Komenského 7, příspěvková organizace

stahnout pdf

 

1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád mateřské školy
Komenského 7
Škola: 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace
Provozní řád mateřské školy Komenského 7
Č.j.: 1MSKV/MS1/234/2022
Účinnost od: 1.9.2022
Spisový znak: 1.2
Platnost od: 31.8.2022
Skartační znak: S 10
Vypracovala: Vedoucí učitelka MŠ Martina Stejskalová
Schválila a vydala ředitelka školy: Mgr. Bc. Zdeňka Tichá
Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2022
Změny v pokynu (číslo, datum, strana, účinnost, provedl)

Obsah:
Článek 1: Obecná ustanovení
Článek 2: Údaje o škole
Článek 3: Prostorové podmínky a vybavení MŠ
Článek 4: Mikroklimatické podmínky na MŠ
Článek 5: Provozní podmínky jednotlivých MŠ, časové rozložení činností (režim dne) a režimové požadavky s ohledem na věkové zvláštnosti dětí předškolního věku
Článek 6: Pracovní podmínky, údržba a provoz na MŠ
Článek 7: Závěrečná ustanovení
1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD

Článek 1: Obecná ustanovení

1.1 Podle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, jsou školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku povinny zajistit pro výchovu a vzdělávání plnění takových hygienických požadavků, které jsou upraveny prováděcím právním předpisem na následující komodity:
a) prostorové podmínky
b) vybavení
c) mikroklimatické podmínky (hluk, osvětlení, vytápění, větrání, zásobování vodou)
d) provoz
e) úklid
f) nakládání s prádlem.

1.2 Provozní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, konkrétně upravuje v souladu s § 7 odst. 2, č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, v jednotlivých mateřských školách jako místech poskytování předškolního vzdělávání

 • režim dne a požadavky zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí předškolního věku,
 • podmínky jejich pohybové výchovy, otužování a pobytu venku,
 • režim stravování včetně pitného režimu.

1.3 Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu v případě, že podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně zdraví.

1.4 Související předpisy v platném znění:

 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb.
 • vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • vyhláška č. 137/2004Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

Článek 2: Údaje o škole

2.1 Název a adresa školy, její ředitel a zřizovatel, kontakty
1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1.MŠ), sloučené zařízení 8 mateřských škol, tzv. míst poskytovaného vzdělávání
Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
IČ: 712 37 003
Telefon: sekretariát 1. MŠ – 606 677 289
ředitelka 1.MŠ – 776 142 100
Webové stránky školy: www.materinkykv.cz
Email: info@materinkykv.cz nebo reditelka@materinkykv.cz
Statutární zástupce – ředitelka školy: Mgr. Bc. Zdeňka Tichá
Zřizovatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

Každá MŠ
je organizační součástí 1. MŠ a slouží výhradně jako místo poskytování předškolního vzdělávání a školských služeb, které je doplňováno dalšími aktivitami ve spolupráci s různými partnery. Na každé MŠ je zajištěno školní a závodní stravování v samostatných školních jídelnách (dále jen ŠJ). Stravování cizích strávníků mateřská škola neposkytuje. Výjimkou je stravování delegací a dětí z partnerských MŠ.

2.2 Název, adresa, typ, kapacita, provozní doba a využití odloučeného pracoviště, kontakty

Název MŠ: Barevná školka
Adresa MŠ: Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary
Typ školy: mateřská škola s celodenní péčí
Stanovená kapacita: 110 dětí
Provozní doba: od 6,00 hodin do 16,30 hodin
Telefon (MŠ, ŠJ): 606 677 250, 606 677 288
Email: komenskeho7@materinkykv.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Zdeňka Tichá
Využití MŠ: mateřská škola není využívána pro další aktivity, výjimkou jsou nadstandardní aktivity pro děti pořádané mateřskou školou v rámci vzdělávacího programu (druh aktivity, časové zařazení, organizace, odborné zajištění)

