Komenského 7, příspěvková organizace

Školka pracuje  podle vlastního vzdělávacího  programu 

„SPOLU U STUDÁNKY SE ZVÍŘÁTKY“
                  2017 – 2020

Úplné znění ŠVP

5.1   Vzdělávací cíle a záměry, filozofie školy

Rámcové cíle:

   rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
   osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
   získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Klíčové kompetence:

   kompetence k učení
   kompetence k řešení problémů
   kompetence komunikativní
   kompetence činnostní a občanské
   kompetence sociální a personální

Filozofie školy

Mateřská škola pracuje podle vlastního ŠVP PV „U studánky se zvířátky“. ŠVP PV byl přijat všemi pedagogickými pracovnicemi.

Název Studánka se profiluje od Studánka – poznání a prožitek.

ŠVP vychází z RVP PV MŠMT.Každá třída má zpracován svůj Třídní projekt, který vychází ze Školního vzdělávacího projektu. Projekty všech tříd spolu prolínají.

Cílem výchovně – vzdělávací práce učitelek je – na základě uspokojování potřeb dětí, rozvíjení všech stránek jejich osobnosti, s přihlédnutím k individualitě každého dítěte. Ve škole máme doplňkové a nadstandardní aktivity, které hodláme zachovat.

Koncepční záměr školy: zaměření na citovou a mravní stránku výchovy, rodinná atmosféra školy. Do podkoncepčního záměru spadá seznamování s cizím jazykem.  

Pracujeme podle svého vlastního projektu „Spolu u studánky je nám hezky“. Naše třídy jsou záměrně věkově smíšené. Zvyšujeme tak prostor pro citlivý přístup mezi dětmi, pro ohleduplnost, soucítění se slabším a potřebu si pomáhat. Starší děti rychleji dospívají při pocitu potřebnosti a důležitosti, pro své mladší kamarády. Každodenní styk věkově smíšených dětí je obohacuje a rozvíjí více, než jakýkoli vzdělávací projekt. Mladší děti se zase snáze učí od svých starších vzorů a kamarádů. Náš projekt je postaven na lásce a pomoci bližnímu, na úctě ke stáří a schopnosti ocenit sebe i druhé. Pro učitelky je práce ve věkově smíšené třídě velmi náročná, ale děti obohacuje.

Hlavním prostředkem rozvoje dítěte a obohacováním jeho poznání, je obsah předškolního vzdělávání. Obsah je stanoven tak, aby v návaznosti na současné trendy ve vzdělávání odpovídal cílům a záměrům předškolního vzdělávání a aby respektoval věkové předpoklady a potřeby dětí. Jednotlivé oblasti vzdělávání jsou rozlišeny na základě vztahů, které si děti postupně vytvářejí k sobě samému, k druhým dětem i okolnímu světu. Učitelky se mezi sebou radí, pomáhají si a podporují se. Projekty během roku upravují, rozšiřují a obohacují o nové poznatky. Upřednostňujeme prožitkové učení.

Děti v naší školce nachází potřebný klid, bezpečí a soukromí. Mají dostatek prostoru i času pro spontánní hru. Učitelky zajišťují pravidelný rytmus a řád, který je dostatečně flexibilní a respektuje potřeby dětí. Učitelky jednají nenásilně, přirozeně a citlivě. Navozují prostředí pohody a klidu. Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem. Pro organizační náročnost směřujeme doplňkové aktivity na odpolední hodiny, aby nenarušovaly dopolední rytmus života dětí ve školce.

Kompetence:

   učení
   k řešení problémů
   komunikativní
   činnostní a občanské
   sociální a personální

Charakteristika vzdělávacího programu – koncepce školy a její zaměření

Učitelky jsou vnímavé, kreativní, obětavé, vzdělávají se, vnáší do projektů nové formy a metody, a v neposlední řadě se o ně dovedou s kolegyněmi podělit. Dobré vztahy mezi zaměstnanci se odráží na chování dětí. Dobře se nám spolupracuje s provozním personálem.

Preferujeme heterogenní složení dětí ve třídách. Osvědčuje se soužití dětí různého věku a různých etnik a kultur. Integrace dětí jiných etnik a kultur má důležitý význam pro sociální vývoj dětí. Aby děti získaly kladný postoj k jiným kulturám, záleží především na osobním přístupu učitelky, ostatního personálu školy a rodičů. Vzájemné poznání rozdílů kultur vede k toleranci, obohacení o nové životní poznatky a především – děti nebudou mít předsudky.

Vždyť to, že každá lidská bytost je jedinečná a výjimečná svými vlastnostmi, schopnostmi a nedostatky, patří k životu. Práce s heterogenní skupinou dětí je hodně náročná a vysilující. Pro pedagoga je zúročení této práce vidět po dvou, až třech letech. Pro děti je tato zkušenost obohacujícím momentem soužití. Heterogenní třídy mohou dobře pulsovat pouze pod vedením zkušeného předškolního pedagoga.

5.2 Formy a metody vzdělávací práce:

Vzdělávací působení bude vycházet z pedagogické analýzy – z pozorování a uvědomění si individuálních potřeb a zájmů dítěte, ze znalostí jeho aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace. Vhodnými metodami budou prožitkové a kooperativní učení hrou a činnosti dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení a z poznávání. V dostatečné míře bude uplatňováno situační učení založené na vytváření situací tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápalo jejich smysl. Významnou roli bude hrát spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby a vycházející z poskytování vzorů chování a postojů, které jsou k nápodobě a přijímání vhodné. Budou uplatňovány aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené, často formou didakticky zacílenou činností, která bude přímo či nepřímo motivovaná a v níž bude zastoupeno spontánní i záměrné učení.

Vzdělávání bude probíhat na základě integrovaných bloků, které budou vycházet ze života dětí, budou pro ně zajímavé a užitečné. Budou poskytovat dětem širokou škálu různých aktivit a nabízet mu hlubší prožitek.

Při zpracovávání tématických okruhů budeme vytvářet v třídních vzdělávacích programech příslušné tématické celky a projekty, ve kterých budeme sledovat následující kompetence:

T    –     Dítě a jeho tělo                
P    –    Dítě a psychika
D    –    Dítě a ten druhý
Sp  –    Dítě a společnost
S    –    Dítě a svět

5.2 Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů

Vzdělávání a výchova vychází z pedagogické analýzy – z pozorování a uvědomění si individuálních potřeb a zájmů dítěte, ze znalostí jeho aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace.

Navazujeme na výchovu a vzdělávání v rodině, na chování rodičů. Učitel je pro děti velkým vzorem ve svém chování a rovném přístupu k dětem.

Školní vzdělávací program je uložen v kanceláři školy i na nástěnkách v každém pavilonu MŠ a bude Vám předložen k nahlédnutí VUOP nebo kteroukoliv učitelkou.