Komenského 7, příspěvková organizace

VÍTEJTE V MŠ Studánka Krymská 12
Naše mateřská škola se nachází téměř v centru Karlových Varů, části zvané Tuhnice. Budova je patrová a obklopuje ji rozlehlá zahrada vybavená různými herními prvky pro pohyb a všestranný rozvoj dětí. Nedaleko se také nacházejí krásné lázeňské lesy, které využíváme k procházkám a k enviromentální výchově dětí.

V letošním školním roce budeme dětem nabízet i doplňkové aktivity jako je hra na flétnu, angličtina.
Mezi další akce školy budou patřit divadelní představení u nás v MŠ, výlety do okolí K. Varů, návštěva tělocvičny na ZŠ, návštěva u hasičů, návštěva SZŠ, knihovny, beseda s policií, focení dětí,vánoční besídka, karneval, vernisáž, nebráníme se nápadům rodičů.
Paní učitelky na třídách vás budou informovat na nástěnkách, také prostřednictvím dětí nebo webových stránek.

Organizace školy:
Provoz MŠ je od 6.00 do 17.00 hodin

Na škole je:
na pavilonu A jedna třída s dětmi dvouletými a tříletými a jedna smíšená třída dětí, na pavilonu B jsou dvě smíšené třídy dětí.

Učitelky přizpůsobují a obměňují denní režim a plnění pedagogicko-výchovných úkolů podle potřeb dětí.
V šatnách na nástěnkách se rodiče mají možnost seznámit s tématy, která s dětmi probíráme.
Témata plníme v týdenních nebo čtrnáctidenních cyklech dle zájmu dětí.
Veškeré snažení směřuje k bezproblémovému přechodu do ZŠ tak, aby dítě bylo tělesně, duševně a sociálně připraveno pro důležitý start do dalšího  života. Po obědě probíhá klidový režim podle potřeb dítěte, spánek nebo odpočinek, klidné hry (stříhání, modelování, kreslení, prohlížení knížek, tvoření dle zájmu dětí). Po celý den mají děti zajištěn pitný režim – vlastní i školní hrnečky.
Pracuje zde 8 kvalifikovaných učitelek, 1 chůva, 2 kuchařky, 1 školnice, 1 uklizečka.

Zástupkyně ředitelky MŠ - Monika Horáková
Vedoucí učitelkou odloučeného pracoviště - Jana Picková
Ředitelkou naší příspěvkové organizace je Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, 
sídlí v MŠ Doubí.

Schůzku je nutno předem domluvit na telefonu: 776 142 100

Děti se denně schází ve třídě Motýlků (pavilon A) od 6.00 do 7.00 hodin, poté přecházejí do svých tříd a od 7.15 hodin jsou děti již na svých třídách. Odpoledne se opět schází ve třídě Motýlků od 16.00 hodin. Děti se ráno přijímají  do 8.00 hodin, nepřítomnost dítěte je nutno omluvit den předem, nebo do 8.00 hodin ráno na telefonech jednotlivých tříd. Při náhlém pozdním příchodu je nutno zatelefonovat. Při dlouhodobé zdravotní absenci je potřebná písemná omluva. Jestliže rodiče vědí, že dítě bude chybět celý měsíc, podají si žádost o snížení školného k rukám ředitelky školy nejpozději do 28. předešlého měsíce.

Třída dvouletých dětí má časový režim odlišný od ostatních tříd -  přizpůsobený jejich věku.

Rodiče nebo jejich zákonní zástupci jsou povinni předat dítě přímo učitelce a od učitelky také dítě převzít.
Výjimky jsou povoleny jen na základě písemného pověření zástupcem dítěte.

Bezpečnost dítěte:
Do MŠ se přijímají pouze děti zdravé. Učitelky mají právo dítě nepřijmout, pokud se jim zdá nemocné.Je to v zájmu ostatních zdravých dětí. Týká se i vší.

Infekční onemocnění, které se vyskytlo v rodině, je potřeba učitelce na třídě neprodleně nahlásit.
Jestliže rodič v šatně zjistí ztrátu oblečení, je to potřeba ihned řešit.
Pokud se stane dítěti úraz doma, informujte učitelku.

Pedagogické pracovnice odpovídají za bezpečnost dětí v MŠ po celou dobu výchovné práce a to od doby převzetí dítěte od rodiče,
až do doby předání rodičům.

Dar rodičů škole
Je věcný nebo finanční, rodiče vyplňují darovací smlouvu.

Peníze jsou určené na hračky, knihy, didaktické pomůcky, akce školy.

Stravné a výše úplaty za předškolní vzdělávání
Stravné a školné se platí inkasním způsobem do 15. v měsíci.

S případnými dotazy se obracejte na vedoucí školního stravování paní Janu Štěrbovou, která má úřední hodiny na naší škole v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin.
Stravné na den činí 41 Kč (snídaně, oběd, svačina), děti s odkladem školní docházky 46 Kč.
Školné - 510 Kč

Ukončení docházky do MŠ
Rodič závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ, neplatí ve stanoveném termínu školné a stravné, u dítěte probíhá špatná adaptace, dítě citově strádá a je nemocné.

Co vaše dítě potřebuje do MŠ
rezervní oblečení, bačkorky, pyžamo, oblečení pro volný pohyb po zahradě, vhodné oblečení do třídy. Věci dětem podepište, předejde se ztrátám a nepříjemnostem.Učte své děti, aby si své věci poznaly, veďte je k samostatnosti při oblékání a svlékání a kulturním návykům při stolování.

Těší se na Vás Vaše paní učitelky.
Přejeme si, aby se dětem ve školce líbil
o.