Komenského 7, příspěvková organizace

POHYBOVÉ HRÁTKY- zhodnocení

2019/2020

 

Název třídy: Berušky

Učitelka: Hricková Jitka

Časová dotace: říjen – únor,1x týdně, čtvrtek

Kontakt: paní Lucie Mercová, tel. 607552646

Místo: Carpe diem, tělocvična v Lidické ulici v Drahovicích

 

Na cvičení docházela celá třída. Děti cvičily pod vedením cvičitelky Lucie Mercové.

Děti byly seznámeny o bezpečném chování v tělocvičně.

 

Záměrem projektu-podporovat u dětí fyzickou pohodu, pohybovou dovednost, zlepšovat tělesnou zdatnost, rozvíjet dovednosti a radosti z pohybu, rozvíjet fyzickou pohodu. Vést děti ke zdravým životním návykům, uvědomování si vlastního těla.

Oblast biologická

Děti se učily zvládat krátké taneční pásmo, zapamatovat si jednoduchou choreografii, zvládat pohybové dovednosti, zdolávat překážky, doprovázet pohyb zpěvem, napodobit pohyb dle pokynů, zvládat prostorovou orientaci. V pohybových hrách se děti učily dodržovat pravidla, cvičit ve dvojicích a spolupracovat. Děti se naučily vylézt na žebřiny, s dopomocí udělat kotoul, stoj na rukou.

Také jsme zařadili pravidelné cvičení jógy. Cviky byly přizpůsobeny věku a schopnostem dětí. Cviky jsme zařadili do TVP. Hodiny byly pestré, rozmanité a pro děti zajímavé. Děti se seznámily s novými pomůckami na cvičení.

Oblast psychická

Na cvičení se děti vždy těšily, radovaly se z úspěchů, z pohybu. Někteří se zbavili ostychu při předcvičování.

Kladli jsme důraz na rozvoj zdravého sebevědomí, samostatnost a sebeobsluhu. Děti se naučily texty písní (jóga), rozvíjely paměť, smyslové vnímání, pozornost a procvičily si matematické pojmy. Při pohybu s hudbou děti rozvíjely fantazii a představivost. Ke konci cvičení již celá třída dokázala pohotově reagovat na rytmus a vymyslet sám taneční prvky.

Oblast sociokulturní

Cvičení v jiném prostředí, děti stmelilo, kolektiv třídy je přátelský, děti si neubližují, pomáhají si, spolupracují. Naučily se přijímat autoritu cvičitelky. U dětí jsme zaznamenali velké pokroky.

Tento projekt hodnotíme velmi kladně.                                         Zapsala: J. Hricková