Komenského 7, příspěvková organizace

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Hornická 66

ke stažení v PDF

Škola:
1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková  organizace

Provozní řád mateřské školy Hornická 66

Č.j.: 1MŠKV/Ř 137/2016
Účinnost od: 30.8.2016
Spisový znak: 1.2
Platnost od: 1.9. 2016
Skartační znak: S 10
Vypracovala: ZŘŠ Ivana Bešťáková

Schválila a vydala ředitelka školy:
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá

Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016
Změny v pokynu (číslo, datum, strana, účinnost, provedl)
Aktualizace zpracována  a odsouhlasena  31.8. 2022

 

Obsah:

 

Článek 1:       Obecná ustanovení
Článek 2:       Údaje o škole
Článek 3:       Prostorové podmínky a vybavení OP
Článek 4:       Mikroklimatické podmínky na OP
Článek 5:       Provozní podmínky jednotlivých OP, časové rozložení činností (režim dne) a režimové požadavky s ohledem na věkové zvláštnosti dětí předškolního věku
Článek 6:       Pracovní podmínky, údržba a provoz na OP
Článek 7:       Závěrečná ustanovení

Článek 1:   Obecná ustanovení

 

1.1       Podle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, jsou školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku povinny zajistit pro výchovu a vzdělávání plnění takových hygienických požadavků, které jsou upraveny prováděcím právním předpisem na následující komodity:

 1. prostorové podmínky
 2. vybavení
 3. mikroklimatické podmínky (hluk, osvětlení, vytápění, větrání, zásobování vodou)
 4. provoz
 5. úklid
 6. nakládání s prádlem.

 

1.2       Provozní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, konkrétně upravuje v souladu s § 7 odst. 2, č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, v jednotlivých mateřských školách jako místech poskytování předškolního vzdělávání

ü režim dne a požadavky zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí předškolního věku,

ü podmínky jejich pohybové výchovy, otužování a pobytu venku,

ü režim stravování včetně pitného režimu.

 

1.3       Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu v případě, že podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně zdraví.

 

1.4       Související předpisy v platném znění:

 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb.
 • vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • vyhláška č. 137/2004Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

Článek 2:   Údaje o škole

 

2.1       Název a adresa školy, její ředitel a zřizovatel, kontakty

 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1.MŠ), sloučené zařízení 8 mateřských škol, tzv. odloučených pracovišť

            Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary – Doubí

IČ: 712 37 003

Telefon: sekretariát 1. MŠ – 606 677 289

               ředitelka 1.MŠ – 776 142 100

Webové stránky školy: www.materinkykv.cz

Email: info@materinkykv.cz  nebo reditelka@materinkykv.cz

Statutární zástupce – ředitelka školy: Mgr. Bc. Zdeňka Tichá

Zřizovatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

 

Každé místo poskytování vzdělávání (dále jen MŠ) je organizační součástí 1. MŠ a slouží výhradně jako místo poskytování předškolního vzdělávání a školských služeb, které je doplňováno dalšími aktivitami ve spolupráci s různými partnery. Na každé MŠ je zajištěno školní a závodní stravování v samostatných školních jídelnách (dále jen ŠJ). Stravování cizích strávníků mateřská škola neposkytuje. Výjimkou je stravování delegací a dětí z partnerských MŠ.

 

2.2       Název, adresa, typ, kapacita, provozní doba a využití odloučeného pracoviště, kontakty

 

Název MŠ:                 Šikulové
Adresa MŠ:                Hornická 66, 36001 Karlovy Vary
Typ školy:                  mateřská škola s celodenní péčí        
Stanovená kapacita:    28
Provozní doba:           6:30h – 16:30h
Telefon (MŠ, ŠJ):      606677258     
Email:                          hornicka66@materinkykv.cz

Kontaktní osoba, vedoucí učitelka MŠ: Kateřina Pöseltová

Využití MŠ:   mateřská škola není využívána pro další aktivity, výjimkou jsou nadstandardní aktivity pro děti pořádané mateřskou školou v rámci vzdělávacího programu.

Článek 3:   Prostorové podmínky a vybavení OP

3.1       Prostorové podmínky

a) Prostor pro pobyt dětí v MŠherna, třída: splňuje zákonnou podmínku volného prostoru místnosti a odpovídá svým rozměrem min. 4 m2 na 1 dítě.

b) Prostor pro odkládání oděvů a obuvi – šatna: se nachází v přízemí budovy MŠ, vyhovuje svým rozměrem pro umístění všech 28 dětí.

c) Prostor pro odpočinek a relaxaci – ložnice: splňuje zákonnou podmínku volného prostoru místnosti a odpovídá svým rozměrem min. 1,20 m na 1 dítě.

d) Sociální zázemí (umývárna a záchody)

sociální zázemí – přízemí:
Je přístupné z chodby, vedou k němu 2 sestupné schůdky, disponuje 3 umyvadly a oddělenými WC prostory se 3 záchody.
Je zde tekoucí studená i teplá voda (její doporučená teplota je nastavená směsnou baterií, ke které má přístup pouze dospělá osoba).

sociální zázemí – 1.patro
Je přístupné přímo ze třídy a z chodby, disponuje 5 umyvadly a WC prostory se 4 záchody. Je zde tekoucí studená i teplá voda (její doporučená teplota je nastavená směsnou baterií, ke které má přístup pouze dospělá osoba).

 

3.2       Vybavení MŠ

Při vybavování MŠ, zahrad i sportovišť mobiliářem jsou od dodavatelů vyžadována platná osvědčení o jejich hygienické nezávadnosti vydané Státním zkušebním ústavem.

a) Pobytové místnosti pro děti (herny a třídy) jsou vybaveny nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí. Velikostní typy školního nábytku a ergonomické zásady práce dětí vsedě odpovídají příloze č. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v platném znění. Pracovní stoly mají matný povrch. Rozsazení dětí u stolů a židlí různé výšky se řídí pedagog jejich tělesnou výškou; dále se přihlíží ke speciálním vzdělávacím potřebám, tj. případnému zdravotnímu postižení dítěte. Pedagog vždy dbá na to, aby u dětí nedocházelo k jednostrannému zatížení svalových skupin. V pobytových místnostech jsou vytvořeny relaxační koutky s odpovídajícím vybavením (pomůcky, hračky…) umístěným v nábytku dostupné výšky, bezpečně uzavíratelných skříňkách, zásuvkách,

b) Podlahy v pobytových místnostech a na chodbách jsou opatřeny PVC, koberci.. Vstupní schody do budovy a přilehlé prostory před šatnami dětí mají lino nebo dlažbu s protiskluzovou úpravou.

c) Zahrada a sportoviště jsou v bezprostřední blízkosti MŠ. Při volbě nových rostlin a dřevin vysazovaných na pozemky MŠ je zohledněna ochrana zdraví dětí, dřeviny nesnižují požadované parametry denního osvětlení ve vnitřních prostorách budov MŠ. Vzdálenost sázené dřeviny od obvodové zdi je dodržována. Vysazené rostliny, travnaté plochy a dřeviny jsou řádně udržovány. Pro venkovní hrací plochy je zabezpečen přívod vody ke kropení a čištění v kvalitě pitné vody z městského vodovodu.

Vybavení zahradními prvky (soupis):

 • Dřevěný domeček
 • Velká průlezka se skluzavkou
 • Pískoviště – kryté ochranou sítí a stříškou
 • 3 pružinová houpadla

 

d) Brouzdaliště/mlhoviště –MŠ neprovozuje
osvěžení dětí v horkých dnech je zajištěno – ostříkáním dětí  pomocí hadice a mlžení pomocí přenosné rozprašovací koncovky na hadici, k osvěžování dochází v prostoru na trávě před zahradní věží.

e) Lékárničky jsou umístěny v šatně personálu, školní kuchyni. U každé lékárničky je umístěn traumatologický plán a seznam jejího obsahu, který doplňuje pověřený zaměstnanec vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků k doplnění.

f) V mateřské škole se nevyskytují dveře kývavé nebo turniketové, ani prosklená dveřní křídla. Zasklená dveřní křídla a všechny prosklené plochy ve dveřích jsou opatřeny bezpečnostním sklem (ve výšce 1 m jsou opatřeny výstražným barevným označením). Všechny dveře v pobytových prostorách mají jednotnou šířku 0,9 m.

g) Okna tvoří součást všech prostor v budově MŠ. Jsou plastová, dvoukřídlá s uzavíráním na pojistku. Všechna okna v herně dětí jsou opatřena žaluziemi.

 

Článek 4:   Mikroklimatické podmínky na MŠ

Pro výchovu a vzdělávání dětí jsou používány pobytové místnosti (herny, třídy), které splňují požadavky na osvětlení, vytápění, větrání, velikost a vybavení. V těchto prostorách není překročen maximální počet dětí daný plošnou výměrou místnosti ve smyslu předepsané zákonné normy.

 

a)Hluk

MŠ neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud jsou na OP prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně ujednáno, že hlučné práce budou prováděny zásadně v době mimo vzdělávání Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do budovy (doprava, apod.) nepřekračuje hygienické limity.

 

b) Osvětlení

Všechny prostory sloužící ke vzdělávání dětí mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je přímý (postranní okna) a shora (umělé osvětlení). Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena vytahovacími meziokenními žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé osvětlení ve třídách a hernách zajišťuje jejich celkové osvětlení, kde je použito zpravidla zářivkové osvětlení, v provozních místnostech pak žárovkové. Zářivková osvětlovací tělesa jsou opatřena kryty zamezujícími blikání světla. Umělé osvětlení lze použít jako doplňující pro denní světlo, postupně lze zapínat svítidla umístěná rovnoběžně s osvětlovacími otvory. Úroveň a regulace denního osvětlení, rozložení světla a zábrana oslnění je řešeno v souladu s normovými hodnotami a požadavky.

 

c) Vytápění a parametry mikroklimatických podmínek

Tělesa ústředního topení ve školních prostorách jsou zajištěna bezpečnými dřevěnými kryty proti úrazu. Orientační kontrolu teploty vzduchu v pobytových prostorách je zabezpečeno pomocí nástěnných teploměrů, které jsou umístěny mimo obvodové stěny místnosti a přímý dopad slunečního záření.

 

Pozn.: Zima: třída MŠ a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu: průměrná výsledná teplota v pobytové místnosti 22 ± 1°C, minimální výsledná teplota v místnosti 19°C, rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníku nesmí být větší než 3°C . Při poklesu teploty vzduchu v prostorách určených k dlouhodobému pobytu dětí ve třech po sobě následujících dnech pod 18°C, ne však méně než na 16°C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto prostorách v jednom dni pod 16°C, musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.

Léto: třída MŠ a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu: průměrná výsledná teplota v místnosti 28°C, maximální výsledná teplota v místnosti 31°C, při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30°C a kdy je vyšší než 31°C, musí být přerušeno vzdělávání nebo zajištěno pro děti jiné náhradní opatření, např. jejich pobytem mimo budovu a zajištěním pitného režimu. Relativní vlhkost je celoročně v rozmezí 30 - 70 %. Rychlost proudění vzduchu je celoročně 0,1 - 0,2 m/s.

 

d) Větrání

Všechny prostory využívané pro pobyt dětí v budově MŠ (třídy, šatny, WC, ložnice) jsou přímo větratelné. Ve školní kuchyni je zajištěna výměna vzduchu vzduchotechnikou, lze ale také zajistit přímé větrání. Intenzita větrání odpovídá požadavkům přílohy č. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění. Okna jsou zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu. Ovládání ventilačních otvorů je dosažitelné z podlahy. Otevírání ventilačních oken je zajištěno. Nejvíc exponované pobytové místnosti nemají instalovány stropní ventilátory.

 

e) Zásobování pitnou vodou, zajištění pitného režimu

Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů tedy provádí správce veřejného vodovodu. V MŠ nejsou instalovány zahradní pítka. Z kapacitních hledisek dodávka vody splňuje požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění, kdy na 1 dítě v předškolním věku musí být k dispozici nejméně 60 l vody na den.

 

Způsob zajištění pitného režimu je konkrétně popsán v bodu č. 5.8.

Článek 5:   Provozní podmínky jednotlivých MŠ, časové rozložení činností (režim dne) a režimové požadavky s ohledem na věkové zvláštnosti dětí předškolního věku

 

Pedagogové člení jednotlivé činnosti na zátěžové a klidové, řízené a spontánní. Pravidelně zařazují pohybové činnosti, spontánní hru, pobyt na čerstvém vzduchu, pobyt v přírodě, dostatečný spánek a relaxaci, zdravou životosprávu a správné stravování včetně pitného režimu, posilování kladného vztahu k pohybu a zvyšování tělesné zdatnosti a odolnosti dítěte. Děti s příznaky infekčních onemocnění učitelky neprodleně izolují (prostor za kanceláří), zajistí dozor dalším zaměstnancem a předají rodičům k domácímu ošetřování.

 

5.1       Příchod a odchod dětí

Ranní předávání dětí do třídy – do 8:00 hodin. Pozdější předávání dětí lze domluvit s učitelkou, nebo jiným zaměstnancem školy.
Vhodná doba pozdějšího příchodu je před pobytem venku a to do 9:30 hodin nebo před obědem, tj. kolem 11:30 hodin.
Vyzvedávání dětí po obědě od 12:00 – 12:15 hodin.
Vyzvedávání dětí odpoledne od 14:30 – 16:30 hodin.

 

5.2       Spontánní hra

 • Spontánní hry jsou zařazovány v průběhu celého dne
 • zařazení v režimu (od 6.30h – 8.15h – ranní hry, oddychové chvilky v průběhu celého dne)

 

5.3       Činnosti dětí řízené pedagogem od..8:45.do..9:30h.

            při řízených činnostech je respektován zájem dětí a jejich momentální zaujetí pro danou činnost. Rovněž je přihlédnuto k aktuálnímu věkovému složení dětí ve třídě – smíšená věková skupina. Činnost je vedena s ohledem na věkové zvláštnosti jednotlivých skupin.

5.4       Pohybové aktivity

Pedagogové dbají na průběžné větrání pobytové místnosti v průběhu jednotlivých činností. Zároveň kontrolují přiměřené oblečení.

 • V herně je vytvořen dostatečně velký prostor na pohybové aktivity, prostor je vybaven kobercem. Rovněž je k realizaci pohybových aktivit využívána školní zahrada, sousední fotbalové hřiště – při příznivých povětrnostních podmínkách.
 • V průběhu dne jsou zařazovány pohybové činnosti – ranní protažení, hry s pohybem, frontální cvičení, cvičení s hudbou, prvky gymnastiky, prvky jógy, rozvoj přirozených pohybových dovedností……Při aktivitách jsou využívány rozličné pomůcky, které má naše MŠ ve svém vybavení.
 • Krátké pohybové aktivity jsou zařazovány pravidelně každý den, větší pohybová aktivita je zpravidla zařazována – 1xtýdně

 

5.5       Pobyt venku

V MŠ se dětem předškolního věku stanovuje denní doba pobytu venku zpravidla na 2 hodiny dopoledne, odpoledne se pak řídí celkovou délkou pobytu dětí v MŠ. Pedagogové dbají na přiměřené oblečení dětí. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách (např. silný mráz) a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné provádět činnost dětí ve venkovním prostředí školní zahrady v co největším rozsahu.

 • K pobytu venku je využívána školní zahrada, blízké okolí MŠ (obecní hřiště, louky, les)
 • Školní zahrada je udržována v bezvadném a bezpečném stavu. O zeleň se starají
  pracovníci lázeňských lesů a parků, také nám údržbu zajišťují pracovníci správy
        Stav zahradních prvků pravidelně kontroluje revizní technik. Opravy zajišťuje
        ředitelství školy ve spolupráci se zřizovatelem.
 • časový údaj: dopoledne (od 9:30h – 11.30h ), odpoledne(od14.30h - .do..16.30h)
 • pobyt venku je stanoven na 2 hodiny – do doby je započítána příprava i oblékání,
  svlékání
 • při pobytu venku jsou zařazovány i činnosti poznávací, pohybové, výlety do blízkého
  okolí. Při těchto činnostech je využívána i MHD – přesuny na delší vzdálenosti za
  dodržení všech bezpečnostních pravidel daných směrnicí o bezpečnosti dětí při pobytu
  v MŠ.

5.6       Odpočinek, relaxace, spánek

 • zařazen po obědě
 • respektujeme individuální potřeby dítěte, děti spát nenutíme a předškolákům v případě jejich potřeby si odpočinout, vyhovíme jim.
 • Děti odpočívají v místnosti k tomu určené, řádně větrané. Lehátka se neskládají, ložní prádlo je pravidelně – každé 3 týdny – měněno a ustlané zůstává na lehátku
 • Děti mají po dobu odpočinku možnost klidových činností – pomůcky k těmto aktivitám jsou uloženy ve skříňkách přímo na lehárně.

 

5.7       Stravování

 • příprava stravy: vlastní.
 • podávání přesnídávek a svačin: (od 8:15h do 8:30 hod...),
  systém jejich podávání: děti si samy vyberou svačinu a odnesou si ji na své místo, nápoj, který je ve džbánku na každém stole si nalijí samy
 • obědy: 11:30h – 12:00 hod, děti jsou vedeny k co největší samostatnosti při stravování, samy si nalévají polévku, přinášejí i odnášejí si nádobí, od začátku je jim nabídnut příbor.
 • V letošním školním roce nemáme dítě s alternativním stravováním
 • Cizí strávníci – praktikanti, návštěvy – stravují se spolu s personálem v jídelně
 • v případě samozásobování a darů – narozeninové oslavy – potraviny s informací o datu vzniku, s informací o složení výrobku, dodržení norem skladování (lednice, suché místo apod.)

5.8       Pitný režim

 • k dispozici po celý den. Děti pijí dle vlastní potřeby, cca 3x za dopoledne jsou k napití vyzvány.
 • Nápoje jsou připravovány v kuchyni MŠ. Nejčastěji se jedná o kohoutkovou vodu. V herně je k dispozici přenosná termoska s pumpou, kterou děti samy obsluhují.
  každé dítě má svůj hrneček, který je uložený na místě k tomu určeném – ozdobný strom s háčky a značkou dítěte. Kuchařka je průběžně omývá v myčce na nádobí.
 • Pitný režim je rovněž zajištěn při pobytu venku – termoska je přenosná, hrnečky jsou ihned po použití omývány a jsou k dispozici pro další napití. Při cestách mimo areál školy je s sebou brána plastová lahev s pitnou vodou a plastové kelímky, vše je po použití ihned likvidováno – tříděný odpad.

 

5.9       Otužování

 • zhodnocení individuálních potřeb a možností dítěte vzhledem k jeho zdravotnímu stavu
 • větráním v místnostech, odpolední odpočinek při otevřených oknech, co nejdelší pobyt dětí venku - směřování aktivit s dětmi co nejvíce ven (školní zahrada, dětské hřiště, vycházky do lesa, do okolní přírody).
 • Pravidelně – při pohybových činnostech – cvičení ve vyvětrané místnosti, v lehkém oblečení
 • Venku se preferuje pohyb, běhání, skákání, přelézání překážek – ve vhodném oblečení a ve vhodné obuvi

 

5.10     Sledování televize

 • Televizi na naší MŠ sledujeme zcela výjimečně – pouze v případě nepříznivého počasí nebo pokud máme připravený program, kde využíváme IT techniku – televizor lze propojit s PC

 

5.11     Zásady a pravidla slučování tříd – na MŠ nedochází ke slučování dětí

 

5.12     Mimořádné události

Mateřská škola zajistí následující opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění. Děti, které vykazují známky akutního onemocnění, přítomný pedagog odloučí od kolektivu ostatních dětí do jiné místnosti (místnost přímo sousedící s kanceláří VUOP), kde je umístěné lůžko. Vedoucí učitelka pověří dalšího pracovníka dozorem nad dítětem a neprodleně informuje jeho zákonného zástupce.

5.13     Mimoškolní akce dětí

Pro každou mimoškolní akci dětí je určen pedagogický zaměstnanec mateřské školy jako vedoucí akce. Ten zajišťuje dodržení všech podmínek pro pořádání akce podle platného vnitřního předpisu „Pokyn ředitelky mateřské školy č. 03/2008 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v mateřské škole“ a „Pokyn ředitelky mateřské školy č. 20/2015 pro pořádání ozdravných a rekreačních pobytů dětí (škola v přírodě)“.

Ve školách v přírodě se výuka zajišťuje v místnosti odpovídající požadavkům na učebny v parametrech osvětlení a v mikroklimatických podmínkách podle vyhlášky č. 410/2005 Sb. s plochou minimálně 1,5 m2 podlahové plochy na 1 žáka. Pokud se volný čas tráví ve vnitřních prostorách, musí tyto odpovídat zejména charakteru jídelny nebo denní místnosti s plochou minimálně 1,5 m2 na 1 žáka nebo minimálně 3 m2 na 1 dítě předškolního věku.

 

Článek 6:   Pracovní podmínky, údržba a provoz na MŠ

 

6.1       Na žádném OP není vyhodnocené rizikové pracoviště. 1. MŠ má zpracovánu směrnici pro užívání osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP), které jsou vydávány určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, případně upravován. Agendou OOPP je v rámci pracovní náplně pověřena asistentka ředitelky 1. MŠ a každá vedoucí učitelka pracoviště. Obě zajišťují objednávku, nákup, evidenci, přidělování a kontrolu používání OOPP, o kterých vedou písemné záznamy.

6.2       Pro čištění a úklid MŠ jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních zaměstnanců. Úklid je prováděn v rozsahu odpovídající vyhlášce č.410/2005 Sb., v platném znění. Pro zajištění úklidu jsou zpracovány normy přidělování čisticích prostředků, včetně dezinfekčních prostředků. Přehled o nákupu a výdeji vede na OP pověřený zaměstnanec na skladových kartách, pravidelně provádí kontrolu jejich účelného používání. Skladovány jsou v uzamykatelných místnostech a příručních skříňkách, do kterých nemají děti přístup. Všichni zaměstnanci absolvovali příslušná školení BOZP a jsou odborně způsobilí k práci s těmito látkami.

6.3       Nebezpečné látky a odpady, které vznikají při činnosti mateřské školy, jsou likvidovány předepsaným způsobem. Skladování těchto látek zajišťuje v rámci své pracovní náplně pověřený zaměstnanec. V úklidové místnosti o skladovaných látkách vede evidenci. V pravidelných intervalech, nejméně 2 x ročně, zajišťuje ředitelka 1. MŠ smluvně likvidaci tohoto odpadu odvozem do specializované sběrny pověřeným pracovníkem.

6.4       Pedagogičtí pracovníci pravidelně kontrolují čistotu venkovních hracích ploch určených pro hry a sport. Případné znečištění nebo výskyt injekčních stříkaček či jehel nahlásí školnici, která zajistí jejich odstranění.

6.5       Rostliny a dřeviny vysazené v areálu mateřské školy odpovídají projektu školy, nejsou zde jedovaté rostliny, ani alergizující dřeviny. Sekání trávy ve stanovených intervalech provádí dodavatelská firma.

6.6       Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých živočichů. Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole je proveden speciální ochranný zásah odbornou firmou.

 

6.7       Způsob nakládání s prádlem

 • výměna prádla: druh: lůžkoviny – 1x za 3 týdny (nebo dle potřeby), ručníky – 1x za týden (nebo dle potřeby), prádlo – kuchyň – dle potřeby
 • prádlo pere školnice v mateřské škole (pračka, sušička)
 • způsob manipulace s prádlem:
  použité prádlo – uskladněno v umělohmotných koších, které se po roztřídění prádla desinfikují. Zaměstnanci, kteří pracují s prádlem používají stanovené OOPP
 • čisté prádlo – některé se po usušení skládá nebo žehlí a ukládá do skříní a do skladu prádla.

  Při veškeré manipulaci s prádlem je čisté prádlo dopravováno a udržováno zásadně od prádla použitého.
  Prádlo čisté a použité je skladováno odděleně v prostorách k tomu určených, které jsou též pravidelně čištěny a desinfikovány.

 

Článek 7:   Závěrečná ustanovení

7.1       Provozní řády jednotlivých MŠ jsou nedílnou součástí školního řádu a seznámení se s ním tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců MŠ vždy před zahájením nového školního roku.

7.2       Kontrolou provádění ustanovení provozního řádu je ředitelkou 1. MŠ pověřena vedoucí učitelka MŠ. O kontrolách provádí písemné záznamy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je také součástí každoroční prověrky BOZP.

7.3       Jeden výtisk provozního řádu je uložen na místě trvale přístupném všem zaměstnancům MŠ a v elektronické podobě na webových stránkách 1. MŠ, v oddíle Sdílené dokumenty jednotlivých MŠ.

7.4       Změny provozního řádu jsou prováděny písemně formou číslovaných doplňků.

7.5       Zrušuje se předchozí znění vnitřního předpisu Osnova provozního řádu MŠ ze dne 1. 10. 2008, jehož uložení v archivu 1. MŠ se řídí vnitřní směrnicí a skartačním řádem 1. MŠ.

7.6       Vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1. 9. 2016. Jednotlivé Provozní řády MŠ jsou pak nedílnou součástí školního řádu.

 

V Karlových Varech dne 30. 8. 2022

Za MŠ Hornická zpracovala vedoucí učitelka:   Kateřina Pöseltová a Ivana Bešťáková (ZŘŠ)

Schválila:         Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy