Komenského 7, příspěvková organizace

PROVOZNÍ ŘÁD 9-2021

 

 

Provozní řád mateřské školy

Škola: 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková  organizace

Provozní řád mateřské školy Na Kopečku Mozartova 4
Č.j.:                                          Účinnost od: 1.9.2021
Spisový znak: 1.2                    Platnost od: 30.8.2021
Skartační znak: S 10
Vypracovala:   Romana Kleinmannová, zástupkyně ředitelky 1.MŠ

Schválila a vydala ředitelka školy: Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2021
Změny v pokynu (číslo, datum, strana, účinnost, provedl)

 

Obsah:

Článek 1:       Obecná ustanovení
Článek 2:       Údaje o škole
Článek 3:       Prostorové podmínky a vybavení MŠ
Článek 4:       Mikroklimatické podmínky na MŠ
Článek 5:       Provozní podmínky jednotlivých MŠ, časové rozložení činností (režim dne) a režimové požadavky s ohledem na věkové zvláštnosti dětí předškolního věku
Článek 6:       Pracovní podmínky, údržba a provoz na MŠ
Článek 7:       Závěrečná ustanovení

 

Článek 1:   Obecná ustanovení

 

1.1       Podle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, jsou školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku povinny zajistit pro výchovu a vzdělávání plnění takových hygienických požadavků, které jsou upraveny prováděcím právním předpisem na následující komodity:

 1. prostorové podmínky
 2. vybavení
 3. mikroklimatické podmínky (hluk, osvětlení, vytápění, větrání, zásobování vodou)
 4. provoz
 5. úklid
 6. nakládání s prádlem.

 

1.2       Provozní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, konkrétně upravuje v souladu s § 7 odst. 2, č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, v jednotlivých mateřských školách jako místech poskytování předškolního vzdělávání

ü režim dne a požadavky zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí předškolního věku,

ü podmínky jejich pohybové výchovy, otužování a pobytu venku,

ü režim stravování včetně pitného režimu.

 

1.3       Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu v případě, že podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně zdraví.

 

1.4       Související předpisy v platném znění:

 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb.
 • vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • vyhláška č. 137/2004Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

 

Článek 2:   Údaje o škole

2.1       Název a adresa školy, její ředitel a zřizovatel, kontakty

 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1.MŠ), sloučené zařízení 9 mateřských škol, tzv. míst poskytovaného vzdělávání

            Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary – Doubí

IČ: 712 37 003

Telefon: sekretariát 1. MŠ – 606 677 289

               ředitelka 1.MŠ – 776 142 100

Webové stránky školy: www.materinkykv.cz

Email: info@materinkykv.cz  nebo reditelka@materinkykv.cz

Statutární zástupce – ředitelka školy: Mgr. Bc. Zdeňka Tichá

Zřizovatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

 

Každá MŠ je organizační součástí 1. MŠ a slouží výhradně jako místo poskytování předškolního vzdělávání a školských služeb, které je doplňováno dalšími aktivitami ve spolupráci s různými partnery. Na každé MŠ je zajištěno školní a závodní stravování v samostatných školních jídelnách (dále jen ŠJ). Stravování cizích strávníků mateřská škola neposkytuje. Výjimkou je stravování delegací a dětí z partnerských MŠ.

 

2.2       Název, adresa, typ, kapacita, provozní doba a využití MŠ, kontakty

Název MŠ:                Na Kopečku                

Adresa MŠ:               Mozartova 4, 360 20 Karlovy Vary   

Typ školy:                mateřská škola s celodenní péčí          

Stanovená kapacita:  96        

Provozní doba:         6,00 – 16,30 hodin      

Telefon (MŠ, ŠJ):     zástupkyně ředitelky mateřské školy -  606 677 254

                                 školní kuchyň -  606 677 261

                                 vedoucí školní kuchyně – 606 677 287

 1. třída,  Žabky  –    606 677 277  
 2. třída, Kuřátka –   606 677 278    
 3. třída, Medvídci – 606 677 279  
 4. třída, Berušky -    606 677 280       

Email:                        mozartova4@materinkykv.cz – mateřská škola

                                 sjedestinove1@materinkykv.cz – školní kuchyň                   

Kontaktní osoba, zástupkyně ředitelky mateřské školy: Romana Kleinmannová

Využití MŠ:              mateřská škola není využívána pro další aktivity, výjimkou jsou             nadstandardní aktivity pro děti pořádané mateřskou školou v rámci vzdělávacího programu.      

Nadstandardní aktivity: Flétna – každé pondělí od 12,15 – 13,15 hodin, v tělocvičně mateřské školy skupina přihlášených dětí, zajišťuje učitel ZUŠ A. Dvořáka K. Vary p. Antonín Kadeřábek.            

 

Článek 3:   Prostorové podmínky a vybavení MŠ

3.1       Prostorové podmínky

 1. Prostor pro pobyt dětí v MŠherna, třída: splňuje zákonnou podmínku volného prostoru místnosti a odpovídá svým rozměrem min. 4 m2 na 1 dítě.
 2. Prostor pro odkládání oděvů a obuvi – šatna: se nachází v přízemí MŠ, vyhovuje svým rozměrem pro umístění všech 26 dětí.
 3. Prostor pro odpočinek a relaxaci – část herny, třídy nebo ložnice: splňuje zákonnou podmínku volného prostoru místnosti a odpovídá svým rozměrem min. 1,20 m na 1 dítě.
 4. Sociální zázemí (umývárna a záchody) jsou přístupné přímo ze třídy dětí, disponuje 5 umyvadly, 1 sprchovým koutem se sníženým vstupem a oddělenými WC prostory s 5 záchody. Všude je tekoucí studená i teplá voda (její doporučená teplota je nastavená směsnou baterií, ke které má přístup pouze dospělá osoba).

 

3.2       Vybavení MŠ

Při vybavování MŠ, zahrad i sportovišť mobiliářem jsou od dodavatelů vyžadována platná osvědčení o jejich hygienické nezávadnosti vydané Státním zkušebním ústavem.

 1. Pobytové místnosti pro děti (herny a třídy) jsou vybaveny nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí. Velikostní typy školního nábytku a ergonomické zásady práce dětí vsedě odpovídají příloze č. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v platném znění. Pracovní stoly mají matný povrch. Rozsazení dětí u stolů a židlí různé výšky se řídí pedagog jejich tělesnou výškou; dále se přihlíží ke speciálním vzdělávacím potřebám, tj. případnému zdravotnímu postižení dítěte. Pedagog vždy dbá na to, aby u dětí nedocházelo k jednostrannému zatížení svalových skupin. V pobytových místnostech jsou vytvořeny relaxační koutky s odpovídajícím vybavením (pomůcky, hračky…) umístěným v nábytku dostupné výšky, bezpečně uzavíratelných skříňkách, zásuvkách.
 2. Podlahy v pobytových místnostech a na chodbách jsou opatřeny PVC, koberci, dlažbou.
 3. Zahrada a sportoviště jsou v bezprostřední blízkosti MŠ. Při volbě nových rostlin a dřevin vysazovaných na pozemky MŠ je zohledněn ochrana zdraví dětí, dřeviny nesnižují požadované parametry denního osvětlení ve vnitřních prostorách budov MŠ. Vzdálenost sázené dřeviny od obvodové zdi je dodržována. Vysazené rostliny, travnaté plochy a dřeviny jsou řádně udržovány. Pro venkovní hrací plochy je zabezpečen přívod vody ke kropení a čištění v kvalitě pitné vody z městského vodovodu.

Vybavení zahradními prvky (soupis):

 • 2x pískoviště, chráněné hustou síťovinou
 • 1x skluzavka z příkrého terénu
  • 1x dřevěný domeček s úložným prostorem
  • 1x dřevěná trojhoupačka
  • 1x dřevěná prolézačka dinosaurus
  • 1x dřevěná palisádová stezka odvahy
  • 2x dřevěné lavice s opěradlem
  • 1x horolezecká (polezná) stěna do svahu
  • 1x venkovní tabule
  • 1x dřevěné stínidlo nad pískovištěm
  • 1x venkovní učebna s třemi kreslícími tabulemi
  • 1x pracovní stůl s lavicemi (vybavení učebny)
  • 1x altánek
  • 1x dřevěný xylofon
  • 1x indiánské teepee
  • 1x pískový hrad
  • 1x jeskyňka (jezevčí nora)
  • 1x šplhací prvek s lanem
  • 6x polezná příčná břevna
  • 2x podzemní telefon
  • 1x mořský koník na pružině
  • 1x scooter na pružině
  • 1x šnek na pružině
  • 1x amfiteátr
  • 100ks dřevěných sedáků pro amfiteátr
  • 1x zapuštěná trampolína
  • 1x mraveniště
  • sportovně relaxační hřiště s dvěma fotbalovými brankami a obvodovou sítí.
  • 1xdřevěná loď
  • 1xknihovnička
  • 1xstojanové puzzle

 

 1. Mlhoviště (sprcha) provozuje mateřská škola pro otužování a osvěžení dětí především v letních měsících (děti jsou sprchovány pouze pod dozorem učitelky).

 

 1. Lékárničky jsou umístěny: ve sborovně, školní kuchyni, kotelně, tělocvičně. U každé lékárničky je umístěn traumatologický plán a seznam jejího obsahu, který doplňuje pověřený zaměstnanec vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků k doplnění.
 2. V mateřské škole se nevyskytují dveře kývavé nebo turniketové, ani prosklená dveřní křídla. Všechny dveře v pobytových prostorách mají jednotnou šířku 0,9 m.
 3. Okna tvoří součást všech prostor v budově MŠ. Všechna okna jsou plastová, okna ve třídách jsou opatřena žaluziemi, ve školní kuchyni je na oknech nalepena mléčná samolepící fólie.

 

Článek 4:   Mikroklimatické podmínky na MŠ

Pro výchovu a vzdělávání dětí jsou používány pobytové místnosti (herny, třídy), které splňují požadavky na osvětlení, vytápění, větrání, velikost a vybavení. V těchto prostorách není překročen maximální počet dětí daný plošnou výměrou místnosti ve smyslu předepsané zákonné normy.

 

 1. Hluk

MŠ neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud jsou na OP prováděny opravy, s dodavateli je smluvně ujednáno, že hlučné práce budou prováděny zásadně v době mimo vzdělávání. Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do budovy (doprava, apod.) nepřekračuje hygienické limity.

 

 1. Osvětlení

Všechny prostory sloužící ke vzdělávání dětí mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je přímý (postranní okna) a shora (umělé osvětlení). Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena vytahovacími žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé osvětlení ve třídách a hernách zajišťuje jejich celkové osvětlení, kde je použito zpravidla zářivkové osvětlení, v provozních místnostech pak žárovkové. Zářivková osvětlovací tělesa jsou opatřena kryty zamezujícími blikání světla. Umělé osvětlení lze použít jako doplňující pro denní světlo, postupně lze zapínat svítidla umístěná rovnoběžně s osvětlovacími otvory. Úroveň a regulace denního osvětlení, rozložení světla a zábrana oslnění je řešeno v souladu s normovými hodnotami a požadavky.

 

 1. Vytápění a parametry mikroklimatických podmínek

Tělesa ústředního topení ve školních prostorách jsou zajištěna bezpečnými dřevěnými kryty proti úrazu. Orientační kontrolu teploty vzduchu v pobytových prostorách je zabezpečeno pomocí nástěnných teploměrů, které jsou umístěny mimo obvodové stěny místnosti a přímý dopad slunečního záření.

 

Pozn.: Zima: třída MŠ a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu: průměrná výsledná teplota v pobytové místnosti 22 ± 1°C, minimální výsledná teplota v místnosti 19°C, rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníku nesmí být větší než 3°C . Při poklesu teploty vzduchu v prostorách určených k dlouhodobému pobytu dětí ve třech po sobě následujících dnech pod 18°C, ne však méně než na 16°C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto prostorách v jednom dni pod 16°C, musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.

 

Léto: třída MŠ a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu: průměrná výsledná teplota v místnosti 28°C, maximální výsledná teplota v místnosti 31°C, při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30°C a kdy je vyšší než 31°C, musí být přerušeno vzdělávání nebo zajištěno pro děti jiné náhradní opatření, např. jejich pobytem mimo budovu a zajištěním pitného režimu. Relativní vlhkost je celoročně v rozmezí 30 - 70 %. Rychlost proudění vzduchu je celoročně 0,1 - 0,2 m/s.

 

 1. Větrání

Všechny prostory využívané pro pobyt dětí v budově MŠ (třídy, šatny, WC ….) jsou přímo větratelné. Ve školní kuchyni je zajištěna výměna vzduchu vzduchotechnikou, lze ale také zajistit přímé větrání. Intenzita větrání odpovídá požadavkům přílohy č. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění. Okna jsou zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu. Ovládání ventilačních otvorů je dosažitelné z podlahy. Otevírání ventilačních oken je zajištěno. Nejvíc exponované pobytové místnosti nemají instalovány stropní ventilátory.

 

 1. Zásobování pitnou vodou, zajištění pitného režimu

Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů tedy provádí správce veřejného vodovodu. V MŠ je nainstalováno zahradní pítko. Z kapacitních hledisek dodávka vody splňuje požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění, kdy na 1 dítě v předškolním věku musí být k dispozici nejméně 60 l vody na den. Způsob zajištění pitného režimu je konkrétně popsán v bodu č. 5.8.

Článek 5:   Provozní podmínky jednotlivých MŠ, časové rozložení činností (režim dne) a režimové požadavky s ohledem na věkové zvláštnosti dětí předškolního věku

 

Učitelé člení jednotlivé činnosti na zátěžové a klidové, řízené a spontánní. Pravidelně zařazují pohybové činnosti, spontánní hru, pobyt na čerstvém vzduchu, pobyt v přírodě, dostatečný spánek a relaxaci, zdravou životosprávu a správné stravování včetně pitného režimu, posilování kladného vztahu k pohybu a zvyšování tělesné zdatnosti a odolnosti dítěte. Děti s příznaky infekčních onemocnění učitelky neprodleně izolují a předají rodičům k domácímu ošetřování

 

5.1       Příchod a odchod dětí

Provozní doba MŠ je od 6,00 do 16,30 hodin. Děti se scházejí od 6,00 do 7,15 hod. v 1. třídě Žabičky, která je v prvním patře, a od 7,15 hodin jsou děti se svými učitelkami ve svých třídách. Ranní příchod dětí je nejpozději do 8,00 hodin, pak se mateřská škola z bezpečnostních důvodů veřejnosti znepřístupňuje. Od 16,00 do 16,30 hodin se děti rozchází opět v 1. třídě.

Mateřskou školu může ředitelka školy se souhlasem zřizovatele uzavřít i v jinou dobu než o letních prázdninách a to zejména z technických nebo organizačních důvodů dle zákona 561/2004 Sb., Školského zákona. 

5.2       Spontánní hra

 • zařazena co nejčastěji v průběhu dne
 • zařazení v režimu: od 06:00 – 09:00 hodin při ranních hrách

                             od 09:30   -11:00 hodin při pobytu venku

                             od 14:30 -  16:30 hodin při odpoledních hrách

 

 • Činnosti dětí řízené pedagogem
 • 8,00 – 9,00 hodin skupinové, nebo individuální činnosti
 • 9,00 – 9,30 hodin frontální nebo skupinové činnosti
 • 14,30 – 15,30 hodin skupinové nebo individuální činnosti

5.4       Pohybové aktivity

Učitelé dbají na průběžné větrání pobytové místnosti v průběhu jednotlivých činností. Zároveň kontrolují přiměřené oblečení dětí.

 • podmínky, vybavení – hračky, didaktické pomůcky jsou ve třídách v dostatečném množství a odpovídají věku dětí, a jsou jim na snadno dostupném místě.
 • vymezení dostatečného prostoru /skupinky/, možnost využít nářadí, náčiní.
 • pohyb volný, spontánní – vycházející z potřeb dětí.
 • pohyb řízený – vhodné a účelové formy TV.
 • kompenzační prvky – zdr. zaměřené činnosti, HPH, manipulační, konstruktivní a grafomotorické činnosti, smyslové a psychomotorické hry, pracovní a sebeobslužné činnosti
 • pohybové aktivity využívány co nejčastěji v průběhu dne – ranní cvičení, režimové momenty, při pobytu venku, po odpočinku

5.5       Pobyt venku

V MŠ se dětem předškolního věku stanovuje denní doba pobytu venku zpravidla na 2 hodiny dopoledne, odpoledne se pak řídí celkovou délkou pobytu dětí v MŠ. Učitelé dbají na přiměřené oblečení dětí. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách (např. silný mráz) a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné provádět činnost dětí ve venkovním prostředí školní zahrady nebo v zastíněné venkovní učebně v co největším rozsahu.

 • pozemek využívaný k pohybové aktivitě – celá školní zahrada je oplocena, vysázené rostliny, dřeviny, keře, záhony jsou řádně udržovány. Ve školním roce 2015/2016 byla provedena úspěšná revitalizace školní zahrady s názvem ,,Se zahradou do přírody“. Vznikl tak přírodní typ zahrady, kde se děti věnují pěstitelským pracím na zahradě, sklízením úrody a péči o školní zahradu.
 • údržba zeleně, pískoviště, brouzdaliště, režim - údržbu dřevin a křovin provádí podle potřeby Správa lázeňských parků Karlovy Vary, která taktéž zajišťuje sekání trávy. V areálu školní zahrady se nachází dvě pískoviště, která jsou chráněná proti nečistotám hustou síťovinou. Písek je v letních měsících kropen v závislosti na počasí a vyměňuje se podle míry znečištění (zajišťuje zřizovatel Magistrát města). V letním období je dětem k dispozici venkovní sprcha. Při sprchování mají děti na sobě plavky. Přívod vody do sprchy je napojen na pitnou vodu.
 • časový údaj: dopoledne (od 9,30 do 11,15), odpoledne (od 14,30 do 16,30 hodin )
 • délka pobytu zpravidla 2 – 4,5 hodin denně (dle klimatických podmínek)
 • způsob využití pobytu venku - pohybové vyžití (fotbal, florbal, hokej, běh, zdolávání přírodního terénu, sportovních prvků, skok do dálky a výšky, skákání panáka, jízda na koloběžkách, odrážedlech, míčové hry aj.)

5.6       Odpočinek, relaxace, spánek

 • 11,45 – 14:00 hodin.
 • před odpočinkem je vždy ve třídě vyvětráno
 • respektujeme individuální potřeby dětí v délce spánku, odpočinku.
 • nespavé děti mají po krátkém odpočinku klidové činnosti dle vlastní volby.

             Od března /dle počasí/ předškolní děti tráví čas odpočinku venku /školní zahrada,

             nebo přilehlé okolí školní zahrady.

 • ukládání lehátek, lůžkovin, pyžam – jejich provětrávání. Lehátka chystají pro děti ve všech třídách paní uklízečky. Lůžkoviny na lehátka si rozkládají děti samy. Mladší děti s dopomocí paní učitelky. Lůžkoviny dětí jsou na vyhrazeném místě označeném svojí značkou v boxech k tomu určených. Pyžama i lůžkoviny se ukládají až po dostatečném provětrání do boxů na ustlané lůžkoviny.
 • tř. Žabiček – vybavena molitanovými matracemi, tř. Kuřátek, Medvídků a Berušek vybavena stohovatelnými lehátky.
 • ukládání jiných pomůcek – přístup k veškerému vybavení, hračkám, výtvarnému materiálu, ostatních pomůcek je snadný, v zorném poli dítěte, jejich uspořádání je přehledné a účelné. Hotové výsledky činností si děti na čas vystavují na vyhrazeném místě.

5.7       Stravování

 • příprava stravy: vlastní ve školní jídelně
 • podávání přesnídávek: od 8,00 do 8,30 hodin. Při ohlášeném pozdějším příchodu si rodič přivádí dítě již nasvačené (KHS – zákaz ponechávání svačin na třídách).
 • podávání svačin: od 14,10 do 14,45 hodin.

Systém jejich podávání: samoobslužný ze servírovacího vozíku, který přiveze z kuchyňky do třídy učitelka. Nejmladším dětem pomáhají se sebeobsluhou učitelky. Starší děti si od druhého pololetí 1x týdně mažou pomazánky na pečivo samy.

 • obědy: doba výdeje od 11,30 do 12,00 hodin. Hlavní jídlo roznáší dětem z kuchyňky do třídy ke stolečkům učitelky. Časový odstup jednotlivých jídel činí nejvíce 3 hodiny.
 • po skončení jídla se zbytky okamžitě likvidují.
 • použité nádobí provozní zaměstnanci oplachují pod tekoucí vodou a poté ho vkládají do myček.

 

5.8       Pitný režim

 • příprava, doplňování a druhy nápojů - pitný režim ve třídách zajištěn po celý den (čistá, či ochucená voda ovocem, nebo bylinkami). Pitný režim je na přístupném místě (voda na tácku v konvici s víkem, po použití si děti pod dozorem učitelky vyplachují hrnečky v umývárně samy).

Ráno mají děti k dispozici teplý čaj.

 • Způsob obsluhy, manipulace s nádobím – na třídách používají děti své plastové hrnečky, které mají stabilně na místě pitného režimu. Hrneček si otáčejí, až když se do něho nalévá nápoj. Děti si nalévají pití samy.
 • ŠZ – pítko, kde se děti se obsluhují samostatně.

 

5.9       Otužování

 • stálá teplota místnosti, regulované vytápění
 • přiměřené oblékání dětí /třída x pobyt venku x odpočinek/
 • cvičení při otevřeném okně
 • celoročně – přímé i nepřímé větrání tříd, leháren
 • dechová /např. hra na flétničky/, relaxační cvičení
 • pobyt v  solné jeskyni
 • v letních měsících sprchování

 

5.10     Sledování televize

 • Sledování televize: nepravidelně, zřídka při nepříznivém počasí v celkové délce 15-20 min.

 

5.11     Zásady a pravidla slučování tříd (konkrétní popis)

 • nestandardní situace (nemoc dětí, učitelek) se řeší:

      a/ spojováním dětí, nejvíce však do počtu 26 dětí na třídu.

      b/ učitelky slouží středovou službu od 7:45- 15,00 hod., aby děti byly co nejdéle ve své třídě.

Činnost zájmových aktivit se omezuje z důvodu nemoci učitelek, nemoci dětí, prázdnin v ZŠ.

Rodiče jsou vždy informováni na zvoncích u hlavního vchodu, do které třídy bylo jejich dítě převedeno.

 

5.12     Mimořádné události

Mateřská škola zajistí následující opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění. Děti, které vykazují známky akutního onemocnění, přítomný pedagog odloučí od kolektivu ostatních dětí do izolační místnosti (sborovna), kde umístí lůžko. Zástupkyně ředitelky pověří dalšího pracovníka MŠ dozorem nad dítětem a neprodleně informuje jeho zákonného zástupce.

 

5.13     Mimoškolní akce dětí

Pro každou mimoškolní akci dětí je určen pedagogický zaměstnanec mateřské školy jako vedoucí akce. Ten zajišťuje dodržení všech podmínek pro pořádání akce podle platného vnitřního předpisu „Pokyn ředitelky mateřské školy č. 03/2008 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v mateřské škole“ a „Pokyn ředitelky mateřské školy č. 20/2015 pro pořádání ozdravných a rekreačních pobytů dětí (škola v přírodě)“.

 

Ve školách v přírodě se výuka zajišťuje v místnosti odpovídající požadavkům na učebny v parametrech osvětlení a v mikroklimatických podmínkách podle vyhlášky č. 410/2005 Sb. s plochou minimálně 1,5 m2 podlahové plochy na 1 žáka. Pokud se volný čas tráví ve vnitřních prostorách, musí tyto odpovídat zejména charakteru jídelny nebo denní místnosti s plochou minimálně 1,5 m2 na 1 žáka nebo minimálně 3 m2 na 1 dítě předškolního věku.

 

Článek 6:   Pracovní podmínky, údržba a provoz na MŠ

 

6.1       Na žádné MŠ není vyhodnocené rizikové pracoviště. 1. MŠ má zpracovánu směrnici pro užívání osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP), které jsou vydávány určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, případně upravován. Agendou OOPP je v rámci pracovní náplně pověřena asistentka ředitelky 1. MŠ a každá zástupkyně ředitelky MŠ. Obě zajišťují objednávku, nákup, evidenci, přidělování a kontrolu používání OOPP, o kterých vedou písemné záznamy.

6.2       Pro čištění a úklid MŠ jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních zaměstnanců. Úklid je prováděn v rozsahu odpovídající vyhlášce č.410/2005 Sb., v platném znění. Pro zajištění úklidu jsou zpracovány normy přidělování čisticích prostředků, včetně dezinfekčních prostředků. Přehled o nákupu a výdeji vede na MŠ pověřený zaměstnanec na skladových kartách, pravidelně provádí kontrolu jejich účelného používání. Skladovány jsou v uzamykatelných místnostech a příručních skříňkách, do kterých nemají děti přístup. Všichni zaměstnanci absolvovali příslušná školení BOZP a jsou odborně způsobilí k práci s těmito látkami.

6.3       Nebezpečné látky a odpady, které vznikají při činnosti mateřské školy, jsou likvidovány předepsaným způsobem. Skladování těchto látek zajišťuje v rámci své pracovní náplně pověřený zaměstnanec. V úklidové místnosti o skladovaných látkách vede evidenci. V pravidelných intervalech, nejméně 2 x ročně, zajišťuje ředitelka 1. MŠ smluvně likvidaci tohoto odpadu odvozem do specializované sběrny pověřeným pracovníkem.

6.4       Pedagogičtí pracovníci pravidelně kontrolují čistotu venkovních hracích ploch určených pro hry a sport. Případné znečištění nebo výskyt injekčních stříkaček či jehel nahlásí školnici, která zajistí jejich odstranění.

6.5       Rostliny a dřeviny vysazené v areálu mateřské školy odpovídají projektu školy, nejsou zde jedovaté rostliny, ani alergizující dřeviny. Sekání trávy ve stanovených intervalech provádí dodavatelská firma.

6.6       Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých živočichů. Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole je proveden speciální ochranný zásah odbornou firmou.

 

6.7       Způsob nakládání s prádlem

 • 1x za 3 týdny (v případě potřeby ihned)
 • 1x týdně ručníky (v případě potřeby ihned)
 • 1x týdně pyžámka (v případě potřeby ihned)

Způsob praní prádla:

 • Ložní prádlo, ručníky, OOPP – v MŠ

        skladování a manipulace s prádlem:

 • lůžkoviny se přenáší v označených plastových koších na vymezené místo. Koše se po roztřídění prádla vydesinfikují.
 • lůžkoviny jsou uložené ve skladu prádla v igelitových neporušených obalech.
 • uklizečky, které pracují s prádlem používají OOPP.
 • Praní prádla je prováděno v prádelně v automatické pračce za použití běžných pracích prostředků. Vyprané prádlo se ihned odnáší do sušárny.
 • Následné sušení prádla se provádí v sušárně v sušičce.
 • pro žehlení prádla používají uklizečky žehličky, či mandl, který je umístěn v sušárně.

              

Článek 7:   Závěrečná ustanovení

7.1       Provozní řády jednotlivých MŠ jsou nedílnou součástí školního řádu a seznámení se s ním tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců MŠ vždy před zahájením nového školního roku.

7.2       Kontrolou provádění ustanovení provozního řádu je ředitelkou 1. MŠ pověřena zástupkyně ředitelky MŠ. O kontrolách provádí písemné záznamy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je také součástí každoroční prověrky BOZP.

7.3       Jeden výtisk provozního řádu je uložen na místě trvale přístupném všem zaměstnancům MŠ a v elektronické podobě na webových stránkách 1. MŠ, v oddíle Sdílené dokumenty jednotlivých MŠ.

7.4       Změny provozního řádu jsou prováděny písemně formou číslovaných doplňků.

7.5       Zrušuje se předchozí znění vnitřního předpisu Osnova provozního řádu MŠ ze dne 1.10.2008, jehož uložení v archivu 1. MŠ se řídí vnitřní směrnicí a skartačním řádem 1. MŠ.

7.6       Vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1.9.2021. Jednotlivé Provozní řády MŠ jsou pak nedílnou součástí školního řádu.

 

V Karlových Varech dne 1.9.2021

Za MŠ Mozartova 4 zpracovala zástupkyně ředitelky 1.MŠ  Romana Kleinmannová

Schválila:         Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy