Komenského 7, příspěvková organizace

stáhnout PDF


PROVOZNÍ ŘÁD – MŠ Studánka 1/11

Provozní řád mateřské školy
Škola:
1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace
Provozní řád mateřské školy STUDÁNKA, Krymská 10, K.Vary
Č.j.: 1MŠKV/Ř

Účinnost od: 1.9.2019

Spisový znak: 1.2
Platnost od: 19.8.2019
Skartační znak: S 10

Vypracovala: Mgr.Dana Malá
Schválila a vydala ředitelka školy:
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá
Pedagogická rada projednala dne:
29.8.2019
Změny v pokynu (číslo, datum, strana, účinnost, provedl)

Obsah:
Článek 1: Obecná ustanovení
Článek 2: Údaje o škole
Článek 3: Prostorové podmínky a vybavení MŠ
Článek 4: Mikroklimatické podmínky na MŠ
Článek 5: Provozní podmínky jednotlivých MŠ, časové rozložení činností (režim dne) a režimové požadavky s ohledem na věkové zvláštnosti dětí předškolního věku
Článek 6: Pracovní podmínky, údržba a provoz na MŠ
Článek 7: Závěrečná ustanovení

Článek 1: Obecná ustanovení

1.1 Podle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, jsou školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku povinny zajistit pro výchovu a vzdělávání plnění takových hygienických požadavků, které jsou upraveny prováděcím právním předpisem na následující komodity:
a) prostorové podmínky
b) vybavení
c) mikroklimatické podmínky (hluk, osvětlení, vytápění, větrání, zásobování vodou)
d) provoz
e) úklid
f) nakládání s prádlem.

1.2 Provozní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, konkrétně upravuje v souladu s § 7 odst. 2, č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, v jednotlivých mateřských školách jako místech poskytování předškolního vzdělávání
✓ režim dne a požadavky zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí předškolního věku,
✓ podmínky jejich pohybové výchovy, otužování a pobytu venku,
✓ režim stravování včetně pitného režimu.

1.3 Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu v případě, že podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně zdraví.

1.4 Související předpisy v platném znění:
✓ zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
✓ zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb.
✓ vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
✓ vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
✓ vyhláška č. 137/2004Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
✓ vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
✓ vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
✓ vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
✓ nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
✓ vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

Článek 2: Údaje o škole

2.1 Název a adresa školy, její ředitel a zřizovatel, kontakty
1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1.MŠ), sloučené zařízení 8 mateřských škol

PROVOZNÍ ŘÁD – MŠ Studánka 3/11
Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
IČ: 712 37 003
Telefon: sekretariát 1. MŠ – 606 677 289
ředitelka 1.MŠ – 776 142 100
Webové stránky školy: www.materinkykv.cz
Email: info@materinkykv.cz nebo reditelka@materinkykv.cz
Statutární zástupce – ředitelka školy: Mgr. Bc. Zdeňka Tichá
Zřizovatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

Každá mateřská škola (dále jen MŠ) je organizační součástí 1. MŠ a slouží výhradně jako místo poskytování předškolního vzdělávání a školských služeb, které je doplňováno dalšími aktivitami ve spolupráci s různými partnery. Na každé MŠ je zajištěno školní a závodní stravování v samostatných školních jídelnách (dále jen ŠJ). Stravování cizích strávníků mateřská škola neposkytuje. Výjimkou je stravování delegací a dětí z partnerských MŠ.

2.2 Název, adresa, typ, kapacita, provozní doba a využití mateřské školy, kontakty
Název MŠ: MŠ STUDÁNKA
Adresa MŠ: Krymská 10, Karlovy Vary
Typ školy: mateřská škola s celodenní péčí
Stanovená kapacita: 102
Provozní doba: 6,00-16,30 hod.
Telefon (MŠ, ŠJ): 606 677 252, 606 677 259
Email: krymska10@materinkykv.cz
Kontaktní osoba, ZŘŠ v MŠ : Mgr.Dana Malá
Využití MŠ: mateřská škola není využívána pro další aktivity, výjimkou jsou nadstandardní aktivity pro děti pořádané mateřskou školou v rámci vzdělávacího programu (druh aktivity, časové zařazení, organizace, odborné zajištění)

Článek 3: Prostorové podmínky a vybavení MŠ

3.1 Prostorové podmínky

a)Prostor pro pobyt dětí v MŠ – herna, třída: splňuje zákonnou podmínku volného prostoru místnosti a odpovídá svým rozměrem min. 4 m2 na 1 dítě.
Přízemí – dvě třídy o rozměrech: 17,5 x 6 = 105 m2 tj. 56 dětí.
1. patro – dvě třídy o rozměrech: 19,5 x 6 = 117 m2 tj. 56 dětí.

b)Prostor pro odkládání oděvů a obuvi – šatna: se nachází u každé třídy, vyhovuje svým rozměrem pro umístění všech 28 dětí.

c)Prostor pro odpočinek a relaxaci – část herny, třídy nebo ložnice: splňuje zákonnou podmínku volného prostoru místnosti a odpovídá svým rozměrem min. 1,20 m na 1 dítě.

d)Sociální zázemí (umývárna a záchody) jsou přístupné přímo ze třídy i šatny dětí, disponuje 5 umyvadly, 1 sprchovým koutem se sníženým vstupem a oddělenými WC prostory s 5 záchody. Všude je tekoucí studená i teplá voda (její doporučená teplota je nastavená směsnou baterií, ke které má přístup pouze dospělá osoba).

3.2 Vybavení MŠ

Při vybavování MŠ, zahrad i sportovišť mobiliářem jsou od dodavatelů vyžadována platná osvědčení o jejich hygienické nezávadnosti vydané Státním zkušebním ústavem.

a) Pobytové místnosti pro děti (herny a třídy) jsou vybaveny nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí. Velikostní typy školního nábytku a ergonomické zásady práce dětí vsedě odpovídají příloze č. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v platném znění. Pracovní stoly mají matný povrch. Rozsazení dětí u stolů a židlí různé výšky se řídí pedagog jejich tělesnou výškou; dále se přihlíží ke speciálním vzdělávacím potřebám, tj. případnému zdravotnímu postižení dítěte. Pedagog vždy dbá na to, aby u dětí nedocházelo k jednostrannému zatížení svalových skupin. V pobytových místnostech jsou vytvořeny relaxační koutky s odpovídajícím vybavením (pomůcky, hračky…) umístěným v nábytku dostupné výšky, bezpečně uzavíratelných skříňkách, zásuvkách.

b) Podlahy v pobytových místnostech a na chodbách jsou opatřeny PVC, koberci, plovoucí podlahou, dlažbou. Vstupní schody do budovy a přilehlé prostory před šatnami dětí mají lino nebo dlažbu s protiskluzovou úpravou.

c) Zahrada a sportoviště jsou v bezprostřední blízkosti MŠ. Při volbě nových rostlin a dřevin vysazovaných na pozemky MŠ je zohledněn ochrana zdraví dětí, dřeviny nesnižují požadované parametry denního osvětlení ve vnitřních prostorách budov MŠ. Vzdálenost sázené dřeviny od obvodové zdi je dodržována. Vysazené rostliny, travnaté plochy a dřeviny jsou řádně udržovány. Pro venkovní hrací plochy je zabezpečen přívod vody ke kropení a čištění v kvalitě pitné vody z městského vodovodu.

Vybavení zahradními prvky (soupis):
✓ Věž skluzavka
✓ Houpadla na pružině – mořský koník
✓ Koš – házedlo
✓ Pohyblivá lávka
✓ Věže se skluzavkou
✓ Pískoviště pergola
✓ Tabule
✓ Hrazda
✓ Mašinka
✓ Domeček
✓ Pískoviště
✓ Autíčka červené a modré
✓ Autobus

d)Brouzdaliště/mlhoviště provozuje MŠ pro otužování a osvěžení dětí především v letních měsících. V letním období je v provozu sprcha-mlžení k osvěžení dětí. Před vstupem dětí pod sprchu je tartanový povrch, který je naspádován do kanalizace a je stříkán vodní hadicí. Očišťován je rýžovým koštětem po každém znečištění. Přívod vody do sprchy je napojen na pitnou vodu s míchací baterií, takže se dá podle potřeby regulovat teplota vody ve sprše. Odtok vody je do kanalizace.
Podmínky provozu brouzdaliště/mlhoviště jsou stanoveny zvláštním provozním řádem.

e)Lékárničky jsou umístěny v kuchyňkách u tříd, školní kuchyni.U každé lékárničky je umístěn traumatologický plán a seznam jejího obsahu, který doplňuje pověřený zaměstnanec vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků k doplnění.

f) V mateřské škole se nevyskytují dveře kývavé nebo turniketové, ani prosklená dveřní křídla. Zasklená dveřní křídla a všechny prosklené plochy v úrovni dveří jsou opatřeny bezpečnostním sklem (ve výšce 1 m jsou opatřeny výstražným barevným označením). Všechny dveře v pobytových prostorách mají jednotnou šířku 0,9 m.

g) Okna tvoří součást všech prostor v budově MŠ. Jsou to plastová vícedílná okna, v přízemních třídách jsou okna spojena s dveřmi na terasy.

Článek 4: Mikroklimatické podmínky na MŠ

Pro výchovu a vzdělávání dětí jsou používány pobytové místnosti (herny, třídy), které splňují požadavky na osvětlení, vytápění, větrání, velikost a vybavení. V těchto prostorách není překročen maximální počet dětí daný plošnou výměrou místnosti ve smyslu předepsané zákonné normy.

a) Hluk
MŠ neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud jsou na MŠ prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně ujednáno, že hlučné práce budou prováděny zásadně v době mimo vzdělávání Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do budovy (doprava, apod.) nepřekračuje hygienické limity.

b) Osvětlení
Všechny prostory sloužící ke vzdělávání dětí mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je přímý (postranní okna) a shora (umělé osvětlení). Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena vytahovacími meziokenními žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé osvětlení ve třídách a hernách zajišťuje jejich celkové osvětlení, kde je použito zpravidla zářivkové osvětlení, v provozních místnostech pak žárovkové. Zářivková osvětlovací tělesa jsou opatřena kryty zamezujícími blikání světla. Umělé osvětlení lze použít jako doplňující pro denní světlo, postupně lze zapínat svítidla umístěná rovnoběžně s osvětlovacími otvory. Úroveň a regulace denního osvětlení, rozložení světla a zábrana oslnění je řešeno v souladu s normovými hodnotami a požadavky.

c) Vytápění a parametry mikroklimatických podmínek
Tělesa ústředního topení ve školních prostorách jsou zajištěna bezpečnými dřevěnými kryty proti úrazu. Orientační kontrolu teploty vzduchu v pobytových prostorách je zabezpečeno
pomocí nástěnných teploměrů, které jsou umístěny mimo obvodové stěny místnosti a přímý dopad slunečního záření.
Pozn.: Zima: třída MŠ a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu: průměrná výsledná teplota v pobytové místnosti 22 ± 1°C, minimální výsledná teplota v místnosti 19°C, rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníku nesmí být větší než 3°C . Při poklesu teploty vzduchu v prostorách určených k dlouhodobému pobytu dětí ve třech po sobě následujících dnech pod 18°C, ne však méně než na 16°C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto prostorách v jednom dni pod 16°C, musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.
Léto: třída MŠ a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu: průměrná výsledná teplota v místnosti 28°C, maximální výsledná teplota v místnosti 31°C, při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30°C a kdy je vyšší než 31°C, musí být přerušeno vzdělávání nebo zajištěno pro děti jiné náhradní opatření, např. jejich pobytem mimo budovu a zajištěním pitného režimu. Relativní vlhkost je celoročně v rozmezí 30 – 70 %. Rychlost proudění vzduchu je celoročně 0,1 – 0,2 m/s.

d) Větrání
Všechny prostory využívané pro pobyt dětí v budově MŠ (třídy, šatny, WC ….) jsou přímo větratelné. Ve školní kuchyni je zajištěna výměna vzduchu vzduchotechnikou, lze ale také zajistit přímé větrání. Intenzita větrání odpovídá požadavkům přílohy č. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění. Okna jsou zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu. Ovládání ventilačních otvorů je dosažitelné z podlahy. Otevírání ventilačních oken je zajištěno. Nejvíc exponované pobytové místnosti mají instalovány stropní ventilátory.

e) Zásobování pitnou vodou, zajištění pitného režimu
Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů tedy provádí správce veřejného vodovodu. V MŠ je instalováno zahradní pítko. Z kapacitních hledisek dodávka vody splňuje požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění, kdy na 1 dítě v předškolním věku musí být k dispozici nejméně 60 l vody na den.
Způsob zajištění pitného režimu je konkrétně popsán v bodu č. 5.8.

Článek 5: Provozní podmínky jednotlivých MŠ, časové rozložení činností (režim dne) a režimové požadavky s ohledem na věkové zvláštnosti dětí předškolního věku

Pedagogové člení jednotlivé činnosti na zátěžové a klidové, řízené a spontánní. Pravidelně zařazují pohybové činnosti, spontánní hru, pobyt na čerstvém vzduchu, pobyt v přírodě, dostatečný spánek a relaxaci, zdravou životosprávu a správné stravování včetně pitného režimu, posilování kladného vztahu k pohybu a zvyšování tělesné zdatnosti a odolnosti dítěte. Děti s příznaky infekčních onemocnění učitelky neprodleně izolují a předají rodičům k domácímu ošetřování.

5.1 Příchod a odchod dětí
Provoz mateřské školy je od 6,00 hodin do 16,30 hodin. Děti se v době od 6,00 hod.
do 6,30 hodin schází ve třídě Medvídků. Od 6,30 hodin přechází se svými učitelka-
mi do svých tříd. Odpoledne jsou děti ve svých třídách do 15,30 hodin a poté přechází
v rámci pavilonu do třídy s provozem do 16,30 hodin.

5.2 Spontánní hra
✓ frekvence zařazení během dne
✓ zařazení v režimu (od 6,00 do 8,15 hodin a 15,00 do 16,30 hodin)
5.3 Činnosti dětí řízené pedagogem (od 9,00 do 9,30 hodin). Spontánní hra a činnosti řízené pedagogem se vzájemně prolínají a násilně se nedělí.
Časové rozložení řízených činností a spontánních her je stanoveno v rámci možností zařízení pro výchovu a vzdělávání, s ohledem na věkové zvláštnosti dětí, jejich biorytmus a náročnost jednotlivých momentů. Při řízené činnosti je dbáno na prevenci jednostranné statické zátěže vybraných svalových skupin. Vedeme děti ke správnému sezení a držení těla. Upřednostňujeme uvolněný režim a spontánnost. Prožitkové učení spočívá v řízených i spontánních momentech života dítěte ve školce.

5.4 Pohybové aktivity
Pedagogové dbají na průběžné větrání pobytové místnosti v průběhu jednotlivých činností. Zároveň kontrolují přiměřené oblečení.
✓ podmínky, vybavení
využívání prostorových možností tříd, vybavení tělovýchovnými pomůckami – míče,
mobilní průlezky,atd.
Podle možností děti využívají malou tělocvičnu blízké ZŠ Dukla.
✓ druh pohybových aktivit, kompenzační prvky a pomůcky:
ranní cvičení, aktivity zaměřené na pohyb, pohybové hry
✓ frekvence zařazování pohybových aktivit v denním režimu
podle plánu aktivit, podle potřeby (snížená pozornost dětí)

5.5 Pobyt venku
V MŠ se dětem předškolního věku stanovuje denní doba pobytu venku zpravidla na 2 hodiny dopoledne, odpoledne se pak řídí celkovou délkou pobytu dětí v MŠ. Pedagogové dbají na přiměřené oblečení dětí. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách (např. silný mráz) a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné provádět činnost dětí ve venkovním prostředí školní zahrady nebo stíněných teras v co největším rozsahu.
✓ pozemek využívaný k pohybové aktivitě
✓ údržba zeleně, pískoviště, brouzdaliště – sekání trávy probíhá sezónně v cca
měsíčním režimu, písek v pískovištích je pravidelně obměňován – zajišťuje zřizovatel,
brouzdaliště je čištěno dle potřeby.
✓ časový údaj: dopoledne (od 9,30 hodin do 11,30 hodin), odpoledne (od 14,30 hodin
do 16,30 hodin)
✓ délka pobytu – 2 hodiny dopoledne, odpoledne podle počasí
✓ způsob využití pobytu venku
Využíváme prostornou, travnatou a velmi dobře vybavenou školní zahradu. Údržbu zařizuje zřizovatel a částečně paní školnice. Pískoviště je propařováno a je přikrýváno ochrannou folií. Kolem pískoviště uklízí paní uklizečky – zametání písku a běžný úklid. Písek je vyměňován podle předpisu. Výměnu písku zajišťuje zřizovatel.

Děti pobývají venku podle počasí – 2 hodiny dopoledne a 2 hodiny odpoledne. V letních měsících jsou děti na zahradě – skoro celý den. Pouze stolovat a odpočívat (velmi zkráceně) chodí do školky. Na zahradě mají děti přístupné WC, umyvadlo s teplou vodou a papírové ručníčky. Při pobytu na zahradě je dětem k dispozici pitný režim (s obsluhou pitného režimu jsou děti průběžně a opakovaně seznamovány, učitelka dozoruje a pomáhá). Při pobytu na zahradě si děti hrají a pohybově se realizují. Na zahradě provádíme i řízené činnosti.

5.6 Odpočinek, relaxace, spánek
✓ zařazení v režimu dne odpolední odpočinek je zařazen po obědě maximálně do 14,00
hodin
✓ respektování individuálních potřeb dítěte – respektujeme potřeby každého dítěte
✓ ukládání lehátek, uložení lůžkovin, pyžam, jejich provětrávání- lehátka s lůžkovinami
jsou uložena k tomu přizpůsobených skříních, které mají zadní stěnu větratelnou,
pyžama dětí jsou rozložena na lehátku.

5.7 Stravování
✓ příprava stravy: ve vlastní ŠJ
✓ podávání přesnídávek a svačin: (od 8,30 do 9,00 hodin a 14,15 do 14,30), systém jejich podávání: samoobslužný
✓ obědy: doba výdeje, časový odstup jednotlivých jídel. Oběd je vydáván v době od 11,30 do 12,15 hodin.V předškolním stravování nesmí být časový odstup mezi jednotlivými jídly delší než tři hodiny.
✓ v případě alternativního stravování – způsob zajištění, podmínky
Zajišťujeme dietní stravování dětem s lékařským potvrzením
✓ v případě stravování cizích strávníků – cizí strávníky nestravujeme
✓ v případě samozásobování a darů – druh (např. narozeninové dorty) . Tyto činnosti
realizujeme minimálně a vždy v originálním původním obalu.

5.8 Pitný režim
✓ příprava, doplňování a druhy nápojů
✓ způsob obsluhy, manipulace s nádobím
✓ pravidla pro zajištění režimu
V průběhu celého dne mají děti k dispozici teplé a studené nápoje, připravované kuchařkou a učitelkou, které jsou během dne doplňovány. V případě podávání nápojů ve třídách používají děti hrnečky, které si přinesly z domova (poznají si svůj hrneček). Čisté hrnečky máme v uzavřených boxech. Špinavé hrnečky děti dávají na podnos. O pravidelné mytí se v průběhu celého dne stará paní uklizečka. Děti jsou poučovány o správném používání hrnečků a chování při pití. Učitelka dětem pomáhá a dozoruje, aby děti opravdu pily.
Pro podávání nápojů na školní zahradě (v letním období) jsou k dispozici nerezová zahradní pítka napojeného na vodovod s pitnou vodou.

5.9 Otužování
✓ zhodnocení individuálních potřeb a možností dítěte vzhledem k jeho zdravotnímu stavu
✓ způsob a frekvence (např.: vzdušné lázně, voda, sprchování, saunování, solná jeskyně, mlhovitě, brouzdaliště)
✓ zařazení v denním režimu
✓ způsob otužování u zdravotně oslabených
✓ jiný způsob ozdravných opatření – jaký

Vzhledem k individualitám se provádí častým a vydatným větráním, regulací topení, omýváním ve vlažné vodě, pobytem venku a přiměřeným oblékáním. Školka má k dispozici, v letním období brouzdaliště se sprchou. Navštěvujeme (podle zájmu rodičů) plavání – bazén, bruslení a solné jeskyně.

5.10 Sledování televize
✓ frekvence zařazení během dne/týdne
✓ doba trvání v jednom sledu
Televizi děti sledují málo: v nepříznivém počasí, naučné projekty, nebo při narozeninách – kdy dítě přinese pohádku, kterou dostalo jako dárek – krátké pohádky. Sledování TV nepřesahuje 20 minut.

5.11 Zásady a pravidla slučování tříd (konkrétní popis)
Podmínkou slučování tříd je nízký počet dětí.Děti jsou pravidelně umisťovány do stejných tříd v rámci pavilonu.Rodiče jsou informováni oznámením na hlavních dveřích do pavilonu..

5.12 Mimořádné události
Mateřská škola zajistí následující opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění. Děti, které vykazují známky akutního onemocnění, přítomný pedagog odloučí od kolektivu ostatních dětí do jiné místnosti (sborovna, kancelář), kde umístí lůžko. Vedoucí učitelka pověří dalšího pracovníka MŠ dozorem nad dítětem a neprodleně informuje jeho zákonného zástupce.

5.13 Mimoškolní akce dětí
Pro každou mimoškolní akci dětí je určen pedagogický zaměstnanec mateřské školy jako vedoucí akce. Ten zajišťuje dodržení všech podmínek pro pořádání akce podle platného vnitřního předpisu „Pokyn ředitelky mateřské školy č. 03/2008 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v mateřské škole“ a „Pokyn ředitelky mateřské školy č. 20/2015 pro pořádání ozdravných a rekreačních pobytů dětí (škola v přírodě)“.
Ve školách v přírodě se výuka zajišťuje v místnosti odpovídající požadavkům na učebny v parametrech osvětlení a v mikroklimatických podmínkách podle vyhlášky č. 410/2005 Sb. s plochou minimálně 1,5 m2 podlahové plochy na 1 žáka. Pokud se volný čas tráví ve vnitřních prostorách, musí tyto odpovídat zejména charakteru jídelny nebo denní místnosti s plochou minimálně 1,5 m2 na 1 žáka nebo minimálně 3 m2 na 1 dítě předškolního věku.

Článek 6: Pracovní podmínky, údržba a provoz na MŠ

6.1 Na žádné MŠ není vyhodnocené rizikové pracoviště. 1. MŠ má zpracovánu směrnici pro užívání osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP), které jsou vydávány určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, případně upravován. Agendou OOPP je v rámci pracovní náplně pověřena asistentka ředitelky 1. MŠ a každá ZŘŠ na MŠ. Obě zajišťují objednávku, nákup, evidenci, přidělování a kontrolu používání OOPP, o kterých vedou písemné záznamy.

6.2 Pro čištění a úklid MŠ jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních zaměstnanců. Úklid je prováděn v rozsahu odpovídající vyhlášce č.410/2005 Sb., v platném znění. Pro zajištění úklidu jsou zpracovány normy přidělování čisticích prostředků, včetně dezinfekčních prostředků. Přehled o nákupu a výdeji vede na MŠ pověřený zaměstnanec na skladových kartách, pravidelně provádí kontrolu jejich účelného
používání. Skladovány jsou v uzamykatelných místnostech a příručních skříňkách, do kterých nemají děti přístup. Všichni zaměstnanci absolvovali příslušná školení BOZP a jsou odborně způsobilí k práci s těmito látkami.

6.3 Nebezpečné látky a odpady, které vznikají při činnosti mateřské školy, jsou likvidovány předepsaným způsobem. Skladování těchto látek zajišťuje v rámci své pracovní náplně pověřený zaměstnanec. V úklidové místnosti o skladovaných látkách vede evidenci. V pravidelných intervalech, nejméně 2 x ročně, zajišťuje ředitelka 1. MŠ smluvně likvidaci tohoto odpadu odvozem do specializované sběrny pověřeným pracovníkem.

6.4 Pedagogičtí pracovníci pravidelně kontrolují čistotu venkovních hracích ploch určených pro hry a sport. Případné znečištění nebo výskyt injekčních stříkaček či jehel nahlásí školnici, která zajistí jejich odstranění.

6.5 Rostliny a dřeviny vysazené v areálu mateřské školy odpovídají projektu školy, nejsou zde jedovaté rostliny, ani alergizující dřeviny. Sekání trávy ve stanovených intervalech provádí dodavatelská firma.

6.6 Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých živočichů. Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole je proveden speciální ochranný zásah odbornou firmou.

6.7 Způsob nakládání s prádlem
✓ výměna prádla (druh: lůžkoviny, ručníky, frekvence výměny)
✓ způsob praní prádla (vlastní prádelna, smluvní zařízení, zákonný zástupce, zaměstnanci)
✓ způsob manipulace s prádlem, jeho skladování a používání obalů na jedno použití
Výměna lůžkovin se provádí za 21 dní, v případě nutnosti ihned.
Výměna ručníků se provádí jednou za týden, nebo častěji podle potřeby.
Použité prádlo je uskladněno v umělohmotných koších, které jsou označené. Po roztřídění a vypraní prádla se vydesinfikují. Zaměstnanci, kteří manipulují s prádlem používají OOPP – jako jsou gumové rukavice.
Vlastní praní použitého prádla je prováděno v automatických pračkách, za použití běžných pracích prostředků a aviváží. Prádlo sušíme v sušičce prádla.

Článek 7: Závěrečná ustanovení

7.1 Provozní řády jednotlivých MŠ jsou nedílnou součástí školního řádu a seznámení se s ním tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců MŠ vždy před zahájením nového školního roku.

7.2 Kontrolou provádění ustanovení provozního řádu je ředitelkou 1. MŠ pověřena ZŘŠ v MŠ. O kontrolách provádí písemné záznamy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je také součástí každoroční prověrky BOZP.

7.3 Jeden výtisk provozního řádu je uložen na místě trvale přístupném všem zaměstnancům MŠ- vestibulech, a v elektronické podobě na webových stránkách 1. MŠ, v oddíle Sdílené dokumenty jednotlivých MŠ.

7.4 Změny provozního řádu jsou prováděny písemně formou číslovaných doplňků.

7.5 Zrušuje se předchozí znění vnitřního předpisu Osnova provozního řádu MŠ ze dne 1.10.2008, jehož uložení v archivu 1. MŠ se řídí vnitřní směrnicí a skartačním řádem 1. MŠ.

7.6 Vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1.9.2019. Jednotlivé Provozní řády MŠ jsou pak nedílnou součástí školního řádu.

V Karlových Varech dne 18.8.2019
Za MŠ Krymská 10 zpracovala ZŘŠ (jméno, příjmení): Mgr.Dana Malá
Schválila: Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy