Komenského 7, příspěvková organizace

stáhnout PDF

 

Provozní řád mateřské školy Krymská 12

Škola:
1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace

Provozní řád mateřské školy
Krymská 12

Skartační znak: S 10

Vypracovala:
Bc. Kateřina Kalinová, zástupkyně ředitelky školy
Schválila a vydala ředitelka školy:
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá

Pedagogická rada projednala dne:
28.8.2019
Změny v pokynu (číslo, datum, strana, účinnost, provedl)

Obsah:

Článek 1: Obecná ustanovení
Článek 2: Údaje o škole
Článek 3: Prostorové podmínky a vybavení MŠ
Článek 4: Mikroklimatické podmínky v MŠ
Článek 5: Provozní podmínky jednotlivých MŠ, časové rozložení činností (režim dne) a režimové požadavky s ohledem na věkové zvláštnosti dětí předškolního věku
Článek 6: Pracovní podmínky, údržba a provoz v MŠ
Článek 7: Závěrečná ustanovení

 

Článek 1: Obecná ustanovení

1.1 Podle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, jsou školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku povinny zajistit pro výchovu a vzdělávání plnění takových hygienických požadavků, které jsou upraveny prováděcím právním předpisem na následující komodity:

a) prostorové podmínky
b) vybavení
c) mikroklimatické podmínky (hluk, osvětlení, vytápění, větrání, zásobování vodou)
d) provoz
e) úklid
f) nakládání s prádlem.

1.2 Provozní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, konkrétně upravuje v souladu s § 7 odst. 2, č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, v jednotlivých mateřských školách jako místech poskytování předškolního vzdělávání

 •  režim dne a požadavky zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí předškolního věku,
 • podmínky jejich pohybové výchovy, otužování a pobytu venku,
 • režim stravování včetně pitného režimu.

1.3 Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu v případě, že podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně zdraví.

1.4 Související předpisy v platném znění:

 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb.
 • vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • vyhláška č. 137/2004Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 • vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

Článek 2: Údaje o škole

2.1 Název a adresa školy, její ředitel a zřizovatel, kontakty
1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1.MŠ), sloučené zařízení 9 mateřských škol
Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
IČ: 712 37 003
Telefon: sekretariát 1. MŠ – 606 677 289
ředitelka 1.MŠ – 776 142 100
Webové stránky školy: www.materinkykv.cz
Email: info@materinkykv.cz nebo reditelka@materinkykv.cz
Statutární zástupce – ředitelka školy: Mgr. Bc. Zdeňka Tichá
Zřizovatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

Každé místo poskytovaného vzdělávání je organizační součástí 1. MŠ a slouží výhradně jako místo poskytování předškolního vzdělávání a školských služeb, které je doplňováno dalšími aktivitami ve spolupráci s různými partnery. Na každé MŠ je zajištěno školní a závodní stravování v samostatných školních jídelnách (dále jen ŠJ). Stravování cizích strávníků mateřská škola neposkytuje. Výjimkou je stravování delegací a dětí z partnerských MŠ.

2.2 Název, adresa, typ, kapacita, provozní doba a využití místa poskytování vzdělávání, kontakty

Název : Zdravá MŠ
Adresa : Krymská 12, Karlovy Vary
Typ školy: mateřská škola s celodenní péčí
Stanovená kapacita: 103
Provozní doba: 6.00 – 17.00 hodin
Telefon (MŠ, ŠJ): Zástupkyně ředitelky školy – 606 677 251
Školní kuchyň – 606 677 258
Vedoucí školní jídelny – 606 677 286
1. třída, Broučci – 606 677 268
2. třída, Motýlci – 606 677 269
3. třída, Kytičky – 606 677 270
4. třída, Sluníčka – 606 677 271
Email: krymska12@materinkykv.cz
sjkrymska12@materinkykv.cz – školní jídelna
Kontaktní osoba, zástupkyně ředitelky školy: Bc. Kateřina Kalinová

Využití MŠ: mateřská škola není využívána pro další aktivity, výjimkou jsou nadstandardní aktivity pro děti pořádané mateřskou školou v rámci vzdělávacího programu (kroužek flétny, středa 14:30 – 15:00 hodin, kroužek probíhá v prádelně pro nejvíce 5 dětí, kroužek vede pan učitel Antonín Kadeřábek ze ZUŠ Karlovy Vary; kroužek anglického jazyka, úterý 15:35 – 16:00 hodin, kroužek probíhá ve třídě motýlků s rodilou mluvčí, výuku zajišťuje jazyková škola Wattsenglish)

Článek 3: Prostorové podmínky a vybavení MŠ

3.1 Prostorové podmínky

a) Prostor pro pobyt dětí v MŠ – herna, třída: splňuje zákonnou podmínku volného prostoru místnosti a odpovídá svým rozměrem min. 4 m2 na 1 dítě.
b) Prostor pro odkládání oděvů a obuvi – šatna: se nachází u každé třídy, vyhovuje svým rozměrem pro umístění všech dětí.
c) Prostor pro odpočinek a relaxaci – část herny, třídy nebo ložnice: splňuje zákonnou podmínku volného prostoru místnosti a odpovídá svým rozměrem min. 1,20 m na 1 dítě.
d) Sociální zázemí (umývárna a záchody) jsou přístupné přímo ze třídy i šatny dětí, disponuje 5 umyvadly, 1 sprchovým koutem se sníženým vstupem a oddělenými WC prostory s 5 záchody. Všude je tekoucí studená i teplá voda (její doporučená teplota je nastavená směsnou baterií, ke které má přístup pouze dospělá osoba).

3.2 Vybavení MŠ
Při vybavování MŠ, zahrad i sportovišť mobiliářem jsou od dodavatelů vyžadována platná osvědčení o jejich hygienické nezávadnosti vydané Státním zkušebním ústavem.

a) Pobytové místnosti pro děti (herny a třídy) jsou vybaveny nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí. Velikostní typy školního nábytku a ergonomické zásady práce dětí vsedě odpovídají příloze č. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v platném znění. Pracovní stoly mají matný povrch. Rozsazení dětí u stolů a židlí různé výšky se řídí pedagog jejich tělesnou výškou; dále se přihlíží ke speciálním vzdělávacím potřebám, tj. případnému zdravotnímu postižení dítěte. Pedagog vždy dbá na to, aby u dětí nedocházelo k jednostrannému zatížení svalových skupin. V pobytových místnostech jsou vytvořeny relaxační koutky s odpovídajícím vybavením (pomůcky, hračky…) umístěným v nábytku dostupné výšky, bezpečně uzavíratelných skříňkách, zásuvkách.

b) Podlahy v pobytových místnostech a na chodbách jsou opatřeny PVC, koberci, dlažbou.

c) Zahrada a sportoviště jsou v bezprostřední blízkosti MŠ. Při volbě nových rostlin a dřevin vysazovaných na pozemky MŠ je zohledněn ochrana zdraví dětí, dřeviny nesnižují požadované parametry denního osvětlení ve vnitřních prostorách budov MŠ. Vzdálenost sázené dřeviny od obvodové zdi je dodržována. Vysazené rostliny, travnaté plochy a dřeviny jsou řádně udržovány. Pro venkovní hrací plochy je zabezpečen přívod vody ke kropení a čištění v kvalitě pitné vody z městského vodovodu.

Vybavení zahradními prvky (soupis):

 • 4 x pískoviště chráněna hustou síťovinou
 • dřevěný vláček s vagonky
 • dřevěný autobus
 • 4 pružinová houpadla
 • herní sestava s klouzačkou
 • dopravní hřiště s trampolínou
 • prolézačka se sítí
 • fotbalové branky
 • herní sestava do L
 • basketbalový koš
 • terč na házení – vrány

  d) Brouzdaliště/mlhoviště provozuje MŠ pro otužování a osvěžení dětí především
  v letních měsících. Brouzdaliště má nový povrch SmartSoft, který je sespádován do odtoku kanalizace. Podmínky provozu brouzdaliště/mlhoviště jsou stanoveny zvláštním provozním řádem, který byl schválen příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví (KHS).

  e) Lékárničky jsou umístěny v každé třídě, ve školní kuchyni a v zahradním kabinetu. U každé lékárničky je umístěn traumatologický plán a seznam jejího obsahu, který doplňuje pověřený zaměstnanec vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků k doplnění.

  f) V mateřské škole se nevyskytují dveře kývavé nebo turniketové, ani prosklenádveřní křídla. Všechny dveře v pobytových prostorách mají jednotnou šířku 0,9 m.

  g) Okna tvoří součást všech prostor v budově MŠ. Všechna okna jsou plastová, oknave třídách jsou opatřena žaluziemi.

Článek 4: Mikroklimatické podmínky v MŠ

Pro výchovu a vzdělávání dětí jsou používány pobytové místnosti (herny, třídy), které splňují požadavky na osvětlení, vytápění, větrání, velikost a vybavení. V těchto prostorách není překročen maximální počet dětí daný plošnou výměrou místnosti ve smyslu předepsané zákonné normy.

a) Hluk
MŠ neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud jsou v MŠ prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně ujednáno, že hlučné práce budou prováděny zásadně v době mimo vzdělávání. Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do budovy (doprava, apod.) nepřekračuje hygienické limity.

b) Osvětlení
Všechny prostory sloužící ke vzdělávání dětí mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je přímý (postranní okna) a shora (umělé osvětlení). Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena vytahovacími meziokenními žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé osvětlení ve třídách a hernách zajišťuje jejich celkové osvětlení, kde je použito zpravidla zářivkové osvětlení, v provozních místnostech pak žárovkové. Zářivková osvětlovací tělesa jsou opatřena kryty zamezujícími blikání světla. Umělé osvětlení lze použít jako doplňující pro denní světlo, postupně lze zapínat svítidla umístěná rovnoběžně s osvětlovacími otvory. Úroveň a regulace denního osvětlení, rozložení světla a zábrana oslnění je řešeno v souladu s normovými hodnotami a požadavky.

c) Vytápění a parametry mikroklimatických podmínek
Tělesa ústředního topení ve školních prostorách jsou zajištěna bezpečnými dřevěnými kryty proti úrazu. Orientační kontrolu teploty vzduchu v pobytových prostorách je zabezpečeno pomocí nástěnných teploměrů, které jsou umístěny mimo obvodové stěny místnosti a přímý dopad slunečního záření.

Pozn.: Zima: třída MŠ a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu: průměrná výsledná teplota v pobytové místnosti 22 ± 1°C, minimální výsledná teplota v místnosti 19°C, rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníku nesmí být větší než 3°C . Při poklesu teploty vzduchu v prostorách určených k dlouhodobému pobytu dětí ve třech po sobě následujících dnech pod 18°C, ne však méně než na 16°C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto prostorách v jednom dni pod 16°C, musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.

Léto: třída MŠ a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu: průměrná výsledná teplota v místnosti 28°C, maximální výsledná teplota v místnosti 31°C, při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30°C a kdy je vyšší než 31°C, musí být přerušeno vzdělávání nebo zajištěno pro děti jiné náhradní opatření, např. jejich pobytem mimo budovu a zajištěním pitného režimu. Relativní vlhkost je celoročně v rozmezí 30 – 70 %. Rychlost proudění vzduchu je celoročně 0,1 – 0,2 m/s.

d) Větrání
Všechny prostory využívané pro pobyt dětí v budově MŠ (třídy, šatny, WC ….) jsou přímo větratelné. Ve školní kuchyni je zajištěna výměna vzduchu vzduchotechnikou, lze ale také zajistit přímé větrání. Intenzita větrání odpovídá požadavkům přílohy č. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění. Okna jsou zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu. Ovládání ventilačních otvorů je dosažitelné z podlahy. Otevírání ventilačních oken je zajištěno. Nejvíc exponované pobytové místnosti mají/nemají instalovány stropní ventilátory.

e) Zásobování pitnou vodou, zajištění pitného režimu
Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů tedy provádí správce veřejného vodovodu. V MŠ je instalováno zahradní pítko. Z kapacitních hledisek dodávka vody splňuje požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění, kdy na 1 dítě v předškolním věku musí být k dispozici nejméně 60 l vody na den.

Způsob zajištění pitného režimu je konkrétně popsán v bodu č. 5.8.

Článek 5: Provozní podmínky jednotlivých míst poskytování vzdělávání, časové rozložení činností (režim dne) a režimové požadavky s ohledem na věkové zvláštnosti dětí předškolního věku

Pedagogové člení jednotlivé činnosti na zátěžové a klidové, řízené a spontánní. Pravidelně zařazují pohybové činnosti, spontánní hru, pobyt na čerstvém vzduchu, pobyt v přírodě, dostatečný spánek a relaxaci, zdravou životosprávu a správné stravování včetně pitného režimu, posilování kladného vztahu k pohybu a zvyšování tělesné zdatnosti a odolnosti dítěte. Děti s příznaky infekčních onemocnění učitelky neprodleně izolují a předají rodičům k domácímu ošetřování.

5.1 Příchod a odchod dětí
MŠ má provoz od 6:00 do 17:00 hodin.
Děti se scházejí od 6:00 do 7:00 hodin v 1. třídě – Broučci, přízemí pavilon B, a od 7:00 hodin jsou na svých třídách. Ranní příchod dětí je do 8:00 hod., pak se škola zamyká z bezpečnostních důvodů. Od 16:00 do 17:00 hodin se děti rozcházejí opět v 1. třídě.
Ranní přenášení věcí pomáhá zajišťovat paní uklízečka.

5.2 Spontánní hra

 • frekvence zařazení během dne – několikrát během dne v závislosti na zvolených aktuálních činnostech
 • zařazení v režimu – při ranních hrách 6:00 – 9:00 hodin
  při pobytu venku 9:30 – 11:30 hodin
  při odpoledních hrách 14:30 – 17:00 hodin


5.3 Činnosti dětí řízené pedagogem

8:00 – 9:00 hodin skupinové nebo individuální činnosti
9:00 – 9:30 hodin frontální nebo skupinové činnosti
14:30 – 15:30 hodin skupinové nebo individuální činnosti

5.4 Pohybové aktivity
Pedagogové dbají na průběžné větrání pobytové místnosti v průběhu jednotlivých činností. Zároveň kontrolují přiměřené oblečení.

 • Podmínky, vybavení – hračky i didaktické pomůcky jsou ve třídách
  v dostatečném množství a odpovídají věku dětí, jsou snadno dostupné dětem.
 •  Druh pohybových aktivit, kompenzační prvky a pomůcky – děti mají pro pohybové
  aktivity dostatečně velké prostory, třída je členitá, prostory pro děti dostupné a
  bezpečné, třída se snadno vyklidí i dětmi samotnými pro zvětšení prostoru pro pohyb.
  Vybavení je dostatečné a každoročně se doplňuje – lavičky, trampolíny, švédské
  bedny, míče, koše, tyče, kruhy, obruče, překážkové dráhy, žíněnky, barevný padák. Podporujeme správné držení těla. Pohybové aktivity jsou všestranné, respektujeme
  biorytmy dítěte a křivku jeho výkonu. S dětmi navštěvujeme tělocvičnu v ZŠ.
  Kompenzační cvičení zařazujeme po dohodě s lékařem jednotlivých dětí.
  / zdravotní cvičení, dechová, relaxační, psychomotorická/.
 • Frekvence zařazování pohybových aktivit v denním režimu – pohybové aktivity jsou spontánní i řízené, dítě je vykonává v neohrožujícím prostředí, aby cítilo radost z pohybu denně dopoledne i odpoledne.

5.5 Pobyt venku
V MŠ se dětem předškolního věku stanovuje denní doba pobytu venku zpravidla na 2 hodiny dopoledne, odpoledne se pak řídí celkovou délkou pobytu dětí v MŠ. Pedagogové dbají na přiměřené oblečení dětí. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách (např. silný mráz) a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné provádět činnost dětí ve venkovním prostředí školní zahrady nebo stíněných teras v co největším rozsahu.

 •  Pozemek využívaný k pohybové aktivitě – pozemek je oplocen, vysázené rostliny, dřeviny a travnaté plochy jsou řádně udržovány. Na jaře 2014 byla provedena revitalizace celé zahrady. Projekt má název „Se zahradou do přírody“. Děti se věnují pěstitelským pracím na zahradě, sklízení úrody a péčí o naši zahradu
 • Údržba zeleně, pískoviště, brouzdaliště, režim – prořezávku dřevin a křovin provádí podle potřeby Správa lázeňských parků Karlovy Vary. Údržba travnaté plochy je prováděna též Správou lázeňských parků Karlovy Vary. V areálu zahrady jsou čtyři pískoviště, která jsou chráněna proti znečištění hustou síťovinou. Písek je propařován v letních měsících v závislosti na počasí a vyměňuje se dle míry znečištění. Zajišťuje Magistrát města. V letním období je v provozu průtoková sprcha k osvěžení dětí. Brouzdaliště má nový povrch SmartSoft, který je sespádován do odtoku kanalizace. Děti mají na sobě plavky. Povrch se čistí rýžovým koštětem a splachuje proudem vody z hadice. Přívod vody do sprch je napojen na pitnou vodu s míchací baterií, takže se dá podle potřeby regulovat teplota vody ve sprchách.
 • Časový údaj: dopoledne ( od 9:30 hodin do11:30 hodin), odpoledne (od 14:30 hodin do 17:00 hodin).
 •  Délka pobytu – celkem 2 – 4,5 hodin denně
 •  Způsob využití pobytu venku – děti se seznamují s různými druhy sportovních činností a sportovním náčiním (hrají fotbal, hokej, florbal, košíkovou, házejí do dálky míčky, skáčou do výšky i do dálky, hrají pink-ponk, běhají, jezdí na koloběžkách, houpají se na pružinových houpačkách…). Pohybovým aktivitám napomáhá vybavení zahrady průlezkami umělými i přírodními.

5.6 Odpočinek, relaxace, spánek

 •  Zařazení v režimu dne – 11:45 – 13:45.
 • Respektování individuálních potřeb dítěte – odpolední odpočinek je přizpůsoben individuální potřebě dětí, nespavé děti se zabývají klidnou činností tak, aby nerušily ostatní. Pokud ráno přijde dítě nevyspalé, je mu umožněn odpočinek v klidné části třídy.
 • Ukládání lehátek, uložení lůžkovin, pyžam, jejich provětrávání – molitanové matrace i lůžkoviny si děti rozkládají v prostoru třídy samy. Dvě třídy rozkládají lehátka, dvě třídy molitanové matrace, paní uklízečka ve třídě pomáhá. Lůžkoviny mají na vyhrazeném místě označeném svojí značkou v boxech k tomu určených. Pyžama i lůžkoviny se ukládají po dostatečném provětrání. Okno je v blízkosti uložení lůžkovin.
 •  Ukládání jiných pomůcek – přístup k vybavení, hračkám i potřebnému materiálu je snadný, v zorném poli dítěte, jejich uspořádání je přehledné a účelné. Hotové výsledky činností si děti na čas vystavují.

5.7 Stravování

 • Příprava stravy: vlastní.
 •  Podávání přesnídávek a svačin:
  přesnídávky od 8:15 hodin do 9:00 hodin
  svačiny od 14:15 hodin do 14:45 hodin
  systém jejich podávání: samoobslužný, nejmladším dětem pomáhají paní učitelky,
  starší děti si 1x týdně pomazánku na chléb mažou samy.
 • Obědy: doba výdeje 11:15 – 12:00 hodin, časový odstup jednotlivých jídel je nejvíce 3 hodiny

5.8 Pitný režim

Příprava, doplňování a druhy nápojů – v průběhu celého dne mají děti k dispozici čistou vodu nebo vodu ochucenou ovocem, či bylinkami ( ráno mají děti k dispozici i teplý čaj) připravované v kuchyni MŠ, které jsou dle potřeby průběžně během dne doplňovány. V případě podávání nápojů ve třídách používají děti své hrnečky, které mají připravené na stolku pro pitný režim. Hrneček si otáčejí, až když se do něho nalévá nápoj. Děti samy si nalévají množství, které vypijí naráz a dolévají si dle potřeby.
O pravidelné mytí a doplňování čistého nádobí dbá kuchařka v průběhu dne.
Pro podávání nápojů na školní zahradě (v letním období) slouží nové nerez pítko.

5.9 Otužování

 • Zhodnocení individuálních potřeb a možností dítěte vzhledem k jeho zdravotnímu stavu – děti jsou oblečené přiměřeně teplotám v místnostech a dle jejich individuálních potřeb. Přihlíží se zejména k současnému zdravotnímu stavu dítěte.
 •  Způsob a frekvence (např.: vzdušné lázně, voda, sprchování, saunování, solná jeskyně, mlhovitě). Podle klimatických podmínek.
 •  Zařazení v denním režimu – děti jsou otužovány vzduchem, opakovaně se větrá- vhodné oblečení. V letních měsících při vhodném počasí se děti otužují vodou sprchováním v brouzdališti.
  Je dán nový požadavek na mlhovitě.
  Při pobytu na slunci mají děti ochranné brýle, pokrývku hlavy, jsou natřeny krémem
  na opalování, pobyt venku se situuje spíše do chládku a respektují se doporučené
  doby pobytu meteorologickou službou. Využívají se též slunečníky.
  Ve třídách jsou využívány čističky vzduchu.
 • Způsob otužování u zdravotně oslabených – zdravotně oslabené děti se neotužují.
 • Jiný způsob ozdravných opatření – předškolní děti navštěvují plavecké kurzy.

5.10 Sledování televize

 •  Frekvence zařazení během dne/týdne – jen při špatném počasí 1-2 x týdně, někdy při řízené činnosti naučná DVD
 • Doba trvání v jednom sledu – nejvíce 15 min.

5.11 Zásady a pravidla slučování tříd
V případě nepřítomnosti pedagoga mohou být děti sloučeny do ostatních tříd, nejvíce však do počtu 28 dětí na třídu.
Rodiče jsou vždy informováni na vstupních dveřích, do které třídy bylo jejich dítě převedeno.
Děti jsou slučovány pouze ve výjimečných případech.

5.12 Mimořádné události
Mateřská škola zajistí následující opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění. Děti, které vykazují známky akutního onemocnění, přítomný pedagog odloučí od kolektivu ostatních dětí do jiné místnosti (sborovna, kancelář), kde umístí lůžko. Zástupkyně ředitelky školy pověří dalšího pracovníka MŠ dozorem nad dítětem a neprodleně informuje jeho zákonného zástupce.

5.13 Mimoškolní akce dětí
Pro každou mimoškolní akci dětí je určen pedagogický zaměstnanec mateřské školy jako vedoucí akce. Ten zajišťuje dodržení všech podmínek pro pořádání akce podle platného vnitřního předpisu „Pokyn ředitelky mateřské školy č. 03/2008 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v mateřské škole“ a „Pokyn ředitelky mateřské školy č. 20/2015 pro pořádání ozdravných a rekreačních pobytů dětí (škola v přírodě)“.
Ve školách v přírodě se výuka zajišťuje v místnosti odpovídající požadavkům na učebny v parametrech osvětlení a v mikroklimatických podmínkách podle vyhlášky č. 410/2005 Sb. s plochou minimálně 1,5 m2 podlahové plochy na 1 žáka. Pokud se volný čas tráví ve vnitřních prostorách, musí tyto odpovídat zejména charakteru jídelny nebo denní místnosti s plochou minimálně 1,5 m2 na 1 žáka nebo minimálně 3 m2 na 1 dítě předškolního věku.

Článek 6: Pracovní podmínky, údržba a provoz v MŠ

6.1 V žádném místě poskytování vzdělávání není vyhodnocené rizikové pracoviště. 1. MŠ má zpracovánu směrnici pro užívání osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP), které jsou vydávány určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, případně upravován. Agendou OOPP je v rámci pracovní náplně pověřena asistentka ředitelky 1. MŠ a každá ZŘŠ. Obě zajišťují objednávku, nákup, evidenci, přidělování a kontrolu používání OOPP, o kterých vedou písemné záznamy.
6.2 Pro čištění a úklid MŠ jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních zaměstnanců. Úklid je prováděn v rozsahu odpovídající vyhlášce č.410/2005 Sb., v platném znění. Pro zajištění úklidu jsou zpracovány normy přidělování čisticích prostředků, včetně dezinfekčních prostředků. Přehled o nákupu a výdeji vede v MŠ pověřený zaměstnanec na skladových kartách, pravidelně provádí kontrolu jejich účelného používání. Skladovány jsou v uzamykatelných místnostech a příručních skříňkách, do kterých nemají děti přístup. Všichni zaměstnanci absolvovali příslušná školení BOZP a jsou odborně způsobilí k práci s těmito látkami.
6.3 Nebezpečné látky a odpady, které vznikají při činnosti mateřské školy, jsou likvidovány předepsaným způsobem. Skladování těchto látek zajišťuje v rámci své pracovní náplně pověřený zaměstnanec. V úklidové místnosti o skladovaných látkách vede evidenci. V pravidelných intervalech, nejméně 2 x ročně, zajišťuje ředitelka 1. MŠ smluvně likvidaci tohoto odpadu odvozem do specializované sběrny pověřeným pracovníkem.
6.4 Pedagogičtí pracovníci pravidelně kontrolují čistotu venkovních hracích ploch určených pro hry a sport. Případné znečištění nebo výskyt injekčních stříkaček či jehel nahlásí školnici, která zajistí jejich odstranění.
6.5 Rostliny a dřeviny vysazené v areálu mateřské školy odpovídají projektu školy, nejsou zde jedovaté rostliny, ani alergizující dřeviny. Sekání trávy ve stanovených intervalech provádí dodavatelská firma.
6.6 Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých živočichů. Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole je proveden speciální ochranný zásah odbornou firmou.

6.7 Způsob nakládání s prádlem

 • Výměna prádla – v předškolním zařízení se provádí výměna lůžkovin jednou za 21 dní, v případě nutnosti ihned. Výměna ručníků a pyžam se provádí jednou za týden; v případě potřeby ihned. Papírové ručníky jsou k dispozici v umývárnách pro děti z jiné třídy.
 • Způsob praní prádla – ručníky – vlastní prádelna
  – ložní prádlo – vlastní prádelna
  – návleky na boty pro rodiče – vlastní prádelna
 •  Způsob manipulace s prádlem, jeho skladování a používání obalů na jedno použití:

Použité prádlo je uskladněno v umělohmotných koších, které jsou označené, které se
po roztřídění prádla vydezinfikují. Zaměstnanci, kteří pracují s prádlem používají
OOPP, jako jsou gumové rukavice.
Vlastní praní použitého prádla je prováděno v automatických pračkách za použití běžných pracích prášků. Vyprané prádlo se suší v sušičce nebo se ihned odnáší do sušárny, aby nedocházelo ke křížení provozu čistého a špinavého prádla.

Článek 7: Závěrečná ustanovení

7.1 Provozní řády jednotlivých MŠ jsou nedílnou součástí školního řádu a seznámení se s ním tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců MŠ vždy před zahájením nového školního roku.
7.2 Kontrolou provádění ustanovení provozního řádu je ředitelkou 1. MŠ pověřena ZŘŠ. O kontrolách provádí písemné záznamy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je také součástí každoroční prověrky BOZP.
7.3 Jeden výtisk provozního řádu je uložen na místě trvale přístupném všem zaměstnancům MŠ a v elektronické podobě na webových stránkách 1. MŠ, v oddíle Sdílené dokumenty jednotlivých MŠ.
7.4 Změny provozního řádu jsou prováděny písemně formou číslovaných doplňků.
7.5 Zrušuje se předchozí znění vnitřního předpisu Osnova provozního řádu MŠ ze dne 1.10.2008, jehož uložení v archivu 1. MŠ se řídí vnitřní směrnicí a skartačním řádem 1. MŠ.
7.6 Vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1.9.2016. Jednotlivé Provozní řády MŠ jsou pak nedílnou součástí školního řádu.

V Karlových Varech dne 1.9.2019

Za MŠ 2, Krymská 12 zpracovala zástupkyně ředitelky školy : Bc. Kateřina Kalinová

Schválila: Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy