Komenského 7, příspěvková organizace

ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 

Upravené znění ŠVP – zkrácená verze (Celé znění ŠVP najdete ve vstupních halách naší školky

Je modelový program, který si klade za cíl vybavit děti širokým rozsahem životních kompetencí.
Stěžejní filosofií programu je, aby se děti naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a k 
praktickým dovednostem chránícím zdraví. Cíl se týká jak dětí, tak zaměstnanců, ale i rodičů.

„Pojďte děti, budeme si hrát a poznávat svět“
Tímto programem budou děti do budoucna vybaveny kompetencemi:

 • budou rozumět holistickému pojetí zdraví
 • uvědomí si, že zdraví je prioritní hodnotou
 • budou umět řešit problémy
 • budou mít vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a za způsob svého života
 • budou duševně odolný
 • naučí se dovednosti komunikace a spolupráce
 • naučí se aktivně podílet na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech

Integrující principy programu podpory zdraví: 

 • Respekt k přirozeným lidským potřebám
 • Rozvíjení komunikace a spolupráce

 

Zásady podpory zdraví v MŠ: 

 • Učitelka podporující zdraví
 • Věkově smíšené třídy
 • Rytmický řád života a dne
 • Tělesná pohoda a volný pohyb
 • Zdravá výživa
 • Spontánní hra
 • Podnětné věcné prostředí
 • Bezpečné sociální prostředí
 • Participativní a týmové řízení
 • Partnerské vztahy s rodiči
 • Spolupráce MŠ se ZŠ
 • Začlenění MŠ do života obce
 • Rámcový projekt a prováděcí plán k nahlédnutí zde (pdf)
Školní vzdělávací program v plném znění je k dispozici ve vestibulu vchodu A i B v prezentačních kapsách.