Článek 3: Prostorové podmínky a vybavení MŠ
3.1 Prostorové podmínky

a) Prostor pro pobyt dětí v MŠ – herna, třída: splňuje zákonnou podmínku volného prostoru místnosti a odpovídá svým rozměrem min. 4 m2 na 1 dítě.
b) Prostor pro odkládání oděvů a obuvi – šatna: se nachází u každé třídy, vyhovuje svým rozměrem pro umístění všech 28 dětí.
c) Prostor pro odpočinek a relaxaci – část herny, třídy nebo ložnice: splňuje zákonnou podmínku volného prostoru místnosti a odpovídá svým rozměrem min. 1,20 m na 1 dítě.
d) Sociální zázemí (umývárna a záchody) jsou přístupné přímo ze třídy i šatny dětí, disponuje 5 umyvadly, 1 sprchovým koutem se sníženým vstupem a oddělenými WC prostory s 5 záchody. Všude je tekoucí studená i teplá voda (její doporučená teplota je nastavená směsnou baterií, ke které má přístup pouze dospělá osoba).

3.2 Vybavení MŠ
Při vybavování MŠ, zahrad i sportovišť mobiliářem jsou od dodavatelů vyžadována platná osvědčení o jejich hygienické nezávadnosti vydané Státním zkušebním ústavem.

a) Pobytové místnosti pro děti (herny a třídy) jsou vybaveny nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí. Velikostní typy školního nábytku a ergonomické zásady práce dětí vsedě odpovídají příloze č. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v platném znění. Pracovní stoly mají matný povrch. Rozsazení dětí u stolů a židlí různé výšky se řídí pedagog jejich tělesnou výškou; dále se přihlíží ke speciálním vzdělávacím potřebám, tj. případnému zdravotnímu postižení dítěte. Pedagog vždy dbá na to, aby u dětí nedocházelo k jednostrannému zatížení svalových skupin. V pobytových místnostech jsou vytvořeny relaxační koutky s odpovídajícím vybavením (pomůcky, hračky…) umístěným v nábytku dostupné výšky, bezpečně uzavíratelných skříňkách, zásuvkách, policích.
b) Podlahy v pobytových místnostech a na chodbách jsou opatřeny PVC, koberci, plovoucí podlahou, dlažbou. Vstupní schody do budovy a přilehlé prostory před šatnami dětí mají lino nebo dlažbu s protiskluzovou úpravou.
c) Zahrada a sportoviště jsou v bezprostřední blízkosti MŠ. Při volbě nových rostlin a dřevin vysazovaných na pozemky MŠ je zohledněn ochrana zdraví dětí, dřeviny nesnižují požadované parametry denního osvětlení ve vnitřních prostorách budov MŠ. Vzdálenost sázené dřeviny od obvodové zdi je dodržována. Vysazené rostliny, travnaté plochy a dřeviny jsou řádně udržovány. Pro venkovní hrací plochy je zabezpečen přívod vody ke kropení a čištění v kvalitě pitné vody z městského vodovodu.

Vybavení zahradními prvky (soupis):

 • Houpadla 4ks
 • Trampolína
 • Pískoviště 3x
 • Zahradní altán
 • Zahradní domeček 1x
 • Dřevěný vlak
 • Dřevěné auto
 • Loď se skluzavkou
 • Multifunkční hřiště
 • Zahradní prvek housenka
 • Balanční most
 • Tabule psací

d) Lékárničky jsou umístěny v kanceláři školy, školní kuchyni, výdejně a v umývárnách u každé třídy. U každé lékárničky je umístěn traumatologický plán a seznam jejího obsahu, který doplňuje pověřený zaměstnanec vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků k doplnění.
e) V mateřské škole se nevyskytují dveře kývavé nebo turniketové, ani prosklená dveřní křídla. Zasklená dveřní křídla a všechny prosklené plochy v úrovni dveří jsou opatřeny bezpečnostním sklem (ve výšce 1 m jsou opatřeny výstražným barevným označením). Všechny dveře v pobytových prostorách mají jednotnou šířku 0,8 m.
f) Okna tvoří součást všech prostor v budově MŠ. Jsou plastová, dvoudílná s možností otevření celého křídla nebo na ventilaci. V zelené budově ve 4. třídě jsou uzamykatelná.

Článek 4: Mikroklimatické podmínky na MŠ

Pro výchovu a vzdělávání dětí jsou používány pobytové místnosti (herny, třídy), které splňují požadavky na osvětlení, vytápění, větrání, velikost a vybavení. V těchto prostorách není překročen maximální počet dětí daný plošnou výměrou místnosti ve smyslu předepsané zákonné normy.

a) Hluk
MŠ neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud jsou na OP prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně ujednáno, že hlučné práce budou prováděny zásadně v době mimo vzdělávání a odpočinek dětí. Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do budovy (doprava, apod.) nepřekračuje hygienické limity.

b) Osvětlení
Všechny prostory sloužící ke vzdělávání dětí mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je přímý (postranní okna) a shora (umělé osvětlení). Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena vytahovacími meziokenními žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé osvětlení ve třídách a hernách zajišťuje jejich celkové osvětlení, kde je použito zpravidla zářivkové osvětlení, v provozních místnostech pak žárovkové. Zářivková osvětlovací tělesa jsou opatřena kryty zamezujícími blikání světla. Umělé osvětlení lze použít jako doplňující pro denní světlo, postupně lze zapínat svítidla umístěná rovnoběžně s osvětlovacími otvory. Úroveň a regulace denního osvětlení, rozložení světla a zábrana oslnění je řešeno v souladu s normovými hodnotami a požadavky.

c) Vytápění a parametry mikroklimatických podmínek
Tělesa ústředního topení ve školních prostorách jsou zajištěna bezpečnými dřevěnými kryty proti úrazu. Orientační kontrolu teploty vzduchu v pobytových prostorách je zabezpečeno pomocí nástěnných teploměrů, které jsou umístěny mimo obvodové stěny místnosti a přímý dopad slunečního záření.

Pozn.: Zima: třída MŠ a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu: průměrná výsledná teplota v pobytové místnosti 22 ± 1°C, minimální výsledná teplota v místnosti 19°C, rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníku nesmí být větší než 3°C . Při poklesu teploty vzduchu v prostorách určených k dlouhodobému pobytu dětí ve třech po sobě následujících dnech pod 18°C, ne však méně než na 16°C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto prostorách v jednom dni pod 16°C, musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.

Léto: třída MŠ a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu: průměrná výsledná teplota v místnosti 28°C, maximální výsledná teplota v místnosti 31°C, při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30°C a kdy je vyšší než 31°C, musí být přerušeno vzdělávání nebo zajištěno pro děti jiné náhradní opatření, např. jejich pobytem mimo budovu a zajištěním pitného režimu. Relativní vlhkost je celoročně v rozmezí 30 - 70 %. Rychlost proudění vzduchu je celoročně 0,1 - 0,2 m/s.

d) Větrání
Všechny prostory využívané pro pobyt dětí v budově MŠ (třídy, šatny, WC ….) jsou přímo větratelné. Ve školní kuchyni je zajištěna výměna vzduchu vzduchotechnikou, lze ale také zajistit přímé větrání. Intenzita větrání odpovídá požadavkům přílohy č. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění. Okna jsou zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu. Ovládání ventilačních otvorů je dosažitelné z podlahy. Otevírání ventilačních oken je zajištěno. Nejvíc exponované pobytové místnosti nemají instalovány stropní ventilátory.

e) Zásobování pitnou vodou, zajištění pitného režimu
Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů tedy provádí správce veřejného vodovodu. V MŠ je instalováno zahradní pítko. Z kapacitních hledisek dodávka vody splňuje požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění, kdy na 1 dítě v předškolním věku musí být k dispozici nejméně 60 l vody na den.
Způsob zajištění pitného režimu je konkrétně popsán v bodu č. 5.8.

Článek 5: Provozní podmínky jednotlivých MŠ, časové rozložení činností (režim dne) a režimové požadavky s ohledem na věkové zvláštnosti dětí předškolního věku

Pedagogové člení jednotlivé činnosti na zátěžové a klidové, řízené a spontánní. Pravidelně zařazují pohybové činnosti, spontánní hru, pobyt na čerstvém vzduchu, pobyt v přírodě, dostatečný spánek a relaxaci, zdravou životosprávu a správné stravování včetně pitného režimu, posilování kladného vztahu k pohybu a zvyšování tělesné zdatnosti a odolnosti dítěte. Děti s příznaky infekčních onemocnění učitelky neprodleně izolují a předají rodičům k domácímu ošetřování.

5.1 Příchod a odchod dětí

příchod do 8,00 hodin
odcházení dětí po obědě 12,00 – 12,30 hodin
odcházení odpoledne od 14,30 hodin do 16,15 hodin

Z bezpečnostních důvodů jsou budovy uzavřeny (zvenku opatřeny koulí). ZZ při předávání dětí zvoní na svou třídu, případně na scházecí a rozcházecí třídu (Žlutá třída, druhé patro ve žluté budově).
V době zhoršené epidemiologické situace a z důvodů snížení rizika nákazy Covid19 jsou ZZ povinni nosit v celém areálu MŠ roušky, děti přivádět do MŠ včas do 8.00hod. a zbytečně se nezdržovat v areálu MŠ.

 • Omlouvání dětí:
 • osobně nebo telefonicky na tato telefonní čísla, vždy do 8,00 hodin:
 • Žlutá třída 606 677 264
 • Modrá třída 606 677 265
 • Červená třída 606 677 266
 • Zelená třída 606 677 267
 • u povinného předškolního vzdělávání je nutné záznam o omluvě podepsat na omluvném listu dítěte vedeném třídním učitelem
 • u nepřítomnosti delší než 14 dní uvádí rodič i důvod nepřítomnosti dítěte.
 • nepřítomnost pro onemocnění, nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v MŠ, osobně, písemně, nebo telefonicky, popřípadě SMS zprávou.

5.2 Spontánní hra zařazována podle věku dětí a režimu jednotlivých tříd

 • zařazení během dne se řídí TVP PV, náplní dne a momentálními podmínkami
 • zařazení v režimu je průběžné

5.3.1 Činnosti dětí řízené pedagogem jsou zařazovány podle třídních vzdělávacích programů, náplně dne a momentálních podmínek. Jejich délka a zařazení odpovídá věku dětí. Zpravidla jsou zařazovány v průběhu dopoledních aktivit mezi 9. – 10. hodinou.

5.4 Pohybové aktivity

Pedagogové dbají na průběžné větrání pobytové místnosti v průběhu jednotlivých činností. Zároveň kontrolují přiměřené oblečení.

 • pohybové aktivity se odehrávají ve třídách, škola nedisponuje tělocvičnou
 • druh pohybových aktivit – zdravotní cvičení, protahovací cviky, obratnostní cvičení, pohybové a taneční hry, relaxační cvičení
 • zařazování pohybových aktivit v denním režimu se řídí třídními vzdělávacími programy, věkem a schopnostmi dětí a momentálními podmínkami

5.5 Pobyt venku

V MŠ se dětem předškolního věku stanovuje denní doba pobytu venku zpravidla na 2 hodiny dopoledne, odpoledne se pak řídí celkovou délkou pobytu dětí v MŠ. Pedagogové dbají na přiměřené oblečení dětí. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách (např. silný mráz) a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné provádět činnost dětí ve venkovním prostředí školní zahrady nebo stíněných teras v co největším rozsahu.

 • k pohybové aktivitě je využívána zahrada MŠ a okolí školy
  údržba zeleně probíhá 1x do měsíce sekáním trávy, o porosty pečuje provozovatel ve spolupráci s Lázeňskými parky a sady, pískoviště jsou chráněna ochrannou plachtou, písek je měněn 1x ročně
 • pobyt venku probíhá dopoledne od 9,45 hodin do 11,30 nebo 11,45 hodin (v letním období v maximálně možném rozsahu), odpoledne podle klimatických podmínek od 14,30 hodin do doby odchodu dětídélka pobytu je upravena vždy s ohledem na klimatické podmínky
 • délka pobytu je upravena vždy s ohledem na klimatické podmínky
 • způsob využití pobytu venku se řídí třídními vzdělávacími programy

5.6 Odpočinek, relaxace, spánek

 • je zařazen v době od 12,00 hodin do 14,00 hodin, předškoláci odpočívají na lehátkách 30- 45 minut po obědě
 • respektuje individuální potřeby dítěte
 • ukládání lehátek probíhá ve všech třídách, uložení lůžkovin a pyžam je zajištěno do
  jednotlivých polic po 20 – 30 minutách, police jsou otevřené a dobře větratelné, označené značkou každého dítěte
 • pyžama si děti odnášejí každý pátek domů na vyprání

5.7 Stravování

 • příprava stravy probíhá ve vlastní školní jídelně
 • podávání přesnídávek a svačin od 8,30 hodin do 9,00 hodin, systém jejich podávání odpovídá věku a schopnostem dětí (mladším dětem jsou rozdány učitelkou, starší děti se obsluhují samy).
 • obědy se vydávají v době od 11,30 hodin do 12,00 hodin. Je dodržován časový odstup 3 hodin mezi jídly.
 • pro děti s dietami a výživovými omezeními připravují kuchařky zvláštní stravu
 • cizí strávníci se nestravují

V době zhoršené epidemiologické situace a z důvodů snížení rizika nákazy Covid19 učitelky v gumových rukavicích rozdávají veškeré nádobí a jídlo dětem. Na svačiny a ovoce mohou použít servírovací kleště. Polévku nalévají učitelky do připravených talířů, druhé jídlo naservírované p. kuchařkou si děti mohou nosit samy ke stolečku. Na stolech mají děti připravené ubrousky, na které si odkládají svůj příbor. Příbor dětem rozdávají učitelky. Po obědě si děti odnášejí talíře a hrnky na připravený vozík nebo do okénka paní kuchařce.

5.8 Pitný režim

 • pitný režim je připravován školní kuchyní, celý den je k dispozici na třídách čistá nebo ochucená voda (máta, pomeranč, citron) nebo jiné nápoje
 • děti se mohou samy během dne kdykoli obsloužit, každé dítě má vlastní hrneček
 • hrnečky jsou uloženy na jednotlivých třídách ve skříňkách dnem vzhůru, myjí se 2x denně, je rozlišováno čisté a špinavé nádobí
 • V době zhoršené epidemiologické situace a důvodů snížení rizika nákazy Covid 19 je dětem dovoleno přinést si z domova láhev s uzávěrem na pitný režim. Láhve jsou označené jménem dítěte. Láhve využívají děti zejména při pobytu venku na školní zahradě, aby se snížilo riziko nákazy při hromadném pití z pítka. Každý den tuto láhev si děti ráno přinášejí a odpoledne odnášejí. ZZ dětem přinášejí originál balené láhve pitnou vodou, nebo čajem. Prázdné láhve denně plní uč. pitnou vodou. Pokud si dítě láhev zapomene v MŠ, p. uklízečka láhve umyje a připraví k následnému použití.

5.9 Otužování

 • je prováděno s ohledem na individuální potřeby a zvláštnosti dětí a na jejich zdravotní
  stav
 • v denním režimu jsou zařazována pravidelná ranní cvičení, která jsou prováděna
  v řádně vyvětrané třídě za přístupu čerstvého vzduchu

5.10 Sledování televize
MŠ nedisponuje žádnými televizory

5.11 Zásady a pravidla slučování tříd
Spojování tříd se řídí momentální situací – počty dětí v jednotlivých třídách, počet pedagogů apod. Rozdělují se děti z té třídy, ve které je nejnižší počet přítomných dětí a to tak, aby byl ve všech třídách přibližně stejný počet dětí. Děti se spojují pouze v nutných případech (absence pedagoga, prázdniny, epidemie apod.) Pedagogové v té době čerpají dovolenou nebo studijní volno, popřípadě čerpají neúvazkové hodiny. Rodiče jsou o spojování informováni buď ústně předem nebo vyvěšením informačního letáku.

5.12 Mimořádné události
Mateřská škola zajistí následující opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění. Děti, které vykazují známky akutního onemocnění, přítomný pedagog odloučí od kolektivu ostatních dětí do jiné místnosti (sborovna, kancelář), kde umístí lůžko. Vedoucí učitelka pověří dalšího pracovníka MŠ dozorem nad dítětem a neprodleně informuje jeho zákonného zástupce.

5.13 Mimoškolní akce dětí
Pro každou mimoškolní akci dětí je určen pedagogický zaměstnanec mateřské školy, jako vedoucí akce. Ten zajišťuje dodržení všech podmínek pro pořádání akce podle platného vnitřního předpisu „Pokyn ředitelky mateřské školy č. 03/2008 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v mateřské škole“ a „Pokyn ředitelky mateřské školy č. 20/2015 pro pořádání ozdravných a rekreačních pobytů dětí (škola v přírodě)“.
Ve školách v přírodě se výuka zajišťuje v místnosti odpovídající požadavkům na učebny v parametrech osvětlení a v mikroklimatických podmínkách podle vyhlášky č. 410/2005 Sb. s plochou minimálně 1,5 m2 podlahové plochy na 1 žáka. Pokud se volný čas tráví ve vnitřních prostorách, musí tyto odpovídat zejména charakteru jídelny nebo denní místnosti s plochou minimálně 1,5 m2 na 1 žáka nebo minimálně 3 m2 na 1 dítě předškolního věku.

Článek 6: Pracovní podmínky, údržba a provoz na MŠ

6.1 Na žádném MŠ není vyhodnocené rizikové pracoviště. 1. MŠ má zpracovánu směrnici pro užívání osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP), které jsou vydávány určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, případně upravován. Agendou OOPP je v rámci pracovní náplně pověřena asistentka ředitelky 1. MŠ a každá vedoucí učitelka MŠ. Obě zajišťují objednávku, nákup, evidenci, přidělování a kontrolu používání OOPP, o kterých vedou písemné záznamy.

6.2 Pro čištění a úklid MŠ jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních zaměstnanců. Úklid je prováděn v rozsahu odpovídající vyhlášce č.410/2005 Sb., v platném znění. Pro zajištění úklidu jsou zpracovány normy přidělování čisticích prostředků, včetně dezinfekčních prostředků. Přehled o nákupu a výdeji vede na MŠ pověřený zaměstnanec na skladových kartách, pravidelně provádí kontrolu jejich účelného používání. Skladovány jsou v uzamykatelných místnostech a příručních skříňkách, do kterých nemají děti přístup. Všichni zaměstnanci absolvovali příslušná školení BOZP a jsou odborně způsobilí k práci s těmito látkami.

6.3 Nebezpečné látky a odpady, které vznikají při činnosti mateřské školy, jsou likvidovány předepsaným způsobem. Skladování těchto látek zajišťuje v rámci své pracovní náplně pověřený zaměstnanec. V úklidové místnosti o skladovaných látkách vede evidenci.
V pravidelných intervalech, nejméně 2 x ročně, zajišťuje ředitelka 1. MŠ smluvně likvidaci tohoto odpadu odvozem do specializované sběrny pověřeným pracovníkem.

6.4 Pedagogičtí pracovníci pravidelně kontrolují čistotu venkovních hracích ploch určených pro hry a sport. Případné znečištění nebo výskyt injekčních stříkaček či jehel nahlásí školnici, která zajistí jejich odstranění.

6.5 Rostliny a dřeviny vysazené v areálu mateřské školy odpovídají projektu školy, nejsou zde jedovaté rostliny, ani alergizující dřeviny. Sekání trávy ve stanovených intervalech provádí dodavatelská firma.

6.6 Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých živočichů. Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole je proveden speciální ochranný zásah odbornou firmou.

6.7 Způsob nakládání s prádlem

 • výměna prádla probíhá u lůžkovin 1x za 3 týdny, výměna ručníků 1x týdně, v případě potřeby ihned
 • praní prádla je realizováno v prádelně školy zaměstnanci MŠ
 • způsob manipulace s prádlem odpovídá normě, použité prádlo je skladováno ve vyčleněném prostoru, čisté prádlo je řádně skladováno v čistých, uzavíratelných a pravidelně dezinfikovaných skříních

Článek 7: Závěrečná ustanovení

7.1 Provozní řády jednotlivých MŠ jsou nedílnou součástí školního řádu a seznámení se s ním tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců MŠ vždy před zahájením nového školního roku.

7.2 Kontrolou provádění ustanovení provozního řádu je ředitelkou 1. MŠ pověřena vedoucí učitelka MŠ. O kontrolách provádí písemné záznamy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je také součástí každoroční prověrky BOZP.

7.3 Jeden výtisk provozního řádu je uložen na místě trvale přístupném všem zaměstnancům MŠ a v elektronické podobě na webových stránkách 1. MŠ, v oddíle Sdílené dokumenty jednotlivých MŠ.

7.4 Změny provozního řádu jsou prováděny písemně formou číslovaných doplňků.

7.5 Zrušuje se předchozí znění vnitřního předpisu Osnova provozního řádu MŠ ze dne 1.10.2008, jehož uložení v archivu 1. MŠ se řídí vnitřní směrnicí a skartačním řádem 1. MŠ.

7.6 Vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1.9.2022. Jednotlivé Provozní řády MŠ jsou pak nedílnou součástí školního řádu.

 

V Karlových Varech dne 30.8.2022
Za MŠ Komenského 7 zpracovala: Martina Stejskalová
Schválila: Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy