Komenského 7, příspěvková organizace

Informace pro zákonné zástupce 2023

Informace pro zákonné zástupce

 

Vážení rodiče.

Ve dnech od 3. - 12. 5. 2023 jste podali Žádost o přijetí vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání do 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1. MŠ). Jako zákonní zástupci dítěte (rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci či osvojitelé dětí) jste se vzájemně dohodli, že záležitosti spojené s přijímacím řízením k předškolnímu vzdělávání bude vyřizovat a svoje nezletilé dítě zastupovat právě ten z vás, který podává Žádost o přijetí do 1. MŠ (dále jen Žádost) a bude na její druhé straně (v horní části) jmenovitě uveden (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, případně doručovací adresa, kontaktní telefon a emailová adresa, datová schránka – vlastníte-li ji). O přijetí nebo nepřijetí dítěte, případně o stanovení zkušebního pobytu dítěte v MŠ, bude rozhodovat ředitelka mateřské školy ve správním řízení podle § 165 odst. 2, písm. b) a § 34, § 34a, § 34b zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle předem stanovených podmínek a kritérií k přijímání dětí do 1. MŠ.

V následujících dnech po zaevidování všech Žádostí společně s originálním evidenčním listem dítěte, tj. nejdéle dne 15. 5. 2023, vám bude zasláno jedinečné registrační číslo, pod kterým bude žádost vašeho dítěte evidována v rámci správního řízení. V úterý 16. 5. 2023 v době od 9-11 a 13-15 hodin bude mít každý žadatel možnost vyjádřit se k podkladům, případně dodat chybějící nebo jiné rozhodné dokumenty vedoucí k rozhodnutí ve věci přijetí dítěte do 1. MŠ (§ 36 odst. 3 správního řádu), anebo bude možné nahlédnutí do spisu dítěte v budově ředitelství 1. MŠ na adrese Komenského 7, Karlovy Vary – Doubí.

Rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte bude oznámeno zveřejněním seznamu nově přijatých žadatelů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách 1. MŠ www.materinkykv.cz a na vývěskách veřejně přístupných, tj. u vchodu do budovy ředitelství 1. MŠ a u jednotlivých mateřských škol. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na středu 1. 6. 2023 od 13 hodin po dobu 15 dnů (vyvěšení skončí dnem 16. 6. 2023). V seznamu budou všichni žadatelé o přijetí do 1. MŠ uvedeni pod registračními čísly. Proto vaší Žádosti přiděluji jedinečné registrační číslo:

 

 

O přijetí/nepřijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte v 1. MŠ. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno do vlastních rukou, ale můžete o jeho vydání osobně požádat. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v 1. MŠ bude v písemné podobě osobně předáno žadateli anebo zasláno do jeho vlastních rukou.

 

 

Karlovy Vary 11. 4. 2023

 

______________________________________________ředitelka 1. MŠ, v zastoupení ZŘŠ

 

Pozn: Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012, § 183, odst. 2 - Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní …školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění… Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.