Komenského 7, příspěvková organizace

„BAREVNÁ ŠKOLKA – WALDORFSKÝ PROGRAM“

Úplné znění ŠVP

Cíle vzdělávacích programů mateřské školy v Karlových Varech – Doubí  „Barevná škola“ a  „Waldorfský program“ navazují na hlavní cíle předškolního vzdělávání :

 1. rozvíjení dítěte,jeho schopnosti učení a poznání
 2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Vzdělávací programy  „Barevná škola“ a  „Waldorfský program“ jsou tvořeny na základě Rámcového vzdělávacího programu.

Programy vytvářejí základy pro rozvoj postojů, znalostí a schopností dětí. Jsou zaměřené a orientované na vytvoření prostředí, které je pro dítě přirozené. Úzce spolupracují s rodinou a vyhovují individuálním potřebám dětí i kulturním tradicím země, i když každý rozdílným způsobem :

A) Barevná škola
Vzdělávací program vytváří základy pro rozvoj postojů, znalostí a schopností dětí přijímat změnu, aktivně se s ní vyrovnat, samostatně kriticky myslet, nést za svou volbu odpovědnost, řešit problémy, aktivně, samostatně a  efektivně se učit, aplikovat poznatky v praxi, vzájemně spolupracovat.

Mezi principy programu „Barevná škola“ patří:

 • individuální přístup k dítěti
 • integrované učení hrou a činností
 • plánování a pozorování
 • aktivní účast rodiny jako partnerů
 • integrace dětí s individuálními a speciálními potřebami
 • multikulturní a proti předsudkové vzdělávání dětí
 • profesní a osobnostní růst pedagogů
 • rozvoj kreativity a týmová spolupráce učitelů

Cílem pedagogického procesu je

 • dosáhnout vysokého stupně rozvoje samostatnosti dětí
 • poskytnout dětem optimální prostředí pro učení a vývoj
 • povzbudit děti k řešení problémů, iniciování činností, experimentování
 • vytvořit vyvážený program činností řízených učitelkou a iniciovaných dětmi
 • účast rodičů na přípravě a realizaci projektů

B) Waldorfský program
Je nejrozšířenějším typem alternativního vzdělávání. Vychází z andropozofie Rudolfa Steinera  a je založeno na zákonitostech vývojových fází dítěte, proměnách a rozvoji jeho vnímání, povahy, vztahu ke světu a schopnosti učit se. Každá vývojová etapa vyžaduje jiný přístup.Konkrétní práce s dětmi vychází z ročního a opakujícího se týdenního rytmu  (Den pohádkový, Den pečení, Den malování, Den pracovních činností a Den hudebních činností).

Při vzdělávání je naplňován princip spolupráce tří rovnocenných partnerů: učitelů – rodičů – dětí.

Život ve třídě  s waldorfským zaměřením není tvořen pouze vytýčenými cíli. Tento život je tvořen i lidsky osobnostně utvářeným prostředím, ve kterém je pro děti zachován prostor pro konání a prožívání, které samy naplňují. Proto vlastním pedagogicko – didaktickým cílem nejsou pouhé obsahy, ale sám prostor pro rozvoj vytvořený každým ze vzdělávajících se osob (Třídní vzdělávací program waldorfských tříd).

Filozofie mateřské školy
Alternativní vzdělávací programy jsou v naší mateřské škole rozvíjeny od roku 1992 (Waldorfský program) a od roku 2001 (Začít spolu). V roce 2010 jsme začali vytvářet vlastní program – Barevná škola. Filozofie obou programů vychází  z „otevřené společnosti“, vede k demokratickému myšlení a jednání dětí a dospělých.

Program „Barevná škola“ se opírá o teorie kognitivního vývoje, zaměřujeme se na podporu a ochranu práv každého dítěte v systému vzdělávání.

„Waldorfský program“ je formován v návaznosti na roční období, křesťanské svátky a lidové tradice. Je založený na ročním a týdenním rytmickém celku. Vychází z kulturních tradic země. V rámci křesťanských svátků pořádáme malé třídní slavnosti dětí a rodičů.

V obou programech klademe důraz na úzkou spolupráci s rodinou

V průběhu roku se zaměřujeme rovněž na mimoškolní činnosti. Pořádáme karnevaly, masopusty, besídky a dílny s vystoupením dětí. S úspěchem se rozvíjí kroužek anglického jazyka, sboreček, logo kroužek a kroužek flétniček. Děti se účastní dalších kulturních akcí (vernisáže výstav, dětská představení, slavnosti, atd.)

Závěr školního roku je obdobím výletů.

Školní vzdělávací program je uložen v kanceláři školy i na nástěnkách u každé třídy a bude Vám předložen k nahlédnutí VUOP nebo kteroukoliv učitelkou.

 Věříme, že tato koncepce mateřské školy povede k rozvoji osobnosti každého dítěte, k vytvoření příznivých podmínek pro prožití šťastného a radostného dětství.