Komenského 7, příspěvková organizace

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Zřizovatel 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1. MŠ), podle § 123, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen vyhláška), ve znění pozdějších předpisů,

 s t a n o v u j e

základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dětí s celodenním provozem pro období od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025 na 630 Kč měsíčně.

 

Ředitelka 1. MŠ rozhoduje o výši úplaty v ostatních případech podle § 4 vyhlášky, jako je snížení nebo prominutí úplaty, a stanovuje podmínky splatnosti.

  1. předškolní vzdělávání se poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§ 123 odst. 2 školského zákona)
  2. snížení úplaty ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz ze stanovené základní měsíční částky pro dítě, které se nezapočítává do počtu dětí v 1. MŠ pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení (§ 34 odst. 10 školského zákona a § 6 odst. 4 vyhlášky), tj. na 420 Kč měsíčně
  3. snížení úplaty ve výši odpovídající poměrné části výše úplaty stanovené pro celodenní provoz ze stanovené základní měsíční částky pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz 1. MŠ po dobu delší než 5 vyučovacích dnů ze závažných důvodů a pro projednání se zřizovatelem, bude stanovena ihned!
  4. osvobození od úplaty (§ 6 odst. 6 písm. a) - d) vyhlášky) se může vztahovat na zákonného zástupce nezaopatřeného dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, nebo pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, nebo přídavek na dítě, nebo na rodiče, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo na fyzickou osobu, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a který na základě písemné žádosti tuto skutečnost prokáže ředitelce 1. MŠ (formuláře jsou dostupné ve všech MŠ nebo ke stažení na webových stránkách 1. MŠ https://www.materinkykv.cz/index.php/dokumenty-skoly/)
  5. stanovená výše úplaty platí i pro děti cizinců (§ 83, odst. 1, 2 zákona č.161/2006 Sb., zákona o pobytu cizinců na území ČR, v souladu s § 183 b), odst. 2-4 školského zákona, a § 2 zákona č. 67/2022, Lex Ukrajina)
  6. úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka 1. MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte její jinou splatnost; jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu ve stanovených termínech, může ředitelka 1. MŠ po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte

 

Úplata je stanovena pro všechna místa poskytování předškolního vzdělávání v 1. MŠ Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace: Komenského 7, Krymská 10+12, U Brodu 73, Mozartova 4, nám. E. Destinnové 1, Východní 6, Hornická 66.

 

Karlovy Vary 3. 6. 2024, č. j: 1MŠKV/R157/2024

 

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy