Komenského 7, příspěvková organizace

stahnout pdf

 

Provozní řád mateřské školy Komenského 7
 
Škola:
1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková  organizace
Provozní řád mateřské školy Komenského 7
Č.j.: 1MŠKV/MS1/
Účinnost od: 1.9.2019
Spisový znak: 1.2
Platnost od: 29.8.2019
Skartační znak: S 10
 
Vypracovala:
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka školy
Schválila a vydala ředitelka školy:
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá
 
Pedagogická rada projednala dne:
29.8.2019
Změny v pokynu (číslo, datum, strana, účinnost, provedl)
 

Obsah:
 
Článek 1:       Obecná ustanovení
Článek 2:       Údaje o škole
Článek 3:       Prostorové podmínky a vybavení MŠ
Článek 4:       Mikroklimatické podmínky na MŠ
Článek 5:       Provozní podmínky jednotlivých MŠ, časové rozložení činností (režim dne) a režimové požadavky s ohledem na věkové zvláštnosti dětí předškolního věku
Článek 6:       Pracovní podmínky, údržba a provoz na MŠ
Článek 7:       Závěrečná ustanovení
 
 
Článek 1:   Obecná ustanovení
 
1.1       Podle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, jsou školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku povinny zajistit pro výchovu a vzdělávání plnění takových hygienických požadavků, které jsou upraveny prováděcím právním předpisem na následující komodity:
a) prostorové podmínky
b) vybavení
c) mikroklimatické podmínky (hluk, osvětlení, vytápění, větrání, zásobování vodou)
d) provoz
e) úklid
f) nakládání s prádlem.
 
1.2       Provozní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, konkrétně upravuje v souladu s § 7 odst. 2, č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, v jednotlivých mateřských školách jako místech poskytování předškolního vzdělávání
• režim dne a požadavky zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí předškolního věku,
• podmínky jejich pohybové výchovy, otužování a pobytu venku,
• režim stravování včetně pitného režimu.
 
1.3       Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu v případě, že podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně zdraví.
  
1.4       Související předpisy v platném znění:
• zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
• zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb.
• vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
• vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
• vyhláška č. 137/2004Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby 
a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
• vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
• vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
• vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
• vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
 
 
 
Článek 2:   Údaje o škole
 
2.1       Název a adresa školy, její ředitel a zřizovatel, kontakty

1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1. MŠ), sloučené zařízení 9 mateřských škol, tzv. míst poskytovaného vzdělávání

Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary – Doubí

IČ: 712 37 003

Telefon: sekretariát 1. MŠ – 606 677 289
             
ředitelka 1.MŠ – 776 142 100


Webové stránky školy: www.materinkykv.cz

Email: info@materinkykv.cz  nebo reditelka@materinkykv.czStatutární zástupce – ředitelka školy: Mgr. Bc. Zdeňka Tichá
Zřizovatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
 
Každá MŠ je organizační součástí 1. MŠ a slouží výhradně jako místo poskytování předškolního vzdělávání a školských služeb, které je doplňováno dalšími aktivitami ve spolupráci s různými partnery. Na každé MŠ je zajištěno školní a závodní stravování v samostatných školních jídelnách (dále jen ŠJ). Stravování cizích strávníků mateřská škola neposkytuje. Výjimkou je stravování delegací a dětí z partnerských MŠ.
 
2.2       Název, adresa, typ, kapacita, provozní doba a využití odloučeného pracoviště, kontakty
 
Název MŠ:                 Barevná školka
Adresa MŠ:                Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary
Typ školy:                  mateřská škola s celodenní péčí        
Stanovená kapacita:    110 dětí
Provozní doba:           od 6,00 hodin do 16,30 hodin
Telefon (MŠ, ŠJ):      606 677 250, 606 677 288    
Email:                         komenskeho7@materinkykv.cz  
Kontaktní osoba:        Mgr. Bc. Zdeňka Tichá
Využití MŠ:                mateřská škola není využívána pro další aktivity, výjimkou jsou nadstandardní aktivity pro děti pořádané mateřskou školou v rámci vzdělávacího programu (druh aktivity, časové zařazení, organizace, odborné zajištění)                         
 
 
Článek 3:   Prostorové podmínky a vybavení MŠ

3.1       Prostorové podmínky

a.) Prostor pro pobyt dětí v MŠ – herna, třída: splňuje zákonnou podmínku volného prostoru místnosti a odpovídá svým rozměrem min. 4 m2 na 1 dítě.

b.) Prostor pro odkládání oděvů a obuvi – šatna: se nachází u každé třídy, vyhovuje svým rozměrem pro umístění všech přijatých dětí (max. 28 dětí).

c.) Prostor pro odpočinek a relaxaci – část herny, třídy nebo ložnice: splňuje zákonnou podmínku volného prostoru místnosti a odpovídá svým rozměrem min. 1,20 m na 1 dítě.

d.) Sociální zázemí (umývárna a záchody) jsou přístupné přímo ze třídy i šatny dětí, disponuje 5 umyvadly, 1 sprchovým koutem se sníženým vstupem a oddělenými WC prostory s 5 záchody. Všude je tekoucí studená i teplá voda (její doporučená teplota je nastavená směsnou baterií, ke které má přístup pouze dospělá osoba).

 

3.2       Vybavení MŠ

Při vybavování MŠ, zahrad i sportovišť mobiliářem jsou od dodavatelů vyžadována platná osvědčení o jejich hygienické nezávadnosti vydané Státním zkušebním ústavem.

a.) Pobytové místnosti pro děti (herny a třídy) jsou vybaveny nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí. Velikostní typy školního nábytku a ergonomické zásady práce dětí vsedě odpovídají příloze č. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v platném znění. Pracovní stoly mají matný povrch. Rozsazení dětí u stolů a židlí různé výšky se řídí pedagog jejich tělesnou výškou; dále se přihlíží ke speciálním vzdělávacím potřebám, tj. případnému zdravotnímu postižení dítěte. Pedagog vždy dbá na to, aby u dětí nedocházelo k jednostrannému zatížení svalových skupin. V pobytových místnostech jsou vytvořeny relaxační koutky s odpovídajícím vybavením (pomůcky, hračky…) umístěným v nábytku dostupné výšky, bezpečně uzavíratelných skříňkách, zásuvkách, policích.

b.) Podlahy v pobytových místnostech a na chodbách jsou opatřeny PVC, koberci, plovoucí podlahou, dlažbou. Vstupní schody do budovy a přilehlé prostory před šatnami dětí mají lino nebo dlažbu s protiskluzovou úpravou.

c.) Zahrada a sportoviště jsou v bezprostřední blízkosti MŠ. Při volbě nových rostlin 
a dřevin vysazovaných na pozemky MŠ je zohledněn ochrana zdraví dětí, dřeviny nesnižují požadované parametry denního osvětlení ve vnitřních prostorách budov MŠ. Vzdálenost sázené dřeviny od obvodové zdi je dodržována. Vysazené rostliny, travnaté plochy a dřeviny jsou řádně udržovány. Pro venkovní hrací plochy je zabezpečen přívod vody ke kropení a čištění v kvalitě pitné vody z městského vodovodu.

Vybavení zahradními prvky (soupis):
• Houpadla 3ks
• Trampolína
• Pískoviště 3x
• Zahradní altán
• Zahradní domeček 2x
• Dřevěný vlak
• Dřevěné auto
• Loď se skluzavkou
• Multifunkční hřiště
• Zahradní prvek housenka
• Balanční lávka
• Tabule psací
 
d.) Lékárničky jsou umístěny ve sborovně pedagogů, školní kuchyni, výdejnách a v umývárnách u každé třídy. U každé lékárničky je umístěn traumatologický plán a seznam jejího obsahu, který doplňuje pověřený zaměstnanec vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků k doplnění.

e.) V mateřské škole se nevyskytují dveře kývavé nebo turniketové, ani prosklená dveřní křídla. Zasklená dveřní křídla a všechny prosklené plochy v úrovni dveří jsou opatřeny bezpečnostním sklem (ve výšce 1 m jsou opatřeny výstražným barevným označením). Všechny dveře v pobytových prostorách mají jednotnou šířku 0,8 m.


f.) Okna tvoří součást všech prostor v budově MŠ. Jsou plastová, dvoudílná s možností otevření celého křídla nebo malého ventilačního okénka. V zelené budově ředitelství, školní kuchyni a v zelené 4. třídě jsou okenní kliky uzamykatelné.

 

Článek 4:   Mikroklimatické podmínky na MŠ

Pro výchovu a vzdělávání dětí jsou používány pobytové místnosti (herny, třídy), které splňují požadavky na osvětlení, vytápění, větrání, velikost a vybavení. V těchto prostorách není překročen maximální počet dětí daný plošnou výměrou místnosti ve smyslu předepsané zákonné normy.
 
a.) Hluk
MŠ neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud jsou na MŠ prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně ujednáno, že hlučné práce budou prováděny zásadně v době mimo vzdělávání a odpočinek dětí. Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do budovy (doprava, apod.) nepřekračuje hygienické limity.
 
b.) Osvětlení
Všechny prostory sloužící ke vzdělávání dětí mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je přímý (postranní okna) a shora (umělé osvětlení). Pro ochranu před oslněním 
a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena vytahovacími meziokenními žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé osvětlení ve třídách a hernách zajišťuje jejich celkové osvětlení, je v nich použito zpravidla zářivkové osvětlení. Zářivková osvětlovací tělesa jsou opatřena kryty zamezujícími blikání světla. Umělé osvětlení lze použít jako doplňující pro denní světlo, postupně lze zapínat svítidla umístěná rovnoběžně s osvětlovacími otvory. Úroveň a regulace denního osvětlení, rozložení světla a zábrana oslnění je řešeno v souladu s normovými hodnotami a požadavky.
 
c.) Vytápění a parametry mikroklimatických podmínek
Tělesa ústředního topení ve školních prostorách jsou zpravidla zajištěna bezpečnými dřevěnými kryty proti úrazu. Orientační kontrolu teploty vzduchu v pobytových prostorách je zabezpečeno pomocí nástěnných teploměrů, které jsou umístěny mimo obvodové stěny místnosti a přímý dopad slunečního záření.
 
Pozn.: Zima: třída MŠ a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu: průměrná výsledná teplota v pobytové místnosti 22 ± 1°C, minimální výsledná teplota v místnosti 19°C, rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníku nesmí být větší než 3°C . Při poklesu teploty vzduchu v prostorách určených k dlouhodobému pobytu dětí ve třech po sobě následujících dnech pod 18°C, ne však méně než na 16°C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto prostorách v jednom dni pod 16°C, musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.
 
Léto: třída MŠ a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu: průměrná výsledná teplota v místnosti 28°C, maximální výsledná teplota v místnosti 31°C, při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30°C a kdy je vyšší než 31°C, musí být přerušeno vzdělávání nebo zajištěno pro děti jiné náhradní opatření, např. jejich pobytem mimo budovu a zajištěním pitného režimu. Relativní vlhkost je celoročně v rozmezí 30 – 70 %. Rychlost proudění vzduchu je celoročně 0,1 – 0,2 m/s.

d.) Větrání

Všechny prostory využívané pro pobyt dětí v budově MŠ (třídy, šatny, WC ….) jsou přímo větratelné. Ve školní kuchyni je zajištěna výměna vzduchu vzduchotechnikou, lze ale také zajistit přímé větrání. Intenzita větrání odpovídá požadavkům přílohy č. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění. Okna jsou zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu. Ovládání ventilačních otvorů je dosažitelné z podlahy. Otevírání ventilačních oken je zajištěno. Nejvíc exponované pobytové místnosti nemají instalovány stropní ventilátory.
 
e.) Zásobování pitnou vodou, zajištění pitného režimu
Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů tedy provádí správce veřejného vodovodu. V MŠ je instalováno zahradní pítko. Z kapacitních hledisek dodávka vody splňuje požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění, kdy na 1 dítě 
v předškolním věku musí být k dispozici nejméně 60 l vody na den.
 
Způsob zajištění pitného režimu je konkrétně popsán v bodu č. 5.8.
 
 
Článek 5:   Provozní podmínky jednotlivých MŠ, časové rozložení činností (režim dne) a režimové požadavky s ohledem na věkové zvláštnosti dětí předškolního věku
 
Pedagogové člení jednotlivé činnosti na zátěžové a klidové, řízené a spontánní. Pravidelně zařazují pohybové činnosti, spontánní hru, pobyt na čerstvém vzduchu, pobyt v přírodě, dostatečný spánek a relaxaci, zdravou životosprávu a správné stravování včetně pitného režimu, posilování kladného vztahu k pohybu a zvyšování tělesné zdatnosti a odolnosti dítěte. Děti s příznaky infekčních onemocnění učitelky neprodleně izolují a předají rodičům k domácímu ošetřování.
 
5.1       Příchod a odchod dětí          příchod do 8,00 hodin, waldorfská třída do 8,30 hodin
                                                           odcházení dětí po obědě 12,00 – 12,30 hodin
                                                           odcházení odpoledne od 14,30 hodin do 16,15 hodin
 
Z bezpečnostních důvodů jsou budovy uzamčeny. ZZ při předávání dětí zvoní na svou třídu, případně na „scházecí a rozcházecí“ třídu (žlutá třída, druhé patro ve žluté budově).
 
Způsob omlouvání dětí:
• osobně nebo telefonicky na telefonní čísla, vždy do 8,00 hodin:


• Žlutá třída 606 677 264
• Modrá třída 6060 677 265
• Červená třída 606 677 266
• Zelená třída 606 677 267• nepřítomnost pro onemocnění, nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v MŠ, osobně, písemně, nebo telefonicky, popřípadě SMS zprávou
• u povinného předškolního vzdělávání je nutné na omluvném listu dítěte vedeném třídním učitelem uvést záznam o omluvě a podepsat zákonným zástupcem
 
 
5.2       Spontánní hra zařazována podle věku dětí a režimu jednotlivých tříd
• zařazení během dne se řídí TVP PV, náplní dne a momentálními podmínkami
• zařazení v režimu je průběžné
 
5.3       Činnosti dětí řízené pedagogem jsou zařazovány podle třídních vzdělávacích programů, náplně dne a momentálních podmínek. Jejich délka a zařazení odpovídá věku dětí. Zpravidla jsou zařazovány v průběhu dopoledních aktivit mezi 9. – 10. hodinou.
 
5.4       Pohybové aktivity jsou zařazovány podle třídních vzdělávacích programů, náplně dne a momentálních podmínek během celého dne. Jejich délka a zařazení odpovídá věku dětí. Pedagogové dbají na průběžné větrání pobytové místnosti v průběhu jednotlivých činností, zároveň kontrolují přiměřené oblečení. Pohybové aktivity se odehrávají
• ve třídách, škola nedisponuje tělocvičnou
• na školní zahradě a multifunkčním hřišti u MŠ v době pobytu venku
Druhem pohybových aktivit jsou zdravotní cvičení, protahovací cviky, obratnostní cvičení, pohybové a taneční hry, relaxační cvičení, volné hry na zahradě a hřišti, v lese, na louce a jiných místech při pobytu venku.
 
5.5       Pobyt venku
V MŠ probíhá pobyt venku pravidelně každý den, v dopoledním i odpoledním čase v maximálně možném rozsahu (dopoledne zpravidla od 9,45 hodin do 11,30 nebo 11,45 hodin odpoledne podle klimatických podmínek od 14,30 hodin do doby odchodu dětí z MŠ). Způsob využití pobytu venku se je určen třídními vzdělávacími programy. Pedagogové dbají na přiměřené oblečení dětí. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách (např. silný mráz) a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné provádět činnost dětí ve venkovním prostředí školní zahrady nebo stíněné terase v co největším rozsahu.
K pohybové aktivitě je využívána zahrada MŠ, multifunkční hřiště s umělým povrchem a okolí MŠ (les, louka, park, dětská hřiště).
Údržba zeleně probíhá podle potřeby, zpravidla1x do měsíce sekáním trávy. O porosty pečuje MŠ ve spolupráci se SLP K. Vary. Pískoviště jsou chráněna ochrannou plachtou, písek je měněn podle potřeby, je opatřen certifikátem na hygienické požadavky.
 
5.6       Odpočinek, relaxace, spánek
• je zařazen v době od 12,00 hodin do 14,00 hodin, předškoláci odpočívají na matracích
30 minut po obědě při společné četbě
• jsou respektovány individuální potřeby dítěte, v případě menší potřeby spánku jsou zařazovány „nespavé činnosti“ a dítě může opustit lůžko a věnovat se klidovým činnostem mimo něj
• ukládání lehátek probíhá ve všech třídách, uložení lůžkovin a pyžam dětí je zajištěno do oddělených polic po vyvětrání (20 – 30 minut), police jsou otevřené a dobře větratelné, označené značkou každého dítěte; pyžama si děti odnášejí každý pátek domů na vyprání
 
5.7       Stravování
• příprava stravy probíhá ve vlastní školní jídelně
• podávání přesnídávek a svačin od 8,30 hodin do 9,00 hodin, systém jejich podávání odpovídá věku a schopnostem dětí (mladším dětem jsou rozdávány učitelkou, starší děti se obsluhují samy)
• obědy se vydávají v době od 11,30 hodin do 12,00 hodin, je dodržován časový odstup 3 hodin mezi jednotlivými jídly
• pro děti s dietními a výživovými omezeními připravují kuchaři zvláštní stravu
• cizí strávníci se v MŠ nestravují
 
5.8       Pitný režim
• pitný režim je připravován školní kuchyní, celý den je k dispozici na třídách čistá nebo ochucená kohoutková voda (máta, pomeranč, citron) nebo jiné nápoje
• děti se mohou samy během dne kdykoli obsloužit, každé dítě má vlastní hrneček a může si nalít nápoje z malé konévky
• hrnečky jsou uloženy na jednotlivých třídách pro pitný režim určeném místě, na stolku nebo ve skříňce na podnosu dnem vzhůru; odpovědný zaměstnanec MŠ je umývá 2x denně
 
5.9       Otužování
• je prováděno s ohledem na individuální potřeby a zvláštnosti dětí a na jejich zdravotní
stav
• v denním režimu jsou zařazována pravidelná ranní cvičení, která jsou prováděna v řádně vyvětrané třídě za přístupu čerstvého vzduchu, pohybové činnosti při pobytu venku
• během školního roku je zařazován pobyt v solné jeskyni či sauně, nebo plaveckém bazénu
 
5.10     Sledování televize
MŠ nedisponuje žádnými televizními přijímači.
 
5.11     Zásady a pravidla slučování tříd
Spojování tříd se řídí momentální situací – počty dětí v jednotlivých třídách, počet pedagogů apod. Zpravidla se rozdělují děti z té třídy, ve které je nejnižší počet přítomných dětí a to tak, aby byl ve všech třídách přibližně stejný počet dětí. Děti se spojují pouze v nutných případech (absence a nemoc pedagoga, infekční onemocnění dětí, epidemie, omezení provozu MŠ, apod.). Rodiče jsou o spojování dětí vždy informováni, a to předem osobně třídní učitelkou  nebo vyvěšením informačního letáku.
 
5.12     Mimořádné události
MŠ zajistí následující opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění. Děti, které vykazují známky akutního onemocnění, přítomný pedagog odloučí od kolektivu ostatních dětí do jiné místnosti (sborovna, kancelář), kde umístí lůžko. Pověřená učitelka pověří dalšího pracovníka MŠ dozorem nad dítětem a neprodleně informuje jeho zákonného zástupce.
 
5.13     Mimoškolní akce dětí
Pro každou mimoškolní akci dětí je určen pedagogický zaměstnanec MŠ jako vedoucí akce. Ten zajišťuje dodržení všech podmínek pro pořádání akce podle platného vnitřního předpisu „Pokyn ředitelky mateřské školy č. 03/2008 k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví dětí v mateřské škole“ a „Pokyn ředitelky mateřské školy č. 20/2015 pro pořádání ozdravných a rekreačních pobytů dětí (škola v přírodě)“.
Ve školách v přírodě se výuka zajišťuje v místnosti odpovídající požadavkům na učebny v parametrech osvětlení a v mikroklimatických podmínkách podle vyhlášky č. 410/2005 Sb. s plochou minimálně 1,5 m2 podlahové plochy na 1 žáka. Pokud se volný čas tráví ve vnitřních prostorách, musí tyto odpovídat zejména charakteru jídelny nebo denní místnosti s plochou minimálně 1,5 m2 na 1 žáka nebo minimálně 3 m2 na 1 dítě předškolního věku.
 
 
Článek 6:   Pracovní podmínky, údržba a provoz na MŠ
 
6.1       Na žádné MŠ není vyhodnoceno rizikové pracoviště. 1. MŠ má zpracovánu směrnici pro užívání osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP), které jsou vydávány určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, případně upravován. Agendou OOPP je v rámci pracovní náplně pověřena asistentka ředitelky 1. MŠ 
a každá vedoucí učitelka MŠ. Obě zajišťují objednávku, nákup, evidenci, přidělování 
a kontrolu používání OOPP, o kterých vedou písemné záznamy.
 
6.2       Pro čištění a úklid MŠ jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních zaměstnanců. Úklid je prováděn v rozsahu odpovídající vyhlášce č.410/2005 Sb., v platném znění. Pro zajištění úklidu jsou zpracovány normy přidělování čisticích prostředků, včetně dezinfekčních prostředků. Přehled o nákupu a výdeji vede na MŠ pověřený zaměstnanec na skladových kartách, pravidelně provádí kontrolu jejich účelného používání. Skladovány jsou v uzamykatelných místnostech a příručních skříňkách, do kterých nemají děti přístup. Všichni zaměstnanci absolvovali příslušná školení BOZP a jsou odborně způsobilí k práci s těmito látkami.
 
6.3       Nebezpečné látky a odpady, které vznikají při činnosti MŠ, jsou likvidovány předepsaným způsobem. Skladování těchto látek zajišťuje v rámci své pracovní náplně pověřený zaměstnanec. V úklidové místnosti o skladovaných látkách vede evidenci. V pravidelných intervalech, nejméně 2 x ročně, zajišťuje ředitelka 1. MŠ smluvně likvidaci tohoto odpadu odvozem do specializované sběrny pověřeným pracovníkem.
 
6.4       Pedagogičtí pracovníci pravidelně kontrolují čistotu venkovních hracích ploch určených pro hry a sport. Případné znečištění nebo výskyt injekčních stříkaček či jehel nahlásí školnici, která zajistí jejich odstranění.
 
6.5       Rostliny a dřeviny vysazené v areálu MŠ odpovídají projektu školy, nejsou zde jedovaté rostliny, ani alergizující dřeviny. Sekání trávy ve stanovených intervalech provádí dodavatelská firma.
 
6.6       Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, jako prevence vzniku infekčních onemocnění 
a výskytu škodlivých živočichů. Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole je proveden speciální ochranný zásah odbornou firmou.
 
6.7       Způsob nakládání s prádlem
• výměna prádla probíhá u lůžkovin 1x za 3 týdny, výměna ručníků 1x týdně, v případě potřeby ihned
• praní prádla je realizováno v prádelně školy zaměstnanci MŠ
• způsob manipulace s prádlem odpovídá normě, použité prádlo je skladováno ve vyčleněném prostoru, čisté prádlo je řádně skladováno v čistých, uzavíratelných 
a pravidelně dezinfikovaných skříních
 
Článek 7:   Závěrečná ustanovení

7.1       Provozní řády jednotlivých MŠ jsou nedílnou součástí školního řádu a seznámení se s ním tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců MŠ vždy před zahájením nového školního roku.
 
7.2       Kontrolou provádění ustanovení provozního řádu je ředitelkou 1. MŠ pověřena vedoucí učitelka MŠ. O kontrolách provádí písemné záznamy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je také součástí každoroční prověrky BOZP.
 
7.3       Jeden výtisk provozního řádu je uložen na místě trvale přístupném všem zaměstnancům MŠ a v elektronické podobě na webových stránkách 1. MŠ, v oddíle Sdílené dokumenty jednotlivých MŠ.
 
7.4       Změny provozního řádu jsou prováděny písemně formou číslovaných doplňků.
 
7.5       Zrušuje se předchozí znění vnitřního předpisu Osnova provozního řádu MŠ ze dne 1. 10. 2008, jehož uložení v archivu 1. MŠ se řídí vnitřní směrnicí a skartačním řádem 1. MŠ.
 
7.6       Vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1. 9. 2019. Jednotlivé Provozní řády MŠ jsou pak nedílnou součástí školního řádu.
 
 
V Karlových Varech dne 28. 8. 2019
Za MŠ Komenského 7 zpracovala  Martina Stejskalová
Schválila:         Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy