Komenského 7, příspěvková organizace

Informace pro zákonné zástupce

Informace pro zákonné zástupce nejenom k povinnému předškolnímu vzdělávání dětí ve školním roce 2019/2020

 

Novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky pro předškolní vzdělávání č. 14/2005 Sb., v platném znění, zavedla v přijímání dětí do MŠ několik zásadních změn (podrobné znění naleznete zde!):

 

 1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (školský zákon). Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
  .
 2. Právo přednostního přijetí do MŠ mají děti, které před začátkem školního roku 2019/2020 k 1. 9. 2019 dosáhnou nejméně 3. roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu 1. MŠ.
  .
 3. Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné a bezúplatné

  1. pro děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31. 8. 2019; platí i pro děti s odkladem školní docházky; povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením;
  2. pro děti cizince (státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů);
  3. pro děti cizince (občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů);
  4. pro děti jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů;
  5. pro děti cizince (účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany podle zákona č. 325/1999Sb., o azylu a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů).
   .
   Zápis je povinný pro děti, které do MŠ dosud ještě nedocházejí!
   .
   .
   Povinné předškolní vzdělávání se poskytuje bezúplatně a lze je plnit formou:
   .
  6. pravidelné celodenní docházky po celou dobu provozu MŠ zapsané ve školském rejstříku nebo pouze v pracovních dnech mimo dny školních prázdnin;
  7. pravidelné denní, souvislé čtyřhodinové docházky do MŠ zapsané ve školském rejstříku od 8 – 12 hodin pouze v pracovní dny mimo dnů školních prázdnin (začátek povinné doby a podmínky pro uvolňování a omlouvání neúčasti ve vzdělávání upravuje ustanovení ve školním řádu);
  8. individuálního vzdělávání bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ, kdy může být
   dítě vzděláváno doma nebo v jiném zařízení a do MŠ dochází pouze v předem stanovených termínech na povinné ověřování úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech RVP PV, a toto písemně oznámí zákonný zástupce MŠ nejdéle 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání (§ 34b školského zákona);
  9. pravidelného vzdělávání v přípravných třídách ZŠ (přednostně pro děti s odkladem školní docházky) nebo v přípravném stupni ZŠ speciální;
  10. pravidelného vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky, a zákonný zástupce dítěte musí přijetí ve spádové MŠ oznámit.*Pozn.: Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky do ZŠ. Pro děti v povinném předškolním vzdělávání neplatí povinnost očkování, nelze u nich stanovit zkušební dobu, anebo rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání v případech uvedených § 35.
   .
 4. Zákonný zástupce je povinen dítě přihlásit k zápisu do mateřské školy
  (§ 10 odst. 4 a § 6 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění). Pokud tak neučiní, dopustí se přestupku v zanedbávání péče o povinné předškolní vzdělávání dítěte a může být trestán uložením pokuty přestupkovou komisí na obci až do výše 5000 Kč. Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodu nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy (řešení přestupků je předáváno na OSPOD KV).
  .
 5. Zřizovatel školy je povinen stanovit 1. MŠ obecní vyhláškou školské spádové oblasti a zajistit s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí, které mají místo trvalého pobytu v jejím spádovém obvodu (§ 34 odst. 4 školského zákona). Zároveň je povinen v souladu s § 179 odst. 2 školského zákona zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání přednostně přijímaných dětí. Spádovou MŠ nemůže být lesní školka ani škola speciální.*Pozn.: Zastupitelstvo Města Karlovy Vary vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených Statutárním městem Karlovy Vary. Pro 1. Mateřskou školu Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, je stanoven školský obvod na https://mmkv.cz/cs/vyhlasky.

 

Kde získat důležité informace?

Veškeré informace ohledně vzdělávací nabídky jednotlivých MŠ, organizaci Dnů otevřených dveří, Zápisu dětí do 1. MŠ, formuláře ke stažení a další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách 1. MŠ www.materinkykv.cz a na veřejně přístupných místech ve všech místech poskytování předškolního vzdělávání (kontakty naleznete zde!).

 

 

 

 

V Karlových Varech 13. 3. 2019

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

 

Tento dokument ke stažeZDE