přičemž speciální pravidla stanovená mimořádným opatřením ke screeningovému testování ve školách zůstávají zachována),

o podrobné informace k
o realizaci tohoto mimořádného opatření MŠMT připravuje a zašle školám a školským zařízením v průběhu tohoto týdne.

- nový Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 s účinností od 11. 1. 2022 do 16. 1. 2022.

 

Nové mimořádné opatření k testování zaměstnanců a dalších osob s účinností od 17.1. 2022:

o Stanoví povinnost testování i pro zaměstnance očkované, nebo po prodělaném covidu-19.
o Stanoví frekvenci testování 2krát týdně.
o Uplatní se na zaměstnance škol a školských zařízení, kde se netestují děti nebo žáci podle speciálního mimořádného opatření ke screeningovému testování ve školách.
o Detailnější informace o novém obecném režimu testování zaměstnanců zašleme v průběhu tohoto týdne.
o Zajištění antigenních testů k testování zaměstnanců je povinností zaměstnavatele. Antigenní testy pro zaměstnance nebudou školám centrálně distribuovány. Pro testování zaměstnanců není možné využívat testy, které jsou do ZŠ a SŠ distribuovány od podzimu 2021 – tyto testy jsou účelově vázané pro použití výhradně dětmi a žáky. Případné zbylé testy z distribuce na jaře 2021 je možné pro testování zaměstnanců využít. Je potřeba, aby si školy testy zajistily v potřebném množství samostatně nebo ve spolupráci se zřizovatelem. Nákup antigenních testů mohou školy veřejných zřizovatelů hradit i z „přímých“ ONIV přidělovaných ze státního rozpočtu. Soukromé a církevní školy a školská zařízení mohou již nyní využít příspěvek zdravotních pojišťoven. Více informací na https://www.samotesty-covid.cz/.

o Pozn: Ve vybraných školách a školských zařízeních, ve kterých se testují děti a žáci podle speciálního mimořádného opatření ke screeningovému testování ve školách (tedy v ZŠ, SŠ a konzervatořích a vybraných školských zařízeních), se na zaměstnance uplatní speciální pravidla tohoto speciálního mimořádného opatření, přičemž nynější testování 2krát týdně se od pondělí 17. 1. 2022 podle původního plánu mění na 1krát týdně. To samé platí i pro testování samotných dětí a žáků.

 

Informace o obsahu relevantním pro školy a školská zařízení z metodického pokynu hlavní hygieničky k izolacím a karanténám účinném od 11. 1. 2022 do 16. 1. 2022:

o Izolace je nařízena osobám s pozitivním PCR testem nebo osobám, které mají pozitivní AG test provedený poskytovatelem zdravotních služeb a zároveň příznaky onemocnění covid-19, a to v délce min. 5 dnů.
o Karanténa je nařízena osobám, které s pozitivně testovaným byly v rizikovém kontaktu, a to v délce 5 dnů.
o Karanténa se nenařizuje osobám, které mají očkování, nebo prodělaly covid-19 v posledním půl roce, s tím, že se zvažuje toto upravit jinak od 17. 1., o čemž vás budeme informovat.

Za rizikové kontakty jsou považovány osoby, které byly v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou v průběhu dvou dnů před objevením se příznaků nebo před provedením testu. V prostředí škol je za rizikový kontakt považována osoba, která:

o měla s pozitivně testovaným fyzický kontakt bez použití respirátoru,
o měla s pozitivně testovaným kontakt tváří v tvář ve venkovním či vnitřním prostředí nebo s ním pobývala v jedné uzavřené místnosti:
▪ ve vzdálenosti menší než 1,5 m
▪ po dobu minimálně 5 minut
▪ bez použití respirátoru,
o seděla v dopravním prostředku dvě řady od pozitivní osoby.

V případě sporného bodu je nutno provést vždy individuální posouzení míry rizika s ohledem na délku trvání kontaktu, intenzitu kontaktu, místo kontaktu a použití adekvátního ochranného prostředku dýchacích cest.

Obecná pravidla k ukončení izolace a karantény, která se uplatňují od 11. 1. 2022

• Izolace se ukončí
o osobě nevykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 po uplynutí minimálně 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu, a to bez provedení „ukončovacího“ RT-PCR testu;
o osobě, která podstoupila na základě pozitivního výsledku antigenního testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb konfirmační vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, a tuto skutečnost doloží, izolace se této osobě ukončí ke dni obdržení negativního výsledku RT – PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2;
o u osoby vykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 izolace trvá po dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň 2 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění covid-19 nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak, přičemž celková doba izolace nesmí být kratší než 5 dnů ode dne odběru prvního pozitivního testu a ukončuje se bez provedení RT-PCR testu;
o osobě, u které byla izolace ukončena, je doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení izolace všude i nad rámec mimořádného opatření na ochranu dýchacích cest.

• Karanténa se ukončí
o osobě s nařízenou karanténou nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény; osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit respirátor min. třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících 5 dní od ukončení karantény všude i nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest, v případě projevu příznaků onemocnění covid-19 v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19 se této osobě nařídí absolvovat RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a v případě pozitivního výsledku tohoto testu se jí nařídí izolace.
MŠMT, 10. 1. 2022