Komenského 7, příspěvková organizace

CESTY A CESTIČKY

Motto: „Trojí cestou můžeme dojít k moudrosti: za prvé cestou přemýšlení, cestou to nejušlechtilejší; za druhé cestou napodobování, cestou to nejlehčí; za třetí cestou zkušenosti, cestou to nejtěžší.“ (Konfucius)

Vést děti k získávání informací, rozvíjet jejich schopnosti a nadání, pěstovat návyky je mnohdy těžší než vykonat činnosti za děti. Snažíme se  připravit dítě na vstup do základní školy a širší společnosti a tím položit základy k celoživotnímu vzdělávání.  Naší snahou je, aby dítě bylo fyzicky a psychicky odolné, mělo povědomí o zdravém životním stylu, umělo s ostatními spolupracovat, komunikovat, mělo povědomí o mezilidských morálních hodnotách, esteticky vnímalo, tvořilo a prožívalo.

Výchovně vzdělávací proces se odehrává převážně ve třídách školy a v nejbližším exteriéru. S dětmi pracujeme kolektivně, skupinově a individuálně.  Základní  program obohacujeme nadstandardními aktivitami  konanými v mateřské škole i mimo ni (př. divadlo, vycházky s poznáváním Karlových Varů, návštěvy knihoven, výstav, logopedická prevence). Nesvazujeme se rituály, pravidly, stereotypem. Preferujeme kvalitu nad kvantitouRodiče zveme na společná odpoledne do mateřské školy, kde je připraven program (výtvarné a pracovní dílny, konstruktivní hry apod.).

Školní vzdělávací program v plném znění se nachází v prezentačních kapsách ve vestibulu mateřské školy